Дослідження про Д.І. Яворницького

 1. Абросимова С.В. Археографічний аспект в епістолярній спадщині академіка Д.І, Яворницького // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. Вип. 2. – Д., 2001. – С. 400-415.
 2. Абросимова С.В. Внесок Д.І. Яворницького у розвиток музейної справи в Україні // Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи: Збірник тез доповідей наукової конференції. – Д., 1999. – С. 8-10.
 3. Абросимова С.В. Д.І. Яворницький – архівіст // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи. – Ч. 1. К., 1997. -С. 205-208.
 4. Абросимова С.В. Д.І. Яворницький і розвиток архівної справи на Катеринославщині // Спадщина: До 75-річчя Державного архіву Дніпропетровської області: Збірник статей. – Д.: Арт-Прес, 1999. – С 21-58.
 5. Абросимова С.В. Д.І. Яворницький і українська еміграція 20-30-х рр. XX ст // Питання історії України: історико-культурні аспекти. – Д., 1993.-С. 129-140.
 6. Абросимова С.В. Д.І. Яворницький і українська колонія в Петербурзі // Скарбниця ріднокраю. – Д., 5 993. – С. 10-14.
 7. Абросимова С.В. Д.І. Яворницький і харківські вчені // 3 минувшини Подніпров’я. – Д., 1995. – С. 46-51.
 8. Абросимова С.В. Д.І. Яворницький і церква // Монастирський острів.- 1994.- № 1.- С. 121-128.
 9. Абросимова С.В. Д.І. Яворницький у культурно-громадському житті України кінця XIX – початку XX ст. // Регіональне і загальне в історії: Тези міжнародної конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького. – Д., 1995. – С. 4-6.
 10. Абросимова С.В. Дмитро Яворницький. – Запоріжжя, 1997. – 59 с.
 11. Абросимова С.В. Д. Яворницький і П. Саладилов // Під знаком Юно. -Д., 1995.-С 165-169.
 12. Абросимова С.В. Енциклопедист козаччини // Український історичний журнал. – 2005. – № 4. – С. 4-47.
 13. Абросимова С.В. Запорозьке козацтво в культурно-історичній тра¬диції українського народу кінця XIX – поч. XX ст. (За матеріалами епістолярної спадщини академіка Д.І. Яворницького) // Запорозьке козацтво в пам’ятках історії та культури: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 1997. – Ч. 2. – С. 3-9.
 14. Абросимова С.В. З епістолярної спадщини Д.І. Яворницького // Козацтво.- 1993.-№ 1.-С. 41-43.
 15. Абросимова С.В. Катеринославська учена архівна комісія і напрямки її діяльності // До 90-річчя Катеринославської ученої архівної комісії (1903-1916 рр.).-Д., 1993. – С. 1-4.
 16. Абросимова С.В. Книга Д.І. Яворницького «Історія села Фаліївки-Садової» // Вчений-подвижник. – Д., 1991. – С. 46-49.
 17. Абросимова С.В. Кубань в эпистолярном наследии академика Д.И. Яворницкого // Кубань литературная: Новые доклады и сообщения: Материалы научно-практической конференции. – Краснодар, 1994. – С. 13-20.
 18. Абросимова С.В. Невтомний працівник на ниві історичної науки // Кур’єр Кривбасу. – 1995. – № 39-40. – С 55-59.
 19. Абросимова С.В. Творчі стосунки Д. Яворницького з інтелігенцією Лівобережної України кінця XIX – початку XX ст. // Література та культура Полісся. – Вип. 8. – Ніжин, 1997. – С. 69-72.
 20. Абросимова С.В. Творчі стосунки Д. Яворницького з діячами російської науки та культури // Українсько-російські культурні зв’язки: історія і сучасність. – Д., 1997. – С 52-54.
 21. Абросимова С.В. Херсонщина у творчій спадщині Д. Яворницького // Заселення півдня України: проблеми національного та культурного розвитку: Наукові доповіді міжнародної науково-методичної конференції. – Херсон, 1997. – С. 128-130.
 22. Абросимова С.В. Чернігівські кореспонденти Д. Яворницького // Сіверянський літопис. – 1998. – № 3. – С. 111-116.
 23. Абросимова С.В. Яворницький і Дніпропетровщина // Джерело. -Дніпропетровськ. – 1998. – 9 квітня.
 24. Абросимова С.В. Яворницький та його доба в листах сучасників // Хроніка 2000. -К., 1993. -№ 3-4. -С. 155-157.
 25. Абросимова С.В., Архипова Т.А., Стенаненко Н.О. З історії меценатства та колекціонерства на Катеринославщині (кінець XIX – початок XX ст.) // Питання історії України: історико-культурні аспекти. -Д., 1993.-С. 64-71.
 26. Абросимова С.В., Журба О.И. Эпистолярное наследие академика Д.И. Яворницкого как объект археографического исследования // Исследования по археографии и источниковедению отечественной историй ХУІ-ХХ вв.: Межвузовский сборник научных трудов. – Д., 1990. -С. 129-135.
 27. Абросимова С.В., Журба О.І. Храиителі історичної пам’яті: Катеринославське історичне товариство на початку XX століття // Борисфен. -1991 .- № 2. – С 11.
 28. Абросимова С.В., Ковальська Т. Катеринославський часопис «Дніпрові хвилі» // Борисфен. – 1994. – № 1. – С 10-11.
 29. Абросимова С.В., Ковальський М.П. Д.І. Яворницький в Петербурзі // Проблеми історіографії та джерелознавства історії запорозького козацтва: Матеріали наукових читань Д.І. Яворницького. – Запоріжжя, 1993.-С 3-14.
 30. Абросимова С.В., Мицик Ю.А. Грінченко – Яворницькому // Борисфен. – 1993. – № 1. – С. 11.
 31. Абросимова С.В., Мицик Ю.А. З листів українських письменників і вчених до Яворницького // Кур’єр Кривбасу. – 1997. – № 69-70 – С 87-98.
 32. Абросимова С.В., Мицик Ю.А. Листи «дядька Гіляя» // Кур’єр Кривбасу. – 1995. – № 30. – С. 4-10.
 33. Абросимова С.В., Мицик Ю.А. Листи Олени Пчілки до Д.І. Яворницького // Радянське літературознавство. – 1989. – № 7 – С 37-44.
