Дніпропетровський національний історичний музей

Перкова А.І. (бібліографія)

 1. В мире уникальных экспонатов // Культура і життя. — 1984.
 2. Его имя носит музей. К 130-летию со дня рождения Д. И. Яворницкого // Днепр вечерний. — 1985. — ноябрь. — с. 3.
 3. Збережено для нащадків // Зоря. — 1987. — грудень. — с. 3.
 4. Запрошує оселя батька Запорозької Січі // Зоря. — 1988.
 5. «Згадай мене, друже…» // Зоря. — 1990. — №148, серпень. — с. 3.
 6. Енциклопедист козаччини: До 135-річчя від дня народження академіка Д. І. Яворницького // Прапор юності. — 1990. — 25 жовтня. — с. 3. (у співавторстві з Абросимовою С. В.)
 7. Подвижник // Днепр вечерний. — 1990. — 24 октября. — с. 2. (у співавторст­ ві з Абросимовою С. В.)
 8. Д. І. Яворницький та діячі української культури к. ХІХ-поч. XX ст. // Мате­ріали регіональної наукової конференції «Культура придніпровського регі­ ону в контексті загальноукраїнської культури». — Дніпропетровськ, 1991. — с. 45.
 9. Д. І. Яворницький у спогадах сучасників (на матеріалах спогадів П. В. Довгалевського) // Вчений-подвижник. — Д., 1991. — с. 23-25.
 10. Д. І. Яворницький у Середній Азії // Борисфен. — 1991. — №5. — с. 3. (у співавторстві з Абросимовою С. В.)
 11. Раритет возвратился // Собор, -1991.-7 сентября.
 12. Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького: Каталог музейної колекції. — Дніпропетровськ, 1992. — 220 с. (у співавторстві)
 13. «Люблю Вас мов рідного батька» [Листування Д. М. Ревуцького з Д. І. Яворницьким] // Борисфен. — 1992. — №4. — с. 9. (у співавторстві з Абросимо­ вою С. В.)
 14. «Кинь лихом об землю, козаче, не журись» (В. Леонтович і Д. Яворни­ цький) // Книжник. — 1992. — № 4. — с. 17-18. (у співавторстві з Абросимовою С. В.)
 15. «І місяць заховався за обрій» // Собор. — 1992. — 31 серпня. — с. 15. (у співавторстві з Абросимовою С. В.)
 16. Память живет и в Канаде // Собор. — 1992. — сентябрь. — с. 6.
 17. Хранитель степньїх сукровищ // Днепр вечерний. — 1993. — 26 августа. — с. 4. (у співавторстві з Абросимовою С. В.)
 18. Громадсько-культурне життя Волині першої третини XX ст. в епістоля­ рній спадщині Д. І. Яворницького // Матеріали Шостої всеукраїнської науко­ вої конференції з історичного краєзнавства. — Луцьк, 1993. (у співавторстві з Абросимовою С. В.)
 19. Д. І. Яворницький і національна культурна спадщина//Проблеми істо­ ріографії та джерелознавства історії запорозького козацтва: Матеріали наукових читань Д. І. Яворницького. — Запоріжжя, 1993. — с. 60-62. (у спів­авторстві з Абросимовою С. В.)
 20. Д.І. Яворницький і Галичина //Другий міжнародний конгрес україністів. Львів, 22-28 серпня 1993 р.: Доповіді і повідомлення. Історія. Ч. 1. — Львів, 1994. — с. 284-287. (у співавторстві з Абросимовою С. В.)
 21. Творчі стосунки І. Ю. Рєпіна з Д. І. Яворницьким/ЛНауково-практична конференція, присвячена 150-річчю від дня народження І. Ю. Рєпіна: Тези доповідей та повідомлень. — Харків, 1994. — с. 13-15. (у співавторстві з Абро­ симовою С. В.)
 22. Кобзарі у домі Яворницького // Наше місто. — 1994. — № 58, липень. — с.З.
 23. Хатина без подвір’я — це майже ніщо // Наше місто. — 1994. — 23 серп­ня.
 24. К. О. Білиловський та Д. І. Яворницький // Регіональне і загальне в істо­ рії: Тези міжнар. наук, конференції, присвяченої 140-річчю від дня наро­ дження Д. І. Яворницького та 90-літтю XIII археологічного з’їзду. — Д.: Поро­ ги, 1995.-с. 12-14.
 25. Д. І. Яворницький і Галичина // 3 минувшини Подніпров’я. — Дніпропет­ ровськ, 1995. — с. 51-55. (у співавторстві з Абросимовою С. В.)
 26. До питання про джерельну базу музеєзнавчих студій (Історія та історіо­ графія музейної справи на Слобожанщині) // Перші Сумцовські читання: Тези наукової конференції, присвяченої 75-річчю музею Слобідської Украї­ ни ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 1995. — с. 14-16. (у співавторстві з Аброси­ мовою С. В.)
 27. Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. Вип. 1: Листи вче­ них до Д. І. Яворницького. — Дніпропетровськ: Гамалія, 1997. — 888 с. (у співавторстві)
