Вчена рада

Положення про Вчену Раду при Дніпропетровському національному історичному музеї ім. Д.І. Яворницького:

  1. Вчена Рада музею функціонує при директорі музею в якості координаційного (дорадчого) органу;
  2. До Вченої Ради входять директор, заступник директора з наукової частини, вчений секретар, завідуючі відділами і секторами, провідні спеціалісти музею, вчені вузів міста, кафедри історії України, філософії, політології, української літератури та мовознавства, представники громадських органі­зацій, товариства охорони пам’яток історії та культурі, Спіл­ки письменників, Спілки художників і т.д.);
  3. Головою Вченої Ради є директор музею, секретарем — вчений секретар музею;
  4. Склад Вченої Ради затверджується обласним управлін­ням культури;
  5. Засідання Ради проводяться 2 рази на рік при необхід­ності проводяться екстрені засідання;
  6. Рішення Вченої Ради оформлюються протоколом і переда­ються в науковий архів музею;
  7. На засіданнях Вченої Ради розглядаються основні напрямки і наукова концепція Генерального плану розвитку музею, пи­тання, що стосуються наукової діяльності музею, створення но­вих експозицій провідних розділів тем, реекспозицій, комплек­тування і наукової обробки фондів, видавничої роботи, вдоско­налення форм науково-просвітницької діяльності музею;
  8. Члени Вченої Ради рецензують тематико-експозиційнї плани, каталоги, наукові статті і інші види наукових робіт, підготовлені співробітниками музею при необхідності затверд­жені на засіданнях Ради;
  9. Члени Вченої Ради сприяють дирекції музею в здійсненні намічених планів розвитку музею шляхом публікації в пресі, звернень до вищестоящих органів з пропозиціями та клопотання­ми.