 34. Абросимова С.В., Мицик Ю.А. Спільна праця на загальну користь Україні (Листування Є. Чикаленка і Д. Яворницького) // Київська старовина. – 1996. -№1. – С. 30-39.
 35. Абросимова С.В., Перкова А.І. Д. Яворницький і Галичина //Другий міжнародний конгрес україністів. Львів, 22-28 серпня 1993 р.: Доповіді і повідомлення.-Л., 1991.-Ч. І.-С. 284-287.
 36. Абросимова С.В., Перкова А.І. Д.І. Яворницький і Галичина // З минувшини Подніпров’я: Збірник праць наукової конференції. – Д.: Дніпро, 1995.-С. 51-55.
 37. Абросимова С.В., Перкова А.І. Д.І. Яворницький і національна культурна спадщина // Проблеми історіографії та джерелознавства історії запорозького козацтва: Матеріали наукових читань Д.І. Яворницького. – Запоріжжя, 1993. – С. 60-62.
 38. Абросимова С.В., Перкова А.І. До Яворницького на дніпрові пороги // Наше місто. – 1997. – 5 серпня.
 39. Абросимова С.В., Перкова А.І. «Люблю Вас, мов рідного батька» // Борисфен. – 1992. – № 4, -с. 9.
 40. Авчинников А.Г. Профессор Димитрий Иванович Эварницкий: К 30-летию литературно-ученой деятельности. – Екатеринослав, 1914. -16 с.
 41. Азадовский М.К. История русской фольклористики. – Т. 1. – М., 1958.
 42. Академік Д.І. Яворницький і перша вища гірнича школа України: Документи і матеріали. – Д.: НГУ, 2004. – 104 с.
 43. Аліваннева О.В. Міфологізована історія Скіфії в інтерпретації Д.І. Яворницького // Регіональне і загальне в історії: Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького. – Д.: Пороги, 1995. – С. 266-267.
 44. Ананович О.М. Розповіді про запорозьких козаків. – К, 1991.
 45. Б[ілий В.В.]. Відчути Д. Еварницького // Літературно-науковий вісник. – 1900. – Т. 9. – С. 229.
 46. Багалій Д. Листи до мене професора Антоновича // Науковий збірник Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури.-1926.-Ч. 2-3.-С. 132.
 47. Багалій Д.І. Нарис історії України на соціально-економічному ґрунті.-Т. І.-ДВУ, 1928.-389 с.
 48. Баракатова Н.А. Деякі проблеми лексикографічного опису дієслів (На матеріалах „Словника української мови” Д.І. Яворницького) // Регіональне і загальне в історії. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького. – Д.: Пороги, 1995.-С. 305-306.
 49. Баранець В. Невтомний шукач скарбів народу // Маяк. – 1964. – 8 грудня.
 50. Бекетова В.М. До 140-річчя від дня народження академіка Д.І. Яворницького // Південна Україна. – Запоріжжя. – Вип. 1. – 1996. -С 180-184.
 51. Бекетова В.М. Переписка Д.И. Яворницкого с СМ. Шубинским // Исследования по археографии и источниковедению отечественной истории ХУІ-ХХ вв. – Д., 1990. – С. 135-147.
 52. Бекетова В.М. Символіка і геральдика у науковій спадщині Д.І. Яворницького II Вчений-подвижник. – Д., 1991. – С. 62-64.
 53. Беляшевский Н. Археологический съезд в Киеве // Киевская старина. – 1899. – Т. 11.-С. 276.
 54. Биографический словарь профессоров и преподавателей Харьковского университета. – X., 1906.
 55. Бібліографічний покажчик праць професора Дмитра Івановича Яворницького (1883-1928) // Збірник Дніпропетровського історично-археологічного музею. – Т. 1. – Д., 1929. – С. 261-272.
 56. Біднов В. Дмитро Еварницький (1855 р. – 26 жовтня – 1925 р.) // Студентський вісник. – Прага. – 1925. -№ 11.-С. 18-20.
 57. Білий В.В. Харківські вчені 80-х років в українській літературі // Записки історично-філологічного відділу У АН. – К., 1927. – Кн. XIII -XIV – С. 204.
 58. Бойко А. В. Питання будівництва Катеринослава в працях Д.І. Яворницького (Матеріали до історії Катеринослава) // Проблеми іс-торіографії та джерелознавства історії запорозького козацтва: Матеріа¬ли наукових читань Д.І. Яворницького. – Запоріжжя, 1993. – С. 62-72
 59. Бойко Л. Славою овіяні // Літературна Україна. – 1964. – 7 липня.
 60. Бойко Л. Шукач скарбів // Літературна Україна. – 1963. – 11 червня.
 61. Болдирь СП. Д.І. Яворницький про вченість у запорозьких козаків // Регіональне і загальне в історії: Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І. Явооницького. – Д.: Пороги, 1995.-С. 113-114.
 62. Боряк О.О. Листування Дмитра Яворницького та Василя Кравченка (1913-1935)//Народна творчість та етнографія.- 1991.-№3.-С. 67-75.
 63. Брехуненко В.А. Д.І. Яворницький про ґенезу та сутність української козаччини // Вчений-подвижник. -Д., 1991. – С. 27-29.
 64. Буряк В.В. Нотатки до атрибутації експоната ДІМ – бюста Д.І. Яворницького // Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи: Збірник тез доповідей наукової конференції. – Д.. 1999. -С 17-19.
 65. Василенко Н.Є. Д.І. Яворницький-письменник // 3 минувшини Подніпров’я. – Д, 1995. – С 36-41.
 66. Василенко Н.Є. З історії літературного життя Катеринославщини кінця XIX – початку XX століття // Українська ідейна спадщина у викладанні гуманітарних наук: Матеріали Республіканської науково-практичної конференції. – Д., 14-16 вересня 1992 р. – С. 41-42.
 67. Василенко Н.Є. Художнє відображення історичного минулого України в наукових дослідженнях та літературних творах Д.І. Яворницького // Література й історія: Тези доповідей і повідомлень Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 1998. -С. 89-91.
 68. Ватченко Г. Шукач скарбів // Радянська культура. – 1964. – 5 квітня.
 69. Виноградов Г.М. Особливості джерельної бази праці Д.І. Яворницького «Історія запорізьких козаків» // Вчений-подвижник. -Д., 1991.-С. 25-27.
 70. Вировий Е. Деятельность екатеринославской «Просвиты» и ее филий в связи с войной // Украинская жизнь. – 1915. – № 3-4.
