Програма для слухачів курсів підвищення кваліфікації Інституту післядипломної освіти: “Музейна педагогіка”

Програма спецкурсу музейної педагогіки розрахована на слухачів курсів підвищення кваліфікації при Запорізькому Інституті післядипломної освіти, має загальний обсяг – 22 години, з них лекційних -13 годин, практичних – 9 годин.
Метою спецкурсу є розкриття теоретичних аспектів музейної педагогіки, психолого-педагогічної специфіки та методики роботи у музеях з різновіковою аудиторією, формування у курсантів системи знань, практичних навичок і вміння застосовувати набуті знання та навички у своїй професійній діяльності.
Розділи програми націлені на створення у курсантів цілісного уявлення про предмет музейної педагогіки, іі історію, форми та методи роботи, перспективи розвитку.
В програмі звертається увага на формування понятійного апарату, до кожної теми додається перелік ключових понять, якими повинен володіти слухач курсів.
В процесі викладання курсу передбачається проведення практичних занять у кількості 9 годин, з метою практичного оволодіння курсантами певним набором методів, прийомів, форм та технологій музейної педагогіки і вміння застосовувати їх у професійній діяльності.
Особливістю спецкурсу є те, що заняття проходять не лише в традиційних аудиторіях, а й у музеї, що дозволить курсантам не лише ознайомитися з його функціонуванням, а й узяти безпосередню участь у музейній роботі, краще засвоїти основи музейно-педагогічної діяльності. Зустріч з оригінальними музейними предметами, спілкування з музейними працівниками будуть сприяти формуванню власних творчих ідей з подальшим втіленням у шкільну практику.
Завдання курсу музейної педагогіки включають в себе :

 • формування цілісного уявлення про музей, його роль у системи соці-окультурних інститутів;
 • опанування системи знань із музейної педагогіки;
 • знайомство з теоретичними основами музейної педагогіки, типологією музеїв;
 • вивчення методики роботи із музейними експонатами;
 • оволодіння методикою роботи із різновіковою аудиторією;
 • застосування практичних умінь та навичок роботи із аудиторією в процесі проведення екскурсійної діяльності;

Викладання спецкурсу дає змогу сформувати у педагогів розуміння місця, що займає педагогічна діяльність у розвитку сучасної музейної справи, її значення для вирішення задач гуманізації освіти, становлення культури особистості і культури суспільних відносин.

РОЗДІЛ І. МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА.
Тема № 1. Поняття музейної педагогіки (1 год.).
Музейна педагогіка, її цілі та завдання. Предмет, об’єкт, музейної педагогіки. Музейна культура та музейна комунікація. Методи та функції музейної педагогіки. Проблеми музейної педагогіки.
Ключові поняття: музейна педагогіка, предмет, об’єкт музейної педагогіки, музейна культура, музейна комунікація, принципи музейної комунікації, проблеми музейної педагогіки.
Тема № 2. Історія, етапи становлення та перспективи розвитку музейної педагогіки (1 год.).
Музейна педагогіка як наукова дисципліна, що перебуває на стадії формування. Історія розвитку як науки. Екскурс в музейну педагогіку різних країн. Музейно-педагогічні центри.
Ключові поняття: етапи становлення науки, історія розвитку музейної справи, музейно-педагогічний центр.

РОЗДІЛ II. МУЗЕЙ ТА ЙОГО РОЛЬ В СИСТЕМІ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ІНСТИТУТІВ
Тема № 3. Музеї, їх типологія та напрямки діяльності.
(5 год.: лекц. – 3 год.; практ. – 2 год.).
Поняття музею. Музеєзнавство. Історія музейної справи. Фонди музею. Музейна експозиція. Класифікація музеїв. Напрямки діяльності музеїв. Поняття шкільних музеїв. Становлення музейної педагогіки як напрямку діяльності музеїв.
Музеї Запоріжжя та області.
Музейний менеджмент.
Ключові поняття: музей, музейна експозиція, музейна виставка, музейний експонат, музеєзнавство, музейний менеджмент, фонди музею, функції музею.
Практичне заняття № 1 (2 год.): Музей історії запорозького козацтва, туристичні об’єкти Національного заповідника «Хортиця» та напрямки їх діяльності.
Тема № 4. Культурно-освітня діяльність музеїв.
(4 год.: лекц. – 2 год.; практ. – 2 год.).
Зміст культурно-освітньої діяльності музею. Головні етапи культурно-освітньої діяльності музеїв. Екскурсія як форма культурно-освітньої діяльності музею. Типи музейних екскурсій. Класифікація екскурсій. Підготовка та проведення екскурсії. Специфіка музейної екскурсії. Характеристика інших базових форм культурно-освітньої діяльності музею.
Ключові поняття: культурно-освітня діяльність, екскурсія, традиційні-нові, динамічні-статичні, групові-індивідуальні та ін. форми, інтерактивність, комплексність, програмність, групові, масові, індивідальні форми роботи, види екскурсій, музейна екскурсія.
Практичне заняття № 2 (1 год.): Використання різних форм культурно-освітньої роботи у екскурсійно-туристичній діяльності Національного заповідника «Хортиця» на прикладі об’єктів ІКК «Запорозька Січ» (церква та школа).

