Дніпропетровський національний історичний музей

Вивчення музейних колекцій


Скрыленко «Екатеринославский областной музей имени А.Н. Поля»

Скрыленко

Новороссийский край, арена передвижения бесчисленных народов, начиная с самых ранних периодов истории, представляет из себя неисчерпаемый архив, или, лучше сказать, богатую сокровищницу археологических памятников, до сих пор еще весьма мало затронутую исследователями. Начало последние положено, собственно говоря, предыдущим ХІІ археологическим...

Вся правда про картину Струнникова «Запорожець»

Вся правда про картину Струнникова

В жовтні цього року виповнюється 145-річчя від дня народження найсильнішої людини у світі - українця Івана Піддубного, портрет якого на повний зріст в образі козака-запорожця експонується в Дніпропетровському національному історичному музеї імені Д.Яворницького, в залі, присвяченому історії запорізького козацтва. Саме...

Колекція цінних паперів у фондах ДНІМ

Колекція цінних паперів у фондах ДНІМ

Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького, один з провідних музеїв України, якому у 2014 р. виповнюється 165 років, має 270-тисячне музейне зібрання з різноманітними колекціями, які відтворюють усі аспекти людського життя, різні сфери діяльності і зацікавлень. Однією з таких...

Інформація про колекцію петриківського декоративного розпису із зібрання ДНІМ

Інформація про колекцію петриківського декоративного розпису із зібрання ДНІМ

Інформація про колекцію петриківського декоративного розпису із зібрання Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького. Серед численних колекцій в музейній скарбниці, витвори петриківських майстрів можна презентувати як дивовижне, феєричне зібрання народного декоративного розпису. Колекція налічує близько 1150 одиниць. Це розписи...

Історія петриківського декоративного розпису в колекції ДНІМ

Історія петриківського декоративного розпису в колекції ДНІМ

Матеріали щодо історії петриківського декоративного розпису в колекції Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І.Яворницького Вступ В Дніпропетровському національному історичному музеї ім. Д.І.Яворницького зберігається цінная колекція творів майстрів петриківському декоративному розпису. Цей розпис можна назвати національним в рамках української культури і мистецтва,...

Історія формування колекції пам’яток східних культур у зібранні Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького

Історія формування колекції пам’яток східних культур у зібранні Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького

Комплектування в музейному зібранні і показ в експозиції пам’яток східних культур має в Дніпропетровському історичному музеї давні традиції. Треба згадати, що однією з перших базових колекцій музею стала колекція пам’яток культури Стародавнього Єгипту, яка була придбана між 1849 І 1857...

Проблема створення каталогу рукописних Євангелій (на матеріалах Львівського історичного музею)

Проблема створення каталогу рукописних Євангелій (на матеріалах Львівського історичного музею)

Рукописна книга, як найдавніша пам’ятка мови, писемності і літератури, посідає особливе місце в системі історичних джерел, відтворюючи і акумулюючи величезний пласт духовного розвитку суспільства. У зв’язку з цим зростає інтерес до древніх рукописів з боку широкого кола науковців і дослідників....

Старожитності Січової Покровської церкви в колек­ції Нікопольського краєзнавчого музею

Після знищення Запорозької Січі частина майна з Покровської січової церкви за розпорядженням губернатора Новоросійського краю М.Д. Язикова була перенесена в Нікопольську Свято-Покровську церкву. Опис цих церковних речей дає Д.І. Яворницький в роботі «Запорожье в остатках старины и преданиях народа». т....

Речі німецького походження в Дніпропетровському істо­ричному музеї

Демократичні перетворення останнього десятиліття ввели в науковий обіг нові фактичні дані з історії національних меншин, котрі мешкають в нашому краї. Це стосується перш за все німецького населення, історії заселення краю іноземцями, стану їх господарства, соціокультурних зв’язків. У фондах Дніпропетровського історичного...

Мітки:     

К семантике знака «трезубец» на монетах князя Владимира

Давний интерес к семантике знака «трезубец» в нынешних условиях расширился и перешел из области чисто исторической в сферу идеологических приоритетов. Это вызвало поток публикаций широкого спектра, не приведших, однако, к однозначному решению проблемы. Автор попытался рассмотреть семантику знака, связав его...