 71. Воронов В.І. Оцінка О.М. Лазаревським наукових праць Д.І. Яворницького // Регіональне і загальне в історії: Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького. – Д.: Пороги, 1995. – С. 36-38.
 72. Вчений-подвижник.-Д.: Пороги, 1991.
 73. Габан М.П. Дослідник прози Д.І. Яворницького: Штрихи до портрета професора Петра Єфремова // Проблеми історіографії та джерелознавства історії запорозького козацтва: Матеріали наукових читань Д.І. Яворницького: Збірник статей. – Запоріжжя: ЗДУ, 1993. – С. 76-85.
 74. Гаврикова І.Ю. Типологічні аспекти історіософської і художньої картини світу Д. Яворницького // Регіональне і загальне в історії: Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького. – Д.: Пороги, 1995. – С 271-272.
 75. Галацька В.Л. Фольклорна спадщина Д.І. Яворницького // Регіо¬нальне і загальне в історії: Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького. – Д.: Пороги, 1995.-С 295-296.
 76. Гапусенко І.М. Непрочитана лекція (Нові документи про діяльність Д.І. Яворницького) // Прапор юності. – 1968. – 3 вересня.
 77. Гасснко Г. На сторожі минувшини: До тридцятиліття літературно-наукової діяльності професора Д.І. Яворницького // Рада. – Київ. – 1913. – № 269.
 78. Германце О.Д. Яворницький // Життя й революція. – 1926. – № 1. Гиляровский В. Друзья и встречи. – М.: Советский писатель, 1934. – 230 с.
 79. Гордеев А.Ф., Чепцов В.В. О последних годах жизни и деятельно¬сти Д.И. Яворницкого // Регіональне і загальне в історії. – Д., 1995. – С. 29-31.
 80. Гринченко Б. Литература украинского фольклора. – Чернигов, 1901.-371 с.
 81. Гуржій І.О., Петренко В.С Видатні радянські історики. – К., 1969.
 82. Гуржій О.І. Людина, повна любові і знань // Яворницький Д.І. Дніпрові пороги. – Д., 1989. – С. 5-9.
 83. Гусейнов Г. Як тиха сповідь, хвиля ця. Дмитро Яворницький, Олександр Поль, Іван Шаповал та інші // Шаповал І. Козацький батько: Образ Д.І. Яворницького у спогадах письменників, діячів культури і науки. – Кривий Ріг, 1998. – С. 7-46.
 84. Данилов В.В. Екатеринославский областной музей имени А.Н. Поля // Исторический вестник. – 1907. – № 3.
 85. Двірна К.П. Сучасні проблеми історіографічної дослідженості творчості Д.І. Яворницького // Регіональне і загальне в історії: Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького. – Д.: Пороги, 1995. – С 33-35.
 86. Дмитро Іванович Яворницький. Серія біобібліографій вчених УРСР / Вступна стаття і бібліографія І.М. Гапусенка. Відп. ред. проф. К.Г. Гуслистий. – К., 1969.
 87. Дніпропетровський історичний музей імені академіка Д.І. Яворницького: Путівник по експозиції. — Д., 1966. – 97 с.
 88. Добровольський А. Звіт за археологічні досліди на території Дніпрельстану року 1927//Збірник. – Т. 1.-Д., 1929. – С. 61-160.
 89. Дорошенко В. Матеріял словничний професора Дмитра Яворницького // Літературно-науковий вісник. – 1900. – № XII.
 90. Дорошенко Д. Дмитро Іванович Яворницький: До 30-літнього ювілею його наукової діяльності // Літературно-науковий вісник. — 1913. — Т. ХIV
 91. Дорошенко Д. Дмитро Іванович Яворницький: До 30-літнього ювілею його наукової діяльності // Рада. – 1913. – № 269.
 92. Дорошенко Д. Залорожський батько // Дніпрові хвилі. – 1913. -№8, 10.
 93. Дорошенко Д. Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 роки). -Вінніпег, 1949.
 94. Дорошенко Д. Огляд української історіографії. – Прага, 1923.
 95. Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького. Вип. 1: Листи вчених до Д.І. Яворницького / Упоряд. СВ. Абросимова, А.І. Перкова, О.В. Піцик, Н.Г. Чередник. – Д., 1997.
 96. Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького. Вип. 2: Листи діячів культури до Д.І. Яворницького. – Д., 1997.
 97. Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького: Каталог музейної колекції / Укл. СВ. Абросимова, А.І. Перкова, О.В. Піцик, А.С. Журба.-Д., 1992.
 98. Єфремов П. Белетристичні писання Д.І. Яворницького // Зоря. -Катеринослав. – 1925. -№ 11.
 99. Єфремов П. Письменник-кольорист // Записки історично-філологічного відділу УАН. – 1927. – Т. XII. – С. 213-230.
 100. Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1918.
 101. Жовтобрюх М.А. Визначний дослідник української мови // Українська мова і література в школі. – 1967. – № 12.
 102. Жуковський М.П. Яворницький і Нікополь // Регіональне і загальне в історії. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького. – Д.: Пороги, 1995. -С. 22-24.
 103. Журба А.С. Д.І. Яворницький – етнограф // Вчений-подвижник. -Д., 1991.-С. 44-46.
 104. Журба О.І. Діяльність Д.І. Яворницького в катеринославській «Просвіті» // Вчений-подвижник. – Д., 1991. – С. 54-57.
 105. Журба О.І. Діяльність Д.І. Яворницького в Катеринославській «Просвіті» // Питання історії України: історико-культурні аспекти. – Д., 1993. – С. 80-88.
 106. Журба О.І., Білик В.М. З історії катеринославської «Просвіти» 1917-1922 рр. // Питання історії України: історико-культурні аспекти. -Д., 1993.-С. 104-112.
 107. Жученко М. Культурные праздники Украины. Юбилей профессора Д. Эварницкого (Корреспонденция из Екатеринослава) // Украинская жизнь. – 1913.-Т. 12.
 108. Жученко М. Листи із Катеринослава Ювілей 30-літньої наукової діяльності професора Д.І. Яворницького // Рада – Київ. – 1913. – 28 листопада.
 109. Зайцева Т.В. 40 років української радянської лексикографії // Дослідження з мовознавства в Українській РСР за 40 років. – К., 1957. – С. 311.
