Дніпропетровський національний історичний музей

Історія України і краю у XIX ст.


Сторінка 1 з 41234

Тарас Шевченко на Придніпров’ї

Тарас Шевченко на Придніпров'ї

Перебування Т.Г. Шевченка на Катеринославщині припадає на кінець серпня і, головним чином, на першу половину вересня 1843 року....

Класичні дамські прикраси: віяло та рукавички

Віяло, що складається, було завезено до Європи з Китаю в ХVІ ст. і тоді ж воно з’явилося в Росії, але постійно увійшло в побут після петровських змін. Під час царювання Катерини ІІ воно стає невід’ємною частиною парадного та вечірнього туалетів....

Мітки:         

Регіональна історія та регіональна історіографія

Під регіональною історією розуміють найчастіше місцеву або локальну історію. Як різновид історичного дослідження вона має певну історичну традицію. Першопочатки локальної історії виникають у XVIII ст. у межах антикварного напряму. Локальні дослідження XVIII ст. були пов’язані із вивченням історії, статистики, географії...

В пошуках регіональних осередків української сус­пільної думки кінця XVIII — першої половини XIX ст.

Навіть послідовний підхід до української історії з позицій державницького напрямку не суперечить вивченню Історії України як синтезу історії і розвитку окремих її земель. Регіональний підхід можна вважати невід’ємною рисою української історіографії, що підтверджують новітні історико-історіографічні та методологічні роботи дніпропетровської дослідниці...

Про початок історико-археографічних дослідженнь на Катеринославщині

Початок краєзнавчих та історико-археографічних досліджень на Катеринославщині пов’язаний з іменем архієпископа Катеринославського, Херсонського і Таврійського Гавриіла (1781— 1858), якого Д.І. Яворницький називав першим дослідником історії Південної України. З 1828 по 1837 він був архієпископом у Катериносілаві, а з 1837 по...

Местный патриотизм и региональная история

В традициях краеведческой историографии закреплен метод выявления как можно более широкого круга «выдающихся», «известных» личностей, чья жизнь и деятельность, так или иначе, пересекалась с изучаемым краем. Своеобразным идеалом такого изучения может быть всерьез обговариваемый проект гранитно-мраморной карты, установленной где-нибудь рядом...

Скромний трудівник на ниві фольклористики (Г.А. Залюбовський (1836—1898)

Академік М.Ф. Сумцов у статті «Об этнографическом изучении Екатеринославской губернии» зазначив, що Катеринославщина, порівняно з іншими регіонами, мало вивчена в галузі фольклору та етнографії. Справді, до 70-х років XIX ст. записи народної творчості та етнографічних матеріалів у цьому краї відбувалися...

З історії Катеринославської Громади опікування жіночою освітою (1868—1888)

Метою цього повідомлення є розгляд становлення та розвитку однієї з благодійних організацій Катеринослава. Значний внесок у вивчення діяльності Громади зробив Губернський Статистичний комітет, який видавав Пам’ятні книги Катеринославської губернії, інформація з яких прислужилася джерельною основою для написання даного повідомлення. Історія...

Александра Акимовна Рындовская

История женского образования в нашем городе тесно связана с именем Александры Акимовны Рындовской, первой начальницы первой женской гимназии Екатеринослава. Помимо прямых своих обязанностей, педагогической работы, Александра Акимовна много и систематически уделяла внимание комплектованию гимназической библиотеки и созданию учебных кабинетов гимназии....

Іван Лучицький: його час та історичні погляди

Серед яскравої плеяди українських істориків, часи наукової зрілості котрих припали на кінець XIX — початок XX століття, ім’я Івана Лучнцького (1845—1918 рр.) не губиться, а, навпаки, займає особливе, окреме місце. Його творча спадщина після 1917 р. була піддана забуттю, і...

Матеріали до історії Катеринославського дворянства. Рід Малама

Перші згадки про рід Малам відносяться до 50-х років XVII ст., коли у Валахії були нобілітовані брати Григорій та Дмитро Малами. Син останнього Андріяш Малама у 1706 р. виїхав до Гетьманщини, де служив охочекомонним полковником у гетьмана І. Мазепи. Перед...

«Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии» как источник по истории Екатеринославской духовной семинарии

На протяжении более ста лет Екатеринославская духовная семинария играла значительную роль в научной, культурной и духовной жизни Екатеринослава. Она принадлежит к числу самых ранних учебных заведений нашего края. Большая часть источников по истории семинарии находится в фонде Синода в ЦГИА...

Невідомі сторінки історії духівництва (за матеріалами «Екатеринославских епархиальных ведомостей»)

Журнал «Екатеринославские епархиальные ведомости» (далі ЕЕВ) чималу частину своїх публікацій присвячував життю та побуту духівництва. Слід зазначити, що авторами та потенційними читачами цих журналів були лише самі члени цього стану. Коли один з авторів оприлюднював свідчення, які, на думку читачів,...

Из истории создания немецких переселенческих колоний на Екатеринославщине

Одним из направлений научной деятельности Д.И. Яворницкого было изучение истории заселения Юга Украины в XVIII—XIX вв. В работах академика встречаются упоминания о многонациональном составе населения Екатеринославщины. Однако по разным причинам тема эта, намеченная и очерченная в трудах патриарха украинской национальной...

Меннониты Екатеринославской губернии во время меннонитского исхода из России 70-х годов XIX в.

Екатеринославская губерния исторически сложилась в кон. XVIII—XIX вв. как многонациональный край, так что изучение эволюции этносов региона является одной из основных проблем краеведения. Особенно обращает на себя внимание судьба этноконфеесиональной общности меннонитов пореформенной Росски. Меннонитские колонии сыграли значительную роль в...

История меннонитского поселка Кронсгартен (1793-30-е годы XIX века)

История любого народа — это даты наиважнейших событий, культура, а также географические названия на картах государств, чьи летописные страницы связаны с его судьбой. В 1793 г. на территории Екатеринославщины к юго-востоку от губернского центра возникло новое поселение Кронсгартен. Оно было...

Соціально-економічні аспекти історії менонітів України в 1840—1880 рр.

Многочисленные привилегии, гарантированные меннонитам Российской империи, способствовали выделению меннонитов в особую группу в колонистском населении России и оказали значительное влияние на социально-экономическое развитие меннонитских общин. Впервые льготы были узаконены в именном указе императрицы Екатерины II от сентября 1787 г. В...

Религиозное движение в меннонитских колониях Юга Украины (середина XIX в.)

Разложение феодально-крепостнического строя и складывание в его недрах капиталистического уклада на Юге Украины характеризовались не только новыми приемами хозяйствования, а и возникновением новых религиозных движений. Девятнадцатый век сыграл особую роль в деле распространения евангелия на Юге Украины, в появлении здесь...

К вопросу зарождения протестантизма в Екатеринославской губернии

Население Екатеринославской губернии во второй половине XIX — начале XX в. преимущественно состояло из украинцев и русских (86% по данным переписи 1897 г.), которые по своей конфессиональной принадлежности в основном были православными. Однако по городам и особенно селам губернии проживало...

Еврейские земледельческие колонии Юга Украины: начало истории

В истории Южной Украины, изучению которой отдал много лет жизни академик Д.И. Яворницький, есть уникальные страницы, представляющие интерес не только для краеведения. В начале XIX века здесь возникли еврейские земледельческие колонии — феномен, не имеющий аналогов в истории других стран...Сторінка 1 з 41234


Hosting Ukraine Creative Commons