Дніпропетровський національний історичний музей

Життя, діяльність Яворницького


Сторінка 2 з 512345

Категорія гріха у художньому сприйнятті Д.І. Яворницького (повість «Наша доля — Божа воля»)

Для української літератури початку XX ст. характерне співіснування різних стильових напрямків і течій. Художньо-епічна традиція «старої школи», стикаючись з модерністськими тенденціями («молодомузівці», «хатяни» та ін.), видозмінюється, набуває нового естетичного звучання. Так званий етнографічно-побутовий напрям, до якого за своїми ідейно-стильовими параметрами...

Психологічна новела Дмитра Яворницького

На початку XX століття деякі сучасники Д. Яворницького «спрощено інтерпретували його як «реаліста-побутовця» (Д. Дорошенко) і «письменника-кольориста» (П. Єфремов), тобто зараховували його до старої школи українських письменників-побутописців. На той час, та й дещо пізніше, це сприймалося з негативним відтінком. У...

Поетичний доробок Д. Яворницького

Поетичний доробок Яворницького — 60 віршів. Переважна більшість їх зібрана й опублікована у збірці «Вечірні зорі» (Катеринослав, 1910). Певного висвітлення поезія набула в монографічній праці М.М. Олійник-Шубравської (Д.І. Яворницький, К-, 1972). Дослідниця вдається до поділу її на тематичні групи, часткового...

«Уже й на мене час приспів…». (Невідомі вірші Д. Яворницького)

Поезія Д. Яворницького, як і вся його літературна творчість, є своєрідним ключем до повного осмислення суті поглядів вченого на взаємозв’язок природи, людини, історії («Род приходе, род переходе, а земля во вік стоїть»), допомагає осягнути феномен творчого діапазону Яворницького як людини-подвижника....

До питання про український менталітет у художній спадщині Д.І. Яворницького

Проблема дослідження українського менталітету у творах художньої літератури ще недостатньо опрацьована. У цьому плані неабиякий науковий інтерес становить художня спадщина Д.І. Яворницького. Видатний вчений, як відомо, виступав на захист і підтримку народу. Тому духовні інтереси українців виражені у його творах...

Перекази про козацьку добу в записах Дмитра Яворницького

У фольклористичній спадщині Д. Яворницького чільне місце посідають народні перекази, які пов’язуються з героїчною сторінкою нашої історії,— козаччиною. Він займався їх збиранням, публікацією практично впродовж усієї своєї творчої діяльності. Вони друкувались у таких збірниках, як «Запорожье в остатках старины и...

Фольклорна спадщина Д.І. Яворницького як об’єкт наукового дослідження

«Нестор Запоріжжя», видатний історик козацтва Д.І. Яворницький не менш відомий як дослідник і збирач фольклорного багатства Придніпров’я, яке включає в себе безліч жанрів. Найгрунтовніша історична та фольклористична праця вченого «Запорожье в остатках старины и преданиях народа» науково переконливо класифікує оповідні...

Внесок академіка Д. І. Яворницького у розвиток археології України

Тема персоналій в історії археології почала активно розроблятися відносно нещодавно. Лише в останнє десятиріччя з’явилися праці, в яких розглядається творчий шлях і науковий внесок видатних археологів, як І. Е. Забелін, О. С. Уваров, Д. Я. Самоквасов, О. О. Спіцин, М....

Оцінка О.М. Лазаревським наукових праць Д.І. Яворницького

О. М. Лазаревський був одним із перших наукових критиків доробку визначного українського історика, дослідника історії запорозького козацтва Д. І. Яворницького. Окрему рецензію Лазаревський присвятив опублікованій у 1897 р. лекції під назвою «Главнейшие моменты из истории запорожского козачества», яку Д. I....

Сучасні проблеми історіографічної дослідженості творчості Д.І. Яворницького

Дмитро Іванович Яворницький (1855–1940)–видатний історик, археолог, етнограф та фольклорист, лексикограф, письменник та музеєзнавець сьогодні став окрасою нашої національної історії. Його життя та творчість несли жахливий відбиток буття і тільки постійно переборюючи труднощі приходили до нього успіх, насолода від роботи, слава....