 110. Заремба В. Незломлений голос // Прапор юності. – 1982. – 5 жовтня.
 111. Заруба В. «Життя моє на три з мінусом…»: З історії АН України // Слово і час. – 1993. – № 8. – С. 68-71.
 112. Заруба В. Великий історіограф // Київська старовина. – 1996. – № 1. – С. 3-9.
 113. Заруба В.М. Академік Дмитро Іванович Яворницький // Заруба В.М. Постаті. – Д., 1993. – Кн. 2. – С. 3-42.
 114. Заруба В.М. «Адреса моя: Холодна гора, БУПР…»: З життя історика М.Є. Слабченка та його взаємин з академіком Д.І. Яворницьким // Наука і суспільство. – 1991.-№ 11.-С. 56-59.
 115. Заруба В.М. Дмитро Яворницький у Варшаві // Наше слово. – Варшава. – 1985. – № 25. – 21 липня.
 116. Заруба В.М. Коментар до одного листа: Лист Н. Полонської-Василенко до Д.І. Яворницького // Собор. – 1991. – 12 жовтня.
 117. Заруба В.М. Листи Дмитра Дорошенка до Дмитра Яворницького // Архіви України. – 1991. – № 4. – С. 45-50.
 118. Заруба В.М. Листи Л.М. Старицької-Черняхівської до Д.І. Яворницького // Січ. – 1991. – № 7. – С. 30-34.
 119. Заруба В.М. Яворницький в оточенні сучасників: Василь Біднов // Заруба В.М Постаті. – Д., 1993. – Кн. 2. – С. 31-34.
 120. Заруба В.М. Яворницький і катеринославські історики // Робітнича трибуна. – Жовті Води. – 1990. – 20 березня.
 121. Зеленський О. Проблема родової людини у Д. Яворницького і М. Гоголя (Спроба типологічного аналізу) // Регіональне і загальне в історії: Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького. – Д.: Пороги, 1995. – С. 269-291.
 122. Зеров М. Передмова//Я. Щоголів. Поезії. – К., 1926. – 194 с.
 123. Зленко Г.Д. Видрукувати твори Д.І. Яворницького / Вступна замітка М.Т. Рильського // Літературна Україна. – 1963. – 23 липня.
 124. Зленко Г.Д. Вірш про Д.І. Яворницького // Зоря. – Дніпропетровськ. – 1964. – 5 лютого.
 125. Зленко Г.Д. Заарештована праця // Зоря. – 1964. – 2 жовтня.
 126. Зленко Г. Козацький Нестор // Україна. – 1966. -№ 6. – С. 24.
 127. Зленко Г.Д., Пупченко В.В. Речник слави запорозької // Прапор юності. – Дніпропетровськ. – 1973.-20 січня.
 128. Иконников В. Опыт русской историографии. Т. 2. Кн. 2. – К., 1908. – С. 1057-1955.
 129. Іванова ПЛ. Концепція козацтва у Д. Яворницького і О. Довженка (Спроба типологічного аналізу) // Регіональне і загальне в історії: Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького. – Д.: Пороги, 1995. – С. 281-282.
 130. Катеринослав – Дніпропетровськ – 225. Видатні особистості та обличчя міста / 2-ге вид. – Д.: ІМА-Прес, 2001. – С. 26-27.
 131. Киценко М. Хортиця в героїці і легендах. – Д., 1972.
 132. Кіржаєв С.М., Ульяновський В.І. Особисті матеріали Д.І. Яворницького у відділі рукописів ЦНБ АН УРСР // Вчений-подвижник. – Д., 1991.-С.15-19.
 133. Ковалева И.Ф. Днепрогэсовская археологическая экспедиция Наркомпроса УССР 1927-1932 гг.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Д., 1971.- 19 с.
 134. Ковалева И.Ф. Очерки древнейшей истории племен Степной Украины (по материалам Днепрогэсовской экспедиции Наркомпроса УССР 1927-1932 гг.). – Д., 1980. – 69 с.
 135. Коваленко О.Б. Неопублікована автобіографія Д.І. Яворницького // Питання вітчизняної та зарубіжної історії. – Чернігів, 1991. – С 58-60.
 136. Ковальова І.Ф. Внесок академіка Д.І. Яворницького у розвиток археології України // Регіональне і загальне в історії. – Д., 1995. – С. 39-41.
 137. Ковальова І.Ф. Д.І. Яворницький – організатор та керівник першої новобудовної археологічної експедиції // Вчений-подвижник. – Д. 1991 – С. 42-44.
 138. Ковальский Н.П., Абросимова СВ. Археографическая деятельность академика Д.И. Яворницкого // Актуальные вопросы теории, методики и истории публикации исторических документов. – М., 1991 -С. 73-84.
 139. Ковальский Н.П. Д.И. Яворницкий и город на Днепре // Яворницкий Д.И. История города Екатеринослава. – Д., 1989. – С 14-15.
 140. Ковальська Т.М. Редакторська та публіцистична діяльність Д.І. Яворницького у Катеринославі наприкінці XIX – початку XX століть // Вчений-подвижник. – Д., 1991. – С. 49-52.
 141. Ковальська Т.М. Ділові контакти Д.І. Яворницького з редакторами і видавцями катеринославської преси // Проблеми історіографії та джерелознавства історії запорозького козацтва: Матеріали наукових читань Д.І. Яворницького: Збірник статей. – Запоріжжя: ЗДУ, 1993. -С. 57-60.
 142. Ковальський М. Невідомі документальні свідчення про варшавський період наукової діяльності Дмитра Яворницького (1895-1896 рр.) // До 90-річчя Катеринославської ученої архівної комісії (1903-1916 рр.). -Д., 1993.-С. 5-21.
 143. Ковальський М. Невтомний дослідник // Козацтво. – 1993. – № 1. -С. 36-41.
 144. Ковальський М. Нове про Д.І. Яворницького: Документальні свідчення про складання Дмитром Яворницьким (Еварницьким) магістерських екзаменів у Варшавському університеті (1895-1896 рр.) // Борисфен. -1993.-№8(26).-С. 8-11.
 145. Ковальський М.П. Місце Д.І. Яворницького у вітчизняному історіографічному процесі // Вчений-подвижник. – Д., 1991. – С. 3-10.