Надписи на сволоках хат запорозьких козаків

Питання дослідження культури повсякденності запорожців – дуже важливий напрямок для розуміння своєрідного етнокультурного феномену української історії – козацтва. У зв’язку з цим ми звернемось до одного з елементів народної культури – звичаю робити надписи на сволоках. Цей звичай був зафіксований...

Одежда украинцев Степного Побужья в первой половине XX века

Изучение костюма украинцев, как составной части материальной культуры этноса, имеет богатую традицию. Однако в этнографической литературе наблюдается неравномерность в рассмотрении региональных особенностей одежды украинцев. Одежда украинцев южных областей нашла отображение лишь в общих этнографических обзорах, хотя изучение культуры этого полиэтничного...

Фрагменти української вишивки XIX ст. із зображенням крилатих тварин (Східне Поділля) в етнографічній збірці НМІУ

Етнографічна колекція НМІУ на наш час зберігає досить велику кількість фрагментів української вишивки XIX – початку XX ст. Збірку цю було започатковано ще наприкінці минулого століття, коли, власне, почалось створення самого музею. Найкращу її частину було зібрано в дореволюційні часи...

Обрядова роль народних рушників (Середня Наддніпрянщина, Полтавщина)

Дослідження ґрунтується на польових матеріалах етнографічних експедицій, проведених Переяслав-Хмельницьким державним історико-культурним заповідником (за участю автора) у 1976–1989 рр. Надзвичайне місце рушників у народній обрядовості можна пояснити кількома аспектами: 1. Охоронним значенням, підсиленим орнаментикою та розкольоруванням. 2. Родовою ознакою, якою певно...

Орнаментальні мотиви оздоблення рушників Середнього Подніпров’я

Майже всі рушники Середнього Подніпров’я, а їх в колекції НІМу нараховується більше сотні, використовувались для декоративного оздоблення житла. Це рушники сучасної Київської, Черкаської, Полтавської та Чернігівської областей. Про те, що рушники особливо вишиті, використовувалися в декорі інтер’єру, свідчить їх композиція....

Рушники в етнографічній колекції Дніпропетровського історичного музею

Однією з найбільш цікавих і значних колекцій ДІМу є етнографічна колекція. Важливе місце в її створенні належить Д. І. Яворницькому. Ще на початку XX ст. під керівництвом Дмитра Івановича була проведена велика робота по етнографічному обстеженню Катеринославської губернії. До цієї...

Епістолярна колекція в зібранні Дніпропетровського історичного музею

Одним з основних напрямків науково-дослідної діяльност музеїв залишається традиційне вивчення колекцій. Проте на осо бливу увагу, в зв’язку з науковою парадигмою сьогодення, а сам гуманізацією науки, актуалізацією персонологічних досліджень заслуговують колекції, точніше комплекси джерел, що найбіль повно віддзеркалюють внутрішній світ...

Українські музичні інструменти в колекції ДІМу

Дніпропетровський державний історичний музей ім. Д. Яворницького має велику колекцію музичних інструментів. Серед них значне місце посідає група українських музичних інструментів, їх налічується більше 20 одиниць: струнно-щипкові (бандури, цимбали), струнно-ударні (цимбали) і одна ліра. Початок цієї колекції було покладено ще...

Проблеми комплектування фондів музеїв на сучасному етапі

Відновлення державної незалежності України викликало зростання національної самосвідомості і бажання народу краще і глибше пізнати свою історію. Це поставило перед музейною громадськістю завдання більш повно і об’єктивно висвітлити минуле і сучасне свого краю. Комплектування музейного фондового матеріалу входить складовою частиною...

Фотографи Дніпропетровського історичного музею

Фотогрупа ДІМ, яка налічує 50 тисяч одиниць ос­новного фонду, зберігав рідкісні фотографії майстрів світопису з установленим авторством, але не втрачають значення і фотоматеріали, авторство яких вже виявити: практично неможливо. Фотогрупа почала коплектуватися з заснування му­зею. Окрім фотоматеріалів з приватних колекцій,...

Hosting Ukraine Creative Commons