Дніпропетровський національний історичний музей

Історія України і краю у XX ст.


Модернізм у літературно-мистецькому просторі Придніпров’я першої половини ХХ ст.

На базі колекції Дніпропетровського історичного музею розглянуто літературний процес у Придніпров’ї модерної доби першої половини ХХ ст....

Маловідома сторінка історії колективізації (Павлоградське повстання)

Павлоградське повстання — одна з маловідомих сторі¬нок історії колективізації 1. Тривалий час у зв’язку з існуючими ідеологічними догмами про нього було заборонено навіть згадувати, оскільки правда про збройний виступ селянства означала б і правду про колективізацію в цілому. Сьогодні ідеологічних...

Літописець Дніпродзержинська (до 30-річчя заснування музею ДМКД та 65-річчя Н.О. Циганок)

Завідуючою архівом Народного музею історії ВАТ «Дніпровський меткомбінат» з 2000 р. працює Ніна Олександрівна Циганок, ветеран музейної справи, один з провідних музеєзнавців нашої області, яку знають і цінують далеко за межами Дніпропетровщини. Народилася Ніна Сурай (нині — Циганок) 15.02.1942 р....

Керівники області та міста в буремному 1941 р.

Одним з напрямків досліджень музею по темі Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. є реконструкція біографій учасників цих подій як наших славетних земляків та уродженців краю, так і відомих воєначальників, учасників визволення краю від німецько-фашистських загарбників, а також керівників міста та...

Письменники Придніпров’я — жертви сталінських репресій (за матеріалами служби національної безпеки України по Дніпропетровській області)

В цьому році в Києві у видавництві «Радянський письменник» вийшла книга «…З порога смерті… Письменники Укра­їни — жертви сталінського терору», яка є фундаментальним дослідженням авторського колективу в складі відомих письменників, літературознавців, журналістів. З ініціативи комісії «Меморіал», Спілки письменників України і...

из истории подпольной молодежной организации г. Никополя «за советскую Родину»

Героическую борьбу с немецко-фашистскими захватчиками вели советские люди, оказавшиеся на временно оккупированной врагом территории. Несмотря на ряд трудностей, на Украине было создано боевое и действенное подполье. Одновременно с ним развернули свою работу и другие антифашистские подпольные организации. Само их возникновение...

Жизнь и судьба Петра Ивановича Дик

Пётр Иванович Дик родился 3 июля 1884 года в деревне Остервик, потом переименовано село Павловка, а недавно переименовано ещё раз в село «Долинське». Отец Петра Ивановича Дик: Иоганн (Иван) Дик, а мать Анна, Рождённая Нибур. Родители родились оба в селе...

Духовная жизнь Екатеринославской губернии в начале 20-х годов по документам ГПУ

Процесс постепенного раскрытия ранее недоступных исследователю архивных фондов пополняет новыми сведениями историческую науку. Одно из направлений восстановления отечественной истории — изучение чекистских документов. Материалы органов государственной безопасности позволяют выяснить многие актуальные вопросы, например, каким образом установился тоталитарный режим, приведший к...

Документы правоохранительных органов как источник по изучению карательной политики советской власти на Украине в середине 30-х гг. (на примере Днепропетровской области)

В государственном архиве Днепропетровской области сохранились документы, раскрывающие деятельность правоохранительных органов республики в середине 30-х годов. По ведомственному признаку они подразделяются на документы, принадлежащие Днепропетровской областной прокуратуре, территориальным подразделениям ГПУ и НКВД республики, отделам управления мест заключений при НКВД Украины....

Документи з історії сільськогосподарських комун на Катеринославщині (1919-1920 рр.) в державному архіві Дніпропетровської області

З часів встановлення радянської влади на Україні почався практичний пошук правлячою партією і частково селянством нових форм землекористування, з тих пір починає свою історію одна з найперших форм колективних господарств — комуна, яка пізніше переросла в більш   крупні   колектив господарства...