 146. Ковальський М.П. Історіографічні аспекти у науковій спадщині Д.І. Яворницького: Деякі роздуми історика // Проблеми історіографії та джерелознавства історії запорозького козацтва: Матеріали наукових читань Д.І. Яворницького: Збірник статей. – Запоріжжя: ЗДУ, 1993. -С. 101-110.
 147. Ковальський М.П., Абросимова СВ. Магістерські іспити Д.І. Яворницького і Варшавський університет // Український археографічний щорічник. Випуск 5/6. – К., 2001. – С 313-314.
 148. Козар П. Д.І. Яворницький: До 70-ї річниці народження // Зоря. -Катеринослав. – 1925. -№11.
 149. Кондратьева І.Ю. Д.І. Яворницький як фундатор Катеринославського історичного музею // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. – Вип. 1. – Д., 1997. – С. 511 -516.
 150. Кравець М.В. Історія Кримського ханства в працях Д.І. Яворницького // Вчений-подвижник. – Д., 1991. – С. 31 -34.
 151. Кривоший О.П. Д.І. Яворницький про українське жіноцтво // Регіональне і загальне в історії: Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького. – Д.: По¬роги, 1995.-С. 114-115.
 152. Крилатий Ю. Запорізький характерник // Наша культура. – Варшава.- 1966.-№ 12.
 153. Курина Е. В поисках сокровищ // Днепровская правда. – Днепропетровск. – 1963. – 12 июня.
 154. Лекции Д.И. Эварницкого // Вестник юга. – Одесса. – 1903. -№ 394.
 155. Лекции Д.И. Эварницкого // Киевская старина. – 1900. – Т. 4. -С. 12-13.
 156. Лекции Д.И. Эварницкого // Киевская старина. – 1900. – Т. 5. – С. 74.
 157. Лекции Д.И. Эварницкого // Кубанские областные ведомости. -1901.-№ 10.
 158. Лекции Д.И. Эварницкого // Приднепровский край. – Екатеринослав. – 1900.-№ 800.
 159. Лекции Д.И. Эварницкого // Санкт-Петербургские ведомости. -1900.-№76.
 160. Лекции Д.И. Эварницкого // Южанин. – Одесса. – 1901. – № 252.
 161. Лекции Д.И. Эварницкого в Лубнах // Киевская старина. – 1899. -Т. 12.-С. 180.
 162. Лекции Д.И. Эварницкого в Хороле // Киевская старина. – 1899. -Т. 11.-С. 78.
 163. Липовська Т.Д., Мирончук В.Д. Д.І. Яворницький і Південноросійська обласна сільськогосподарська, промислова і кустарна виставка у 1910 році у Катеринославі // Музей на межі тисячоліть: минуле, сього¬дення, перспективи: Збірник тез доповідей наукової конференції. – Д., 1999.-С. 12-14.
 164. Магистерский диспут Д.И. Эварницкого (29 апреля 1901 г.) // Исторический вестник. – 1901. – Т. 6. – С. 1212.
 165. Магистерский диспут Д.И. Эварницкого (29 апреля 1901 г.) // Киевская старина. – 1901. – Т. 6. – С. 165.
 166. Магистерский диспут Д.И. Эварницкого (29 апреля 1901 г.) // Приднепровский край. – Екатеринослав. – 1901. -№ 1218.
 167. Макаров Е. Запорізький характерник // Запорізька правда. – 1963. -З серпня.
 168. Марголіс Ю.Д. Д.И. Яворницкий и шевченковедение // Вчений-подвижник. – Д., 1991.-С. 10-15.
 169. Мартиненко Г. Шукач скарбів // Прапор юності. – 1963. – 5 липня.
 170. Матвісвський її. 25-річчя Дніпропетровського крайового історично-археологічного музею // Збірник Дніпропетровського крайового історично-археологічного музею. – Д., 1929. – С. 5-43.
 171. Мерніков Г.І. Риси історичної школи в творчості Д.І. Яворницького // Регіональне і загальне в історії: Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького. – Д.: Пороги, 1995. – С. 31-33.
 172. Мицик Ю.А., Абросимова С.В. «Він більше працював, ніж жив…»: Листи Бориса Грінченка до Дмитра Яворницького // Слово і час. – 1993. -№ 12.-С. 8-15.
 173. Мицик Ю.А., Абросимова С.В. Листи дядька Гіляя // Зоря. – Дніпропетровськ. – 1988. – 28 травня.
 174. Мицик Ю.А., Абросимова С.В. «Найдорожче для мене зосталося там, коло Вас…» (Листи Василя Біднова до Дмитра Яворницького) // Київська старовина. – 1993. – № 2. – С. 10-21.
 175. Мицик Ю.А., Абросимова С.В. Пітсбурзька Січ // Зоря. – 1991. -19 лютого.
 176. Мицик Ю.А. Д.І. Яворницький і В.О. Біднов // Вчений-подвижник. -Д., 1991.-С. 19-23.
 177. Мицик Ю.А. Невідомі листи М.Л. Кропивницького та П.К. Саксаганського // Українська драматургія і театр в сім’ї братніх культур. – Кіровоград, 1982. – С. 56-58.
 178. Мицик Ю.А. Яворницький під наглядом ВКП(б) та НКВД // Регіональне та загальне в історії. – Д., 1995. – С. 26-29.
 179. Мицик Ю.А., Черненко А.М. Несправедливість // Зоря. – Дніпропетровськ. – 1988. – 30 грудня.
 180. Міллер М. Доля українських археологів під советами // Записки НТШ. – Т. ЬХХІІІ. Збірник на пошану українських учених, знищених більшовицькою Москвою. – Париж-Чикаго, 1962.-С. 120-124.
 181. Міхалінчик Л.Г. Народна соціальна утопія у Д. Яворницького // Регіональне і загальне в історії: Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького. – Д.: Пороги, 1995.-С. 276-277.
 182. Мороз В.Я. Сегментовані конструкції в історичних працях Д.І. Яворницького // Регіональне і загальне в історії: Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького. – Д.: Пороги, 1995. – С. 302-303.
 183. Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи: Збірник тез доповідей наукової конференції. – Д., 1999.
 184. Мусійко В.В. Д.І. Яворницький у спогадах Яра Славутича // Регіональне і загальне в історії. – Д., 1995. – С. 21-22.
 185. Мыцык Ю. Яворницкий, Репин и НКВД // Собор. – 1996. – 22 марта.
