Дніпропетровський національний історичний музей

Життя, діяльність Яворницького


Д.І.Яворницький у стосунках з батьками

Одним з напрямків в сучасній історичній науці, на який слід звернути увагу при дослідженні сімейних стосунків Д.І.Яворницького є так звана „нова сімейна історія”. Це напрям „нової історичної науки”, або антропологічно орієнтованої соціальної історій, що виник в межах „школи Анналів” та...

Родина Тушканів – кореспонденти Д.І. Яворницького

В епістолярній спадщині відомого українського вченого і громадського діяча академіка Д.І. Яворницького (1855-1940) зберігаються листи членів родини Тушканів. Листи збереглися в значній кількості: 33 листи Павла Федоровича Тушкана, один лист його дружини Юлії Павлівни, два листа їхнього сина Юрія, хресника...

До біографії Д.І. Яворницького

Життя академіка Д.І. Яворницького настільки насичене і багато­гранне, що навіть ті ґрунтовні дослідження з його біографії, які вийшли до сьогодення, не можуть охопити всі періоди життя вченого. Залишається недостатньо висвітленою, зокрема, діяльність Д.І. Яворницького в бурхливі роки революційних перетворень, громадянської...

Нотатки до атрибуції експоната ДІМ – бюста Д.І. Яворницького

Епістолярна спадщина Д. І. Яворницького налічує 6400 листів. Відомі історики, публіцисти, політичні дія­чі, етнографи і письменники листувалися з Дмитром Івановичем. Окреме місце серед них займають листи діячів мистецтв — їх понад сорок. Поряд з такими митцями, як Рєпін І. Є.,...

Внесок Д. Яворницького у розвиток музейної справи в Україні

Становлення музейної справи в Україні неможливо уявити без постаті академіка Дмитра Яворницького. Як музейник, Яворницький яскраво реалізував себе на по­саді директора Катеринославського (з 1926 р.— Дніпропетровського) історичного музею (1902—1933). Проте ще задовго до очолювання музею, вчений зробив вагомий внесок у...

Місце Д.І. Яворницького у вітчизняному історіографічному процесі

Часом великих наукових звершень і досягнень в укра­їнській історичній науці, особливо у різних галузях вивчення історії України, була остання чверть XIX — початок XX ст. Це був дуже плодотворний період у розвитку української історіографії всупереч реакційній великодержавній політиці російського царизму...

Особливості джерельної бази праці Д.І. Яворницького «Історія запорозьких козаків»

Особливості джерельної бази праці Д.І. Яворницького «Історія запорозьких козаків»

Специфіка джерельної бази праці Д. І. Яворницького тісно пов’язана з особливостями основної творчої мети ав­тора, структурою роботи, а також з умовами, в яких ство­рювалася «Історія запорізьких козаків» (далі — ІЗК). Як відомо, перші два томи її були написані під час...

Д.І. Яворницький у спогадах сучасників (на матеріалах спогадів П.В. Довгалевського)

Дмитро Яворницький — ім’я, яке так багато важить не лише для українців, але й для всього прогресивного людства. Людина будь-якої національності, яка являє собою приклад подвижника, і віддає все життя служінню своєму народові, заслуговує на величезну повагу і шану. Саме...

Д.І. Яворницький — етнограф

1. Діяльність Д. І. Яворницького як етнографа є не­від’ємною частиною розвитку усієї етнографічної науки на Україні. 2. З початку своєї наукової роботи на противагу тим, хто скептично ставився до можливостей народознавства, вчений надавав великого значення фольклорно-етнографічній науці. Майже все своє,...

Книга Д.І. Яворницького «Історія села Фаліївки-Садової»

Творча спадщина Д. І. Яворницького досить значна за обсягом й різноманітна за змістом. Проте в доробку вченого є книга, котра до останнього часу не привертала до себе уваги вітчизняної історіографії. Йдеться про книгу «Історія села Фаліївки-Садової Херсонської губернії та повіту»,...

