Дніпропетровський національний історичний музей

Життя, діяльність Яворницького


Д.І. Яворницький і М.Ф. Комаров

Епістолярний зв’язок двох визначних діячів української культури – Д. І. Яворницького та М. Ф. Комарова – тривав протягом дев’яти років. Започаткував його Д. І. Яворницький у другій половині 1897 року, звернувшись до М. Ф. Комарова з проханням надіслати перші три...

Д.І. Яворницький та Я.П. Новицький: до проблеми взаємин

Д. І. Яворницький та Я. П. Новицький – дві видатні постаті в історії запорозького краю. Багато статей присвятили їхнім взаєминам М. М. Шубравська, А. С. Бровко, В. І. Ульянівський, С. В. Абросимова. Опубліковано листування Д. І. Яворницького з Я. П....

К.О. Білиловський та Д.І. Яворницький

Серед подвижників, які в к. XIX – поч. XX ст. відроджували історію та культуру України був друг і побратим Д. І. Яворницького – лікар, поет, громадський діяч Кесарь Олександрович Білиловський (20.11.1859–28.5.1988 рр.), життя і творчість якого майже не досліджені. К....

Публікації Д.І. Яворницького в журналі «Дніпрові хвилі»

Наступ царизму на національний рух, розпочатий після придушення революції 1905–1907 рр., супроводжувався урядовою забороною української преси. Якщо у 1906 р. на Наддніпрянщині виходило 32 періодичних органи, то до 1910 р. їх кількість скоротилася до 16 [1]. Одним з осередків друкованого...

Д.І. Яворницький і суспільно-політичне життя Катеринослава у 1917 р.

Д. І. Яворницький, як відомо, не тільки багато часу віддавав науковій роботі, але не чурався і громадської діяльності. 19І7 рік у цьому відношенні чи навряд повинен був бути винятком. Проте навіть в найбільш ґрунтовному науковому монографічному дослідженні М. М. Шубравської,...

Д.І. Яворницький і Катеринославське наукове товариство

Д. І. Яворницький – видатний вчений, який надзвичайно багато зробив для збереження пам’яток історичного минулого України, як і кожна закохана в свою справу людина мав неординарний характер, прояви якого набували інколи досить гучного відлуння і приводили до складних відносин не...

Д.І. Яворницький у культурно-громадському житті України кінця XIX – початку XX ст.

Дослідження минулого України, замилування до рідної бувальщини, загострене почуття національної самосвідомості, вболівання за долю українського народу, його культуру й мову сприяли активній позиції, що її посідав Д. Яворницький у культурно-громадському русі України на зламі століть. Культурно-громадська діяльність Д. Яворницького набула...

З рукописних джерел ДІМу: ліричний вірш — роздум Д. Яворницького «Вечірній дзвін»

«Вечерний звон» — один з найпопулярніших старовинних романсів, який посів гідне місце у золотому фонді російської музично культури, не застарів і ось вже більше як півтора століття поповнює коло своїх шанувальників. Автор поетичного тексту російський поет початку XIX століття Іван...

Д.І. Яворницький і Південно-Російська обласна сільськогосподарська, промислова та кустарна виставка у 1910 р. в Катеринославі

Загальновідомо, що особливість економічного розвитку Півдня України наприкінці XIX початку XX ст. полягала в тому, що великі підприємці були одночасно і власниками багатьох земельних володінь. Вони вимагали від царського уряду реформ по прискоренню капіталістичного розвитку сільського господарства, залучення до Росії...

Просвітянин Трифон Татарин – один з кореспондентів Дм. Яворницького

Серед сотень кореспондентів академіка Дмитра Яворницького були видатні постаті, імена яких на слуху, а були й незаслужено забуті «працівники духу», імена яких треба воскресити із забуття. Одне з таких імен – Трифон Татарин, який протягом десяти років виступав в українській...