 186. Нарівська В.Д. Мотиви міфу про близнят в концепції запорозького козацтва Д. Яворницького // Регіональне і загальне в історії: Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького. – Д.: Пороги, 1995. – С. 268-269.
 187. Новицький М. Вшанування Д.І. Яворницького з приводу 30-ліття його ученої діяльності // Дніпрові хвилі. – 1913. -№ 21-22.
 188. Огородня І. Засоби сатири і гумору у творчості Дмитра Яворницького // Сатира і гумор в українській літературній традиції: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Чернівці, 1994. – С. 127-129.
 189. Огородня І. Згубність корозійного впливу існуючого суспільного ладу на особистість та її духовні цінності (За творами Д. Яворницького) // Літературознавство, «Просвіта» і духовний ідеал українця: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кривий Ріг, 1994. -С.51.
 190. Огородня І. Невідомий роман історика Січі // Слово і час. – 1993. -№ 11. — С. 83-85.
 191. Огризкіна О.М. Листи до Д.І. Яворницького // Наш край: Збірник праць з археології, історії та музеєзнавства. – Д., 1971. – С. 79-86.
 192. Олійник М.М. Д.І. Яворницький: Літературний портрет // Радянське літературознавство. – 1963. – № 6. – С. 103-112.
 193. Олійник М.М. Дорогоцінні реліквії // Зоря. – 1961. – 8 березня.
 194. Олійник М.М. З фольклористичної спадщини Д.І. Яворницького // Народна творчість та етнографія. – 1966. – № 1. – С. 70-73.
 195. Олійник М.М. Ім.’я, що заслуговує на пошану // Зоря. – 1960. – 10 серпня.
 196. Олійник М.М. Коцюбинський і Яворницький // Тези доповідей і повідомлень IV республіканської наукової конференції з питань творчості М.М. Коцюбинського. – Д., 1963. – С. 57-58.
 197. Олійник М.М. Коцюбинський і Яворницький // Тези доповідей і повідомлень IV республіканської наукової конференції з питань творчості М. Коцюбинського. – Д., 1963. – С. 57-58.
 198. Олійник М.М. Листи М. Коцюбинського до Д.І. Яворницького // Радянське літературознавство. – 1964. – № 4. – С. 106-107.
 199. Олійник М.М. Листування Коцюбинського з Яворницьким // Зоря. – 1963. – 26 квітня.
 200. Олійник М.М. Популяризатор творчості Шевченка // Зоря. – 1960. – 9 березня.
 201. Олійник М.М. Фольклористично-етнографічна діяльність Д.І. Яворницького // Народна творчість та етнографія. – 1965. – № 6. -С. 40-47.
 202. Олійник М.М. Яворницький – фольклорист // Научные записки Днепропетровского госуниверситета: Сборник работ филологического факультета. – Т. 79. – Вып. 19. – Д., 1963. – С. 79-84.
 203. Олійник М.М. Яворницький Д.І. – популяризатор творчості Т.Г. Шевченка // Вінок Великому Кобзареві: Художні твори і статті. -Д.: Дніпропетровське книжкове видавництво, 1961. – С. 222-257.
 204. Олійник М.М. Яворницький Д.І.: До питання про життя і творчість // Материалы к научно-итоговой конференции Днепропетровского государственного университета. – Д., 1961. – С. 170-171.
 205. Олійник-Шубравська М.М. Текстологічні принципи видання творів Д.І. Яворницького у двадцяти томах // Вчений-подвижник. – Д., 1991.-С. 73-77.
 206. Щчілка] 0[лена]. Дмитро Яворницький (Еварницький) // Рідний край. – Київ. – 1913. – № 12. – С. 3-8.
 207. Перкова А. І. Д.І. Яворницький у спогадах сучасників (На матеріалах спогадів П.В. Довгалевського) // Вчений-подвижник. – Д., 1991. – С. 23-25.
 208. Перкова А.І. Їх об’єднали талан душі, снага та сила духу // Кримська світлиця. – 1998. – 13 березня.
 209. Перкова А.І. К.О. Білиловський та Д.І. Яворницький // Регіональне і загальне в історії. – Д., 1995. – С. 12-14.
 210. Перкова А.І. Меморіальний будинок-музей Д.І. Яворницького. -Д., 1990.
 211. Перкова А.І., Абросимова С.В. Д.І. Яворницький в Середній Азії // Борисфен. – 1991. -№ 5. – С. 3.
 212. Перкова А.І., Абросимова С. «Кинь лихом об землю, козаче, не журись»! (В. Леонтович і Д. Яворницький) // Книжник. – 1992. – № 4. -С. 17-18.
 213. Перкова А.І., Абросимова С. Енциклопедист козаччини // Прапор юності. – Дніпропетровськ. – 1990. – 25 жовтня.
 214. Петров В. Пам’яті академіка Д.І. Яворницького (1855-1940) // Вісті Академії наук УРСР. – 1940. – № 7-8.
 215. Піворович В.Б. Поки стоїть земля і світить сонце… (Херсонські знайомі Д.І. Яворницького) // Регіональне і загальне в історії. – Д., 1995. -С. 19-21.
 216. Подаев М. Чествование 30-летней литературно-ученой деятельности профессора Д.И. Эварницкого // Приднепровский край. – Екатеринослав. – 1913. – № 5003. – 27 ноября.
 217. Про доповідь Д.І. Яворницького в Києві // Рада. – Київ. – 1910. -№ 227.
 218. Про доповідь Д.І. Яворницького на XIII Археологічному з’їзді 1905 р. в Катеринославі // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. -1909.-Т. 4.-С. 208.
 219. Проблеми історіографії та джерелознавства історії запорозького козацтва: Матеріали наукових читань Д.І. Яворницького: Збірник статей. – Запоріжжя: ЗДУ, 1993.
 220. Пойда Д.П. Глибше вивчити наукову спадщину // Український історичний журнал. – 1964. – № 2. – С. 158-160.
 221. Пчілка О. Дмитро Яворницький (Еварницький) // Рідний край. -1913.-№ 12.
 222. Пыпин А. История русской этнографии. – Т. З. – СПб., 1891. – 425 с. Регіональне і загальне в історії: Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького. -Д.: Пороги, 1995.
 223. Реєстр праць Д.І. Яворницького // Дніпрові хвилі. – Катеринослав. -1913.-№10.
 224. Рибалка ЯЛ. Мовознавчий аспект праці Д.І. Яворницького „Історія запорозьких козаків” // Регіональне і загальне в історії: Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького. – Д.: Пороги, 1995. – С. 303-305.