Докладные записки органов госбезопасности как источник по общественно-политической жизни на Днепропетровщине в конце 20-х годов

Одной из задач современного этапа развития украинской исторической науки является переосмысление общественно-политической ситуации, сложившейся на Украине в конце 20-х годов, объективный, свободный от идеологических стереотипов и догм прошлого анализ процессов, проходивших в общественно-политической жизни того времени. Успешно решить данные задачи...

До питання про закриття релігійних споруд в м. Кам’янському в двадцяті роки (по матеріалах Державного архіву Дніпропетровської області)

Історія взаємовідносин державних і релігійних організацій в двадцяті роки — це трагічна історія боротьби з традиціями та гоніння на церкву в ім’я «світлого майбутнього». Основою церковної політики Радянської держави став декрет Раднаркому РРФСР від 1918 р. «Про свободу совісті, церковні...

До історії культурних товариств національних меншин у м. Дніпропетровську

Історія культурних товариств національних меншин у м. Дніпропетровську бере свій початок наприкінці 80-х — початку 90-х рр. XX ст. В результаті розпаду СРСР і отримання незалежності, в колишніх радянських республіках (в тому числі в Україні) починається процес зростання національної самосвідомості,...

Голод 1921 — 1923 рр.на Катеринославщині і рух допомоги міжнародної громадскості (нові підходи до вивчення проблеми).

Ще донедавна вважалося, що на відміну від голодомору 1932—1933 рр., який просто-напросто замовчувався офіційною радянською історіографією, голод початку 20-х років в Україні — принагідно відома драматична сторінка вітчизняної історії. І дійсно, написано про нього чимало, створена досить численна література. Проте...

Голодні роки (1946-1947) в Україні.

Подано аналіз соціально-економічної ситуації в Дніпропетровській області в 1946-1947 роках, висвітлено причини та наслідки виникнення голоду та його розповсюдження серед населення області, яка мала значний промисловий та сільськогосподарський потенціал....

Проблема висвітлення діяльності Дніпропетровської міської управи під час німецько-фашистської окупації 1941-1943 рр. в експозиції музею історії і розвитку місцевого самоврядування

Зроблено аналіз експозиції музею історії і розвитку місцевого самоврядування щодо висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Дніпропетровська часів німецько-фашистської окупації 1941-1943 рр., яка здебільшого представлена копійними матеріалами ДАДО....

Перші грошові знаки – творчий внесок Г. Нарбута в історію незалежної України початку ХХ ст.

На базі музейної колекції боністики Національного Києво-Печерського іс-торико-культурного заповідника розглянуто роль Г. Нарбута у створення перших паперових грошових знаків України початку ХХ ст....

На українському грунті (книжкова графіка М. Погрібняка у зібраннях ДІМ, ДХМ та приватних колекціях)

Дніпропетровський художник Микола Степанович Погрібняк був яскравою постаттю тієї генерації українського пореволюційного відродження, що майже вся була знищена за часів тоталітарного режиму. Він був серед тих митців, які повірили в революційне оновлення і своєю творчістю, глибоко національною, намагалися підтримати Радянську...

Катеринослав-Дніпропетровськ у біографії українського історика ХХ ст. Григорія Гербільського

Зроблена спроба відтворення катеринославсько-дніпропетровського періоду життя та діяльності знаного українського історика Г.Ю. Гербільського (1904-1991), коли він здобув освіту і розпочав трудову діяльність, працюючи в навчальних закладах міста, Дніпропетровському історичному архіві, Дніпропетровському крайовому історико-археологічному музеї, формувався як історик-краєзнавець. Хронологічні межі того...

Документи фонду 166 ЦДАВО України як джерело до історії музейництва Кам’янеччини 1920-х рр.

Присвячено аналізу та визначенню інформативних можливостей статистичних джерел до історії музейництва України в 1920-х рр. з фондів ЦДАВО України, а зокрема до історії Подільського природничоісторичного та Кам’янецького історико-археологічного музеїв. Базуючись на 8 звітах з діяльності музеїв, визначено основні напрями роботи...

Hosting Ukraine Creative Commons