Д.І. Яворницький – організатор та керівник першої новобудовної археологічної експедиції

У різноманітній плідній діяльності Д. І. Яворницького видатне місце посідає створення за ініціативою вченого пер­шої радянської новобудовної експедиції по вивченню архео­логічних пам’яток терена Дніпробуду та порожистої частини течії Дніпра, якій загрожувало затоплення у зв’язку з будівництвом греблі ГЕС. Значення робіт...

Д.І. Яворницький про військове мистецтво запорозьких козаків

Серед всебічного висвітлення в своїх творах життя і діяльності Запорозької Січі, Дмитро Іванович Яворницький торкається і військового мистецтва запорожців. Він показує, що постійна середня чисельність запорозького війська складалась з 10—12 тисяч чоловік і поділялась на піхоту, кінноту. та артилерію. Але...

Символіка і геральдика в науковій спадщині Д.І. Яворницького

1. Однією з головних ознак нашого часу є відродження національної свідомості народу України, У зв’язку з цим серед широкої громадськості і науковців значно зріс інтерес до проблем розвитку геральдики, історії національної укра­їнської символіки. За останні кілька років в наукових і...

Родина Синельникових в житті та творчості Д.І. Яворницького

Цивілізаційний підхід, що сьогодні домінує в світовій історичній науці, у центр уваги дослідників ставить окрему людину та її інтереси. Російський історик М. І. Карєєв зазначав, що «все в історії існує через людину, в неї і для неї. Це альфа і...

К.І. Литвиненко в родині Яворницьких

Історія життя і творчості видатного українського вченого, академіка Дмитра Івановича Яворницького, останнім часом, набула більш широкого висвітлення в публікаціях науковців, журналістів, в спогадах його сучасників, в тому числі української діаспори. Але є грань життя Д. І. Яворницького, яка не розкрита...

Архівні документи Д.І. Яворницького в експозиції меморіального будинку-музею академіка

Документи, які знаходяться в експозиції будинку-музею академіка Д. І. Яворницького, як одне з високоінформативних джерел, мають велике значення для дослідження життя видатного українського вченого, його оточення, суспільно-політичного, культурного життя, а також, і це мабуть найголовніше, зв’язок часу і вченого, їх...

Д.І. Яворницький і українська колонія в Петербурзі

Важким й одночасно плідним в житті Д. І. Яворницького був петербурзький період, що тривав 7 років (1885—1892). Звинувачений в українофільстві й сепаратизмі, звільнений з Харківського університету, Д. І. Яворницький змушений був покинути Україну. М. М. Шубравська на підставі архівних джерел...

Творчі зв’язки О.Г. Сластіона і Д.І. Яворницького

Серед численної епістолярної спадщини Дмитра Івановича Яворницького помітне місце належить листам відомого українського живописця, графіка, архітектора, фольклориста й мистецтвознавця Опанаса Георгійовича Сластіона (82 листи). Народився він у 1855 році, 15 грудня, в сім’ї маляра-реставратора. У 1874—1880 рр. вчився у петербурзькій...

Д.І. Яворницький і Галичина

Визначною постаттю в громадсько-культурному русі України кінця минулого — початку біжучого століття був академік Дмитро Іванович Яворницькнй (1855—1940). Неперевершений знавець історії Запорозької Січі, «енциклопедист козаччини», Д. І. Яворницькнй був добре відомий як в Україні Наддніпрянській, так й в Галичині. Це...

Д.І. Яворницький і харківські вчені

Ще на початку 1970-х рр. київська дослідниця М. М. Шубравська, яка зробила значний внесок в сучасну яворницькіану, зазначила необхідність створення наукової біографії академіка Дмитра Івановича Яворницького (1855—1940). Це питання є актуальним і сьогодні. В архітектоніці створення фундаментальної комплексної наукової біографії...

Hosting Ukraine Creative Commons