 225. Рудинський М. Археологічна розвідка на Дніпрельстані // Збірник Дніпропетровського крайового історично-археологічного музею. – Д., 1929.-С. 45-58.
 226. Рудницький Г. Лекції Дмитра Яворницького в Сімферополі // Кримська світлиця. – 1998. – 9 січня.
 227. Руснак І.Є. Літературна творчість Д.І. Яворницького і розвиток української прози початку XX століття: Автореферат дис. канд. філолог, наук. – К., 1995.
 228. Рябініна В. Пошли, доле, нашому краю // Радянська культура. -1964. – 9 листопада.
 229. Савченко О.І. Публікації Д.І. Яворницького в журналі «Дніпрові хвилі» // Регіональне і загальне в історії. – Д., 1995. – С. 10-12.
 230. Савчук В.С. Д.І. Яворницький і Катеринославське наукове товариство // Регіональне і загальне в історії. – Д., 1995. – С. 6-8.
 231. Савчук В.С. До історії виникнення Катеринославського наукового товариства // Український історичний журнал. – 1993. – № 10. – С. 118-120.
 232. Санцевич А.В. Д. Яворницький і М. Слабченко: Спільні інтереси в дослідженні історії козацтва // Регіональне і загальне в історії. – Д., 1995.-С. 24-26.
 233. Сварник І. Від перекладача // Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. – Л., 1990. – Т. 1. – С. 5-10.
 234. Сергієнко Г.Я. Яворницький та його історична праця „Іван Дмитрович Сірко…” // Яворницький Д.І. Іван Дмитрович Сірко.- Д., 1990. -С. 3-15.
 235. Середа В.Т. „Гомери України” – кобзарі в оцінці Д. Яворницького // Регіональне і загальне в історії: Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького. – Д.: Пороги, 1995.-С. 229-301.
 236. Ситник А.А. Слово про «запорозького характерника» (Д.І. Яворницький) // Репресоване краєзнавство. – К, 1991. – С. 154-161.
 237. Скупейко Л.І. Художня спадщина Д.І. Яворницького: Проблеми вивчення // Вчений-подвижник. – Д., 1991. – С. 52-54.
 238. Скупейко Л. Художня проза Д.І. Яворницького // Київська старовина. – 1996.-№ 1.-С. 19-27.
 239. Смолій В.А. Літопис українського козацтва // Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. – К, 1990. – Т. 1. – С. 9-20.
 240. Спадщина: До 75-річчя Державного архіву Дніпропетровської області: Збірник статей. – Д.: Арт-Прес, 1999.
 241. Стороженко І.С. Д.І. Яворницький про військове мистецтво запорозьких козаків // Вчений-подвижник. – Д., 1991. – С. 29-31.
 242. Стрекозов И. Неутомимый собиратель // Литературная газета. — 1963. – 19 сентября.
 243. Строменко В. Дмитрий Иванович Эварницкий (К 30-летнему юбилею его научно-литературной деятельности) // Южная заря. – Екатеринослав. – 1913. -№2231. -27 ноября.
 244. Строменко В. Юбилейное чествование профессора Д.И. Эварницкого // Южная заря. – Екатеринослав. – 1913. – № 2231. – 27 ноября.
 245. Сумцов М. Діячі українського фольклору. – X., 1910. – 37 с.
 246. Сумцов М. До історії наукового впливу О. Потебні // Науковий збірник Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури. – 1926. – Ч. 2-3. – С. 6-9.
 247. Сумцов М. Передмова // Збірка поезії Я.І. Щоголєва. – X.: „Рух”, 1919.
 248. Сумцов Н. Об этнографическом изучении Екатеринославской губернии // Сборник статей Екатеринославского научного общества по изучению края. – Екатеринослав, 1905. – С. 7.
 249. Сумцов Н. Слобожане. – X., 1918. – 238 с.
 250. Сумцов Н. Современная малорусская этнография. – К., 1897. – 86 с. Сумцов Н.Ф. Д.И. Эварницкий // Южный край. – 1913. – № 19752. – 24 ноября.
 251. Тарасенко І. Товариш козацького батька // Київська старовина. -1996.-№ 1.-С. 10-18.
 252. Телешов М.Д. Избранные сочинения в трех томах. – Т. 3. — М.: Госполитиздат, 1956. – 398 с.
 253. Тимофеева І.М. Деякі відомості про родину Д. Яворницького з його епістолярної спадщини // 3 минувшини Подніпров’я. – Д., 1995. -С. 41-45.
 254. Удод О.А. К.Г. Гуслистий – учень і послідовник академіка Д.І. Яворницького // Проблеми історіографії та джерелознавства історії запорозького козацтва: Матеріали наукових читань Д.І. Яворницького: Збірник статей. – Запоріжжя: ЗДУ, 1993. – С. 33-42.
 255. Указ Президії Верховної Ради УРСР про увіковічення пам’яті Д.І. Яворницького // Комуніст. – 1940. – 12 жовтня.
 256. Українка Л. Твори. Т. 5. – К., 1956. – 862 с.
 257. Федоренко Д. Співець козацтва: Запорозька Січ у фольклорній спадщині академіка Д.І. Яворницького // Червоний гірник. – 1989. – 31 травня.
 258. Федоренко Д. Штрихи до портрета // Прапор юності. – 1967. – 11 січня.
 259. Фідчунова М. Софія і каштани // Радянська Україна. – 1964. – 14 червня.
 260. Фоменко А. Д.І. Яворницький і Т.Г. Шевченко // Дніпропетровськ: минуле і сучасне. – Д., 2001. – С. 267-269.
 261. Фумарова О.М. Краєзнавча діяльність Д.І. Яворницького // Проблеми музеєзнавства та історичного краєзнавства: Наукова конференція -X., 1993.
 262. Хом’як Т.В. Концепція образу Д.І. Яворницького в романі Олеся Гончара „Собор” // Регіональне і загальне в історії: Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького. – Д.: Пороги, 1995. – С. 279-280.
 263. Чабан М. Вічний хрест на грудях землі: Художньо-документальні нариси.-Д., 1993.- 103 с.
 264. Чабан М. Діячі Січеславської „Просвіти” (1905-1921):Бібліографічний довідник. – Д.: ІмаПрес, 2002.
 265. Чабан М. Січеслав у серці (Книга пам’яті). – Д., 1994.