 28. Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. Вип. 2: Листи дія­ чів культури до Д. Яворницького. — Дніпропетровськ, 1999. — 460 с. (у спів­ авторстві)
 29. Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. Вип. 3: Листи му­ зейних діячів до Д. І. Яворницького. — Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2005. — 740 с. (у співавторстві)
 30. Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. Вип. 4: Листи Д. І. Яворницького до діячів науки і культури. — Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2005. — 500 с. (у співавторстві)
 31. «Любіть одне одного»: (3 листування священика В. Котляревського з академіком Д. Яворницьким) // Борисфен. — 1997. — №1. — с. 18. (у співавто­ рстві)
 32. До Яворницького на Дніпрові пороги // Наше місто. — 1997. — 5 серпня, (у співавторстві з Абросимовою С. В.)
 33. Щира дяка за корисну працю: Вітальні телеграми Д. Яворницькому з нагоди 30-ліття його літературно-наукової діяльності (1913 р.): З музейної колекції. -Дніпропетровськ: Гамалія, 1998. — 28 с. (у співавторстві)
 34. До історії відтворення меморіального будинку-музею Д. І. Яворницького // Музей і майбутнє. — Д.: Поліграфіст, 1998. — с. 18-23.
 35. Їх об’єднали талан душі, снага та сила духу // Кримська світлиця. — 1998.-13 березня.-с. 10.
 36. «Щоб сини справляли помилки…» // Наше місто, 1998. — с. 4.
 37. Історія буття та сучасний меморіальний музей. (З досвіду відтворення меморіального будинку-музею Д. І. Яворницького) // Музей на межі тисячоліть: Минуле, сьогодення, перспективи. — Д.: Вересень, 1999. — с. 15- 17.
 38. «Зробіть свої компетентні уваги…» // Наше місто, 1999. — с. 4.
 39. «Віддайте це в музей… » // Наше місто, 2000. — с. 4.
 40. По землі, схоженій Дмитром Яворницьким // Наше місто. — 2000. — с. 4.
 41. «Міцно стискую твою руку… » // Наше місто. -2001. — с. 3.
 42. «Дід і прадід мій були дворянами» // Наше місто. — 2002. — 8 листопада, (у співавторстві з Абросимовою С. В.)
 43. «Никогда не забудем вашей отзывчивости»: (Из переписки П. П. Филевского с академиком Д. И. Яворницким) // Вехи Таганрога. — 2002. — №14. — с. 25-28. (у співавторстві з Абросимовою С. В.)
 44. Будинок академіка Д. І. Яворницького в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. // Музей і місто: Музеєзнавчі аспекти збереження і відтво­ рення своєрідності міської культури. -Дніпропетровськ, 2003. — с. 85-88.
 45. Запорозька сага Дмитра Яворницького // Наше місто. — 2004. — 9 листо­ пада. — с. 2. (у співавторстві з Абросимовою С. В.)
 46. «Ответь нам, батько запорожский». (до 148 річниці з дня народження Д. І. Яворницького) // Вісті Придніпров’я. — 2004. — лютий. — с. 10.
 47. З епістолярної спадщини академіка Д. І. Яворницького / Вступ, статтю й документи до друку підготували: С. В. Абросимова, Н. Є. Василенко, А. І. Перкова // Український історичний журнал. — 2005. — №5. — с. 114-165.
 48. Родина Тушканів як кореспонденти Д. І. Яворницького // Грані. — 2005. — № 5(43). — С. 58-62.
 49. Історія буття та сучасний меморіальний музей (3 досвіду відтворення меморіального будинку-музею Д. І. Яворницького) // Музей на межі тисячо­ літь: Минуле, сьогодення, перспективи (Збірник тез, доповідей та повідом­ лень Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-літтю від дня за­ снування Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького). — Дніпропетровськ: Вересень, 1999. -с. 15-17.
 50. «Щирий та любий козаченьку» // Джерело. — 2006. — листопад. — с. 12.
 51. К.І. Литвиненко в родині Яворницьких // Видатні особистості: музейна персоналістика. (Матеріали обласної музейної конференції до Міжнародного дня музеїв та 75-річчя Дніпропетровської області). — Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2008. Вип. 10. — 338 с.
 52. «Т.Г. Шевченко в житті і спадщині Д.І. Яворницького» // Шевченкіана Придніпров’я. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2008. – с. 43–46. (у співавторстві з В.В. Єкшовим) – також опубліковано в часописі: Січеслав, квітень-травень 2008 р., № 2 (16). – с. 69-73.

Hosting Ukraine Creative Commons