Дослідження про Д.І. Яворницького

Абросимова С.В. Археографічний аспект в епістолярній спадщині академіка Д.І, Яворницького // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. Вип. 2. — Д., 2001. — С. 400-415. Абросимова С.В. Внесок Д.І. Яворницького у розвиток музейної справи в Україні // Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення,...

До питання взаємовідносин Д.І. Яворницького і служителів церкви (за епістолярною спадщиною вченого)

А. І. Перкова, меморіальний будинок-музей Д.І. Яворницького. Д.І. Яворницький – відомий дослідник історії і культури України (1855-1940), мав у своєму колі творчої співпраці, дружніх стосунків і представників духовенства. Свідчить про це епістолярна спадщина вченого, де серед багаточисельних його кореспондентів є...

Мелітопольський кореспондент Д.І. Яворницького П.К. Дзякович

І. М. Романюта, с.н.с. Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І.Яворницького. В роботі реконструйовано біографії кореспондентів Д. І. Яворницького: Павла Каетановича Дзяковича та членів його сім’ї: батька – Каетана Онуфрієвича Дзяковича, синів Всеволода та В’ячеслава, доньок Юліїї, Міли, Стасі (Констанції ?)....

До історії написання автобіографічного роману-хроніки Д.І. Яворницького «За чужий гріх»

Василенко Н. Є., старший науковий співробітник Музею «Літературне Придніпров’я», відділу Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького. На основі епістолярної спадщини академіка Д. І. Яворницького висвітлюється процес написання одного з найбільших прозових творів письменника, просліджуються автобіографічні моменти, визначається внесок...

Шевченкіана в творчості Д.І. Яворницького (до питання дослідження джерельної бази)

Єкшов В.В., с.н.с меморіального будинку-музею Д.І. Яворницького (відділ ДНІМ) У запропонованій статті спробуємо окреслити вплив спадщини Т.Г. Шевченка на творчу діяльність видатного українського вченого, академіка Д.І. Яворницького та визначити коло джерел для дослідження даної тематики. Тему «Д.І. Яворницький-шевченкознавець» в різні...

Дмитро Яворницький: образ ученого в контексті минулого і сучасного

У статті подається образ академіка Д. Яворницького, створений у сучасній йому і наступній історіографії, а також в уявленні представників широкого громадського кола. Висвітлюється багатогранна наукова діяльність вченого, особливості його творчої лабораторії, роль Д. Яворницького в українському національному русі. Автор залучила...

До історії написання повісті Д.Яворницького «Наша доля – Божа воля» (за епістолярними джерелами)

Д.Яворницький належить не тільки історичній науці, а й вітчизняній літературі. Його літературна спадщина – оригінальне і самобутнє явище української прози кін. ХІХ – поч.ХХ ст. Важливим джерелом у вивченні творчої біографії вченого є його епістолярна спадщина, зокрема листування з діячами...

П.О.Ган – кореспондент Д.І.Яворницького

У листуванні Дмитра Івановича Яворницького окреме важливе місце було відведено представникам катеринославських дворянських родин, що вони були колекціонерами, меценатами і допомагали вченому комплектувати музейну збірку. У числі його кореспондентів був і Петро Олексійович Ган (1865-1916) – предводитель дворянства Новомосковського повіту...

З особистого життя академіка Д.І.Яворницького

Видатна особа нашого краю Д.І.Яворницький (1855-1940), відомий як історик запорозького козацтва, громадський та культурний діяч, засновник історичного музею. Але стосовно його особистого життя, нам майже нічого невідомо. В результаті досліджень епістолярної спадщини вченого були виявлені відомості, які дозволяють частково висвітлити...

Листування Д.І.Яворницького: поштові аспекти

Пошта в Катеринославі виникла майже разом з містом. В 1787 р. на поштовій карті Російської імперії з’явилась нова станція – Катеринославська. Станція поштового тракту в місті на Дніпрі була впроваджена наказом правителя Катеринославського намісництва генерал-майором І.М.Синельниковим, напередодні російсько-турецької війни 1787-1791...

Hosting Ukraine Creative Commons