Риси історичної школи в творчості Д.І. Яворницького

Вже стала традиційною думка про те, що у ХІХ-ХХ ст. в Україні діяли «Київська школа істориків-документалістів» В. Антоновича, народницька школа М. Грушевського, історична школа Д. Багалія. В діаспорі виникла державницька школа, фундаторами якої були учень М. Грушевського М. Томашівський, Вяч....

Сегментовані конструкції в історичних працях Д.І. Яворницького

Сучасний синтаксис характеризується активізацією сегментованих конструкцій (СК). Ступінь активізації СК обумовлений тенденцією до розчленування висловлення на дві частини: сегмент і базову частину. Розчленоване на сегменти висловлення краще обслуговує потреби масової комунікації. Тому СК широко використовуються не тільки в художній, публіцистичній,...

О последних годах жизни и деятельности Д.И. Яворницкого

Академик Д. И. Яворницкий до конца своей жизни оставался убежденным борцом за независимость Украины и всемерно способствовал возрождению украинской культуры. Создание независимой украинской державы он связывал с активным участием эмиграции, творческой интеллигенции и селянства в борьбе против диктата Москвы. Как...

Яворницький під наглядом ВКП(б) та НКВД

Після ліквідації УНР російськими більшовиками, після проголошення СРСР нова влада ще мусила рахуватися з недавнім піднесенням національно-визвольної боротьби українського народу і навіть пішла на проведення т. зв. «українізації». Але вже тоді йшла підготовка до великого терору і чільні представники української...

Мовознавчий аспект праці Д.І. Яворницького «Історія запорізьких козаків»

«…Минуло все: нема тепер ні Січі, ні старшин, ні Запоріжжя: …одна слава зосталась, і слава не вмре, не поляже, про лицарство козацьке людям розкаже…»,— так писав у листі до Д.І. Яворницького С.А. Краснощоков. Надзвичайно багате джерело для мовознавчого дослідження становлять...

Деякі проблеми лексикографічного опису дієслів

Вивчення наукової спадщини Д.І. Яворницького як історика, етнографа, фольклориста, письменника останнім часом значно актуалізується. Однак проблема Яворницький-лексикограф на сьогодні залишається нерозв’язаною. Виданий ним перший том «Словника української мови» містить близько чотирьох з половиною тисяч слів, які були відсутні в тогочасних...

Д. Яворницький і М. Слабченко: спільні інтереси в дослідженні історії козацтва

Визначні українські історики Д. Яворницький і М. Слабченко захоплювалися дослідженням історії запорізького козацтва, водночас (у червні 1929 р.) були обрані академіками ВУАН. Молодший за віком Слабченко вважав Яворницького за «запорізького батька», уважно вивчав праці Дмитра Івановича, високо оцінював їх, мав...

Яворницький і Нікополь

Видатний дослідник історії запорізького козацтва, етнограф, археолог, письменник Д. І. Яворницький неодноразово відвідував м. Нікополь у 80-х рр. XIX ст. – 20-х рр. XX ст. Під час перебування у місті Яворницький вів пошукову роботу по збиранню предметів старовини, зокрема запорізької...

Д.І. Яворницький у спогадах Яра Славутича

Поет і вчений – україніст Яр Славутич (псевдонім Григорія Михайловича Жученка) здобув відомість за кордоном, здебільше – у Канаді, але витоки його творчості належать Україні. Письменник народився на хуторі Жученків у Херсонській губернії. Серед своїх предків Яр Славутич називає полтавського...

Поки стоїть земля і світить сонце… (херсонські знайомі Д.І. Яворницького)

У 1892 році в С.-Петербурзі було надруковано перший том «Історії запорізьких козаків» Д. І. Яворницького, у передмові до якого автор писав: «Зрештою, знаючи з досвіду, яких величезних грошей коштують у нас, в Росії, ілюстровані видання> автор «Історії» не смів би...Сторінка 2 з 512345


Hosting Ukraine Creative Commons