 266. Чабан М. Сучасники про Д. І. Яворницького. – Д., 1995. – 200 с.
 267. Чабан М. У спогадах сучасників // Київська старовина. – 1996 -№ 1.-С. 28-29.
 268. Ченцова Н.В. Д.І. Яворницький як історик Нової Січі // Проблеми історіографії та джерелознавства історії України. – Д., 1991. – С. 33-45.
 269. Чуковский К. Нашему земляку //Днепровская правда. – 1963. -12 мая.
 270. Шаповал И.М. В поисках сокровищ. – М.: Сов. писатель, 1989.
 271. Шаповал І.М. В пошуках скарбів. – К.: Рад. письменник, 1963.
 272. Шаповал І.М. В пошуках скарбів. – Д.: Промінь, 1990.
 273. Шаповал І.М. В пошуках скарбів. – К.: Дніпро, 1983.
 274. Шаповал І.М. В пошуках скарбів. – К.: Дніпро, 1966.
 275. Шаповал Ї.М. Козацький батько: Образ Д.І Яворницького у спогадах письменників, діячів культури і науки. – Кривий Ріг, 1998. – 256 с.
 276. Шаповал І.М. Спогади дружини Д. Яворницького // Київська старовина. – 1996. – № 1. – с. 42-44.
 277. Швидко Г.К. Д.І. Яворницький і дослідження історії України в Катеринославському ШО // 3 минувшини Подніпров’я. – Д., 1996. – С 33-36.
 278. Шевченко В.М., Купянська С.О. Д.І. Яворницький і Чернігівщина // Література і культура Полісся. – Ніжин, 1997. – Вип. 8. – С 65-68.
 279. Шевченко Г. Захист із боєм // Літературна Україна. – 1967. – 27 жовтня. [Захист Д.І. Яворницьким дисертації]
 280. Широка громадськість найкраще оцінить наукових робітників // Зоря. – 1929. – 19 травня.
 281. Шонин Ю.Е. О влиянии немецкой и австрийской историографии на «Историю запорожских Козаков» Д.И. Яворницкого // Проблеми історіографії та джерелознавства історії запорозького козацтва: Матеріали наукових читань Д.І. Яворницького: Збірник статей. – Запоріжжя: ЗДУ, 1993.-С 17-21.
 282. Шпекторенко І. Доповідна записка ГПУ про Яворницького // Вільна думка. – 1992. – № 2. – С 6.
 283. Шубравська М.М. Д.І. Яворницький: Життя, фольклористично-етнографічна діяльність. – К., 1972. – 253 с.
 284. Шубравська М.М. 3 почуттям побратимства (Із листів Д.І. Яворницького до Я.П. Новицького) // Дніпро. – 1969. – № 10. -С 152-159.
 285. Шубравська М.М. Історик і митець // Вітчизна. – 1968. – № 9. -С. 195-202.
 286. Шубравська М.М. Міра власного і чужого // Вітчизна..- 1963. -№ 12. – С 192-195.
 287. Шубравська М.М. Лисенко і Яворницький (За неопублікованим листуванням) // Зоря. – 1962. – 31 жовтня.
 288. Шубравська М.М. Народні пісні в записках Д.І. Яворницького // Народна творчість та етнографія. – 1986. – № 1. – С 27-32.
 289. Шубравська М.М. Неопубликованные письма Д.И. Яворницкого к И.Е. Репину // Радуга. – 1967. – № 10. – С. 154-169.
 290. Шубравська М.М. Рання наукова діяльність Д.І. Яворницького та його перша історико-народознавча монографія про Запорожжя // Яворницький Д.І. Запорожжя в замітках старовини і переказах народу. – К., 1995.-С 15-26.
 291. Шубравська М.М. Харківський період життя Д.І. Яворницького та його автобіографічний роман «За чужий гріх» // Яворницький Д.І. За чужий гріх. – X., 1993. – С 5-26.
 292. Шубравська М.М. Яворницький – лексикограф // Дніпро. – 1967. -№ 1.-С. 146-153.
 293. Щира дяка за корисну працю: Вітальні телеграми Д. Яворницького з нагоди 30-ліття його літературно-наукової діяльності (1913 р.): З музейної колекції. – Д., 1998. – 28 с.
 294. Щоголев Я. Твори. – К., 1961. – 355 с.
 295. Эварницкий Д.И. // Советская историческая энциклопедия. Т. 16. -М., 1976.-С. 395.
 296. Юбилей проф. Д.И. Эварницкого // Русская правда. – Екатеринослав. – 1913. – 26 ноября. – № 2057.
 297. Юбилей проф. Д. Эварницкого: Корреспонденция из Екатеринослава // Украинская жизнь. – 1913. – № XII.
 298. Юбилей профессора Д.И. Эварницкого // Русская правда. – Екатеринослав. -1913.-26 ноября.
 299. Яворницкий Д.И. // Мартен. – Днепропетровск. – 1925. – № 11.
 300. Яворницький Д.І. // Енциклопедія українознавства. Т. 10. – Париж-Нью-Йорк, 1984. – С. 3955-3957.
 301. Яворницький Д.І. // Радянська енциклопедія історії України. Т. 4. -К., 1972.-С. 549-550.
 302. Яворницький Д.І. // Шевченківський словник. Т. 2. – К., 1977. -С. 101.
 303. Яворницький Дмитро Іванович (1855-1940) // Бібліографія вчених ДДУ. Гуманітарні науки. – Д., 1993. – С. 4-8.
 304. Яворницький Дмитро Іванович // Історія Академії наук Української РСР. Кн. 2. – К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1967. – С. 473-474.
 305. Яворницький Дмитро Іванович // Українська радянська енциклопедія. Т. 16. – 1967. – С. 447-448.
 306. Яворницький Дмитро (30-літній ювілей наукової праці) // Ілюстрована Україна. – Львів. – 1914. – № 1.
 307. Як писав Рєпін своїх запорожців // Дніпрові хвилі. – 1912. – № 7.
 308. Яременко І.І. Археологія у житті та науковій спадщині академіка Д.І. Яворницького: Автореф. дис. канд. іст. наук. – Д., 1994. – 16 с.
 309. Яценко В.Я. Д.І. Яворницький і суспільно-політичне життя Катеринослава у 1917 р. // Регіональне і загальне в історії. – Д., 1995. – С. 8-10.