Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘Яворницький’


Творчі зв’язки О.Г. Сластіона і Д.І. Яворницького

Серед численної епістолярної спадщини Дмитра Івановича Яворницького помітне місце належить листам відомого українського живописця, графіка, архітектора, фольклориста й мистецтвознавця Опанаса Георгійовича Сластіона (82 листи). Народився він у 1855 році, 15 грудня, в сім’ї маляра-реставратора. У 1874—1880 рр. вчився у петербурзькій...

Д.І. Яворницький і Галичина

Визначною постаттю в громадсько-культурному русі України кінця минулого — початку біжучого століття був академік Дмитро Іванович Яворницькнй (1855—1940). Неперевершений знавець історії Запорозької Січі, «енциклопедист козаччини», Д. І. Яворницькнй був добре відомий як в Україні Наддніпрянській, так й в Галичині. Це...

Д.І. Яворницький і харківські вчені

Ще на початку 1970-х рр. київська дослідниця М. М. Шубравська, яка зробила значний внесок в сучасну яворницькіану, зазначила необхідність створення наукової біографії академіка Дмитра Івановича Яворницького (1855—1940). Це питання є актуальним і сьогодні. В архітектоніці створення фундаментальної комплексної наукової біографії...

Новые свидетельства в поисках «медной бабушки»

Каждому краеведу, жителю Днепропетровщины, дорого все то, что связано с историей края, а нам, музейщикам, очень хочется в музейном собрании сосредоточить все доку­менты и вещественные памятники, дабы воссоздать в экспо­зиции былое и донести до посетителей дух эпохи. Большой победой считаем...

Деякі відомості про родину Д. Яворницького з його епістолярної спадщини

В архіві академіка Дмитра Івановича Яворницького, фонд № 10 Дніпропетровського історичного музею, зберігаються листи родичів вченого. Усі ці листи можна умовно поділити на декілька груп: 1)    листи від членів сім’ї Д. І. Яворницького, близьких родичів — 74. Це листи батька...

Д.І. Яворницький — письменник

Літературна творчість — одна із складових частин розмаїтого таланту видатного українського історика Д. І. Яворницького. Їй він віддав короткі години свого відпочинку поміж напруженою працею на терені історії, археології, етнографії, лексикографії, музейної, педагогічної, громадської, культурно-освітньої діяльності. Белетристичні та поетичні твори...

Д.І. Яворницький і дослідження історії України в Катеринославському ІНО

Ім’я видатного вченого, краєзнавця і організатора наукових досліджень та музейної справи Дмитра Івановича Яворницького нині відоме, без перебільшення, багатьом жителям нашого краю. Лише кожен відкривав ім’я його для себе різними шляхами: — одні через інтерес до історії козацтва, другі —...

Мітки:         

Материалы к истории Днепропетровского исторического музея в начале 1900-1920 годов

Вводятся в научный оборот малоизвестные факты и документы из истории Днепропетровского исторического музея о взаимоотношениях музея и властных структур края 1900-1920-х годах, обнаруженные в Государственном архиве Днепропетровской области, а также в коллекции и научно-деловодческом архиве музея. Цель данного исследования ввести...

Текстологічні принципи видання творів Д.І. Яворницького у двадцяти томах

Академік АН УРСР Д. І. Яворницький був людиною багатогранного таланту: історик, археолог, фольклорист, етнограф, письменник, поет, лексикограф. Ця різнопрофільність творчих і наукових зацікавлень яскраво відбилась і в його працях. У творчому доробку вченого є: збірники документів, збірники фольклорних матеріалів, наукові...

Діяльність Д.І. Яворницького в Катеринославській «Просвіті»

1. Розгалужена мережа товариств «Просвіта» на всій Україні (виникли в 1868 р. у Львові, після революції 1905 р. – на Наддніпрянщині) зробила значний внесок у боротьбу проти національного пригноблення, за розповсюдження кращих зразків української культури, відстоювання рідної мови, національної школи....

Художня спадщина Д.І. Яворницького: проблеми вивчення

На літературній ниві Д. І. Яворницький виступив на початку 1900-х років вже будучи відомим ученим-істориком і визнаним авторитетом у галузі історії українського козацтва. Перший його значний твір — повість «Наша доля — божа воля» була опублікована у ж. «Киевская старина»...

Редакторська та публіцистична діяльність Д.І. Яворницького у Катеринославі наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

1. Стан провінціальної катеринославської преси у XIX ст. Обумовленість особливостей періодичних видань суспільно-політичною ситуацією, культурним рівнем населення. Пріоритетна вага з боку царського уряду була надана офіційній пресі, обмеженій і тенденційній. Ці періодичні видання не задовольняли інтереси та художньо-естетичні смаки читачів....

Історія Кримського ханства в працях Д.І. Яворницького

Ретельний дослідник історії запорозького козацтва, Д. І. Яворницький прагнув докладно висвітлити всі аспекти героїчного буття славного низового товариства. Тому поза його увагою не могла залишитися й історія Кримського ханства, найближчого південного сусіда запорожців. Кримське ханство утворилося на місці колишнього улуса...

Д.І. Яворницький про генезу та сутність української козаччини

З-поміж багаточисленних дослідників історії запорозького козацтва одне з чільних місць належить академіку Д. І. Яворницькому. Його науковий доробок в царині етнографії, археографії Запоріжжя, в реконструкції історичного буття запорожців в цілому настільки значний, що потребує спеціальних об’ємних студій. Ми ж зупинимось...

Д.І. Яворницький і В.О. Біднов

Революційна перебудова у нашій країні повернула із забуття імена багатьох видатних діячів української культури, зламала сталінські стереотипи, в прокрустове ложе яких намагалися втиснути їхню багатогранну спадщину. До славної когорти діячів української культури належить і друг Д. І. Яворницького, відомий історик...

Особисті матеріали Д.І. Яворницького у відділі рукописів ЦНБ АН УРСР

Фундаментальне вивчення життя та творчості кожного видатного вченого має спиратися на компедіум його особистих документальних матеріалів, розпочинатися з повної реконструкції його архіву (тієї частини, що збереглася до нашого часу), інакше можуть бути допущені численні помилки, некоректні висновки та узагальнення, недооцінка...

Д.И. Яворницкий и шевченковедение

Тема наших заметок привлекала внимание исследователей. Но даже больше других сделавшая для ее разработки   М.   М.    Олийник-Шубравская    писала    о   том,   что Д. И. Яворницкий лишь «популяризировал» творчество Шевченко, что оно в наибольшей степени сказалось на стихотворных произведениях ученого, причем внимание...

Д.І. Яворницький і духовенство (за епістолярною спадщиною вченого)

Представлено матеріали про творчі зв’язки та співпрацю з духовенством видатного українського вченого Д.І. Яворницького....

Д.І. Яворницький в музейному співавторстві свого часу

В статті на основі епістолярної спадщини академіка Д. Яворницького висвітлюється процес його інтеграції в музейне співтовариство і визначається внесок вченого в розвиток музейної справи кін. ХІХ – 1930-х рр....

Неопублікована поема Михайла Чхана „Яворині думи”

Серед тих дніпропетровських письменників, хто звертався до образу Д. І. Яворницького був і Михайло Чхан – один із найпомітніших поетів Придніпров’я 1960- 70-х років. В українську літературу Чхан увійшов у часи „хрущовської відлиги” разом з літературною генерацією „шестидесятників”. Умонастрої цього...

Hosting Ukraine Creative Commons