РОЗДІЛ III. МУЗЕЙ ТА ШКОЛА.
Тема № 5. Проблеми взаємодії музею та школи.
(З год.: лекц. – 2 год., практ. – 2 год.).
Музей і школа: відмінності та можливості співробітництва. Особливості взаємодії музею та школи на різних етапах. Перспективні моделі співробітництва. Вирішення проблеми «музей-школа» за кордоном. Педагогічні основи освітньої діяльності музею. Взаємодія педагога та музейних працівників.
Педагог як «потенційний союзник» в організації музейно-педагогічного процесу. Світовий досвід взаємодії шкіл та музеїв. Науково-методичні програми – основа продуктивної взаємодії музею та системи освіти. Розробка концепції взаємодії музею та школи.
Ключові поняття: моделі співробітництва, науково-методичиі програми, освітня діяльність, музейно-педагогічний процес.
Практичне заняття № 3 (2 год.): Конкурс на створення науково-методичних програм «ПІкола-музей».
Тема № 6. Навчання та виховання, формування особистості дітей засобами музейної педагогіки.
(4 год.: лекц. – 2 год., практ. – 2 год.).
Поняття про музейні педагогічні технології. Навчатися у музеї: музейний урок, вимоги та специфіка його проведення. Головні види та типи музейних занять. Методичні принципи підготовки та проведення музейних занять. Специфіка проведення музейних занять. Принципи, вимоги до проведення занять у музеї. Роль педагога у проведенні музейних занять.
Використання музейних виставок та окремих експонатів при проведенні виховних заходів. Основні типи і види виховних заходів у музеї. Роль педагога у проведенні виховних заходів. Взаємодія педагога та музейних працівників.
Ключові поняття: навчальна діяльність, виховний процес, музейна виставка, особистість, індивідуальність, види, типи виховних заходів, розвиваюче навчання.
Практичне заняття № 4 (2 год.): Про що говорить експонат. Створення міні-екскурсії розвиваючого (виховного) характеру.
Тема № 7. Психолого-педагогічна специфіка роботи на музейній експозиції з різновіковою аудиторією.
(4 год.: лекц. – 2 год., практ. – 2 год.).
Музейна аудиторія та ЇЇ вивчення. Параметри для опису аудиторії. Динаміка аудиторії. Вивчення музейної аудиторії за кордоном.
Робота музеїв із різновіковими групами: дошкільнята та молодші школярі; учні середніх та старших класів; студенти. Поняття індивідуального підходу до дитини.
Ключові поняття: параметри вивчення аудиторії, вікові та індивідуальні особливості, індивідуальний підхід, особливості сприймань на різних вікових етапах.
Практичне заняття № 5 (2 год.): Практичне опрацювання екскурсійних форм роботи для різновікових груп. Специфіка проведення спеціалізованих екскурсій.

Бібліографічні посилання. Основні:

 1. Біляшівський М.Ф. Наші національні скарби. – К., 1918. – 120 с.
 2. Бондар М.М., Мезенцева Г.Г., Славін Л.Н. Нариси музейної справи. – К, 1959. – 156 с.
 3. Ванслова, Е.Г. Музей и школа / Е.Г. Ванслова. – М. : Просвещение, 1985/ – 218 с.
 4. Гаврилів Б.М., Домбровський С.В. З досвіду роботи музеїв освіти // Радянська школа. – 1985. – № 6. – С. 94-95.
 5. Гнедовский М.Б., Дукельский В.Ю. Музейная коммуникация как предмет музееведческого исследования // Музей – культура, общество: СПб. науч. тр.– М., 1992. – 360 с.
 6. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. -374 с.
 7. Закон України «Про музеї та музейну справу» // Урядовий кур’єр. – 1995. – 17 серпня. – С. 8-9.
 8. Маньковська Р.В. Музеєзнавство в Україні. – К., 2000. – 140 с.
 9. Мезенцева Г.Г. Музеєзнавство. – К.: Вища школа, 1980. – 120.
 10. Педагогічний музей України: сто років // Освіта. – 2003. – № 32. – С. 8.
 11. Работа со школьниками в краеведческом музее: Учебно-методическое пособие / Под редакцией Н.М. Лайковой. – М.: Владос, 2001. – 228 с.
 12. Сірополко С. Історія освіти в Україні. – К.: Наукова думка, 2001. – 912 с.
 13. Столяров Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика : Учебное пособие/ Б.А. Столяров. – М. : Высшая школа, 2004. – 216 с.
 14. Шмит Ф.И. Исторические и этнографические музеи. – Харьков, 1919. -156 с.
 15. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей: Учебное пособие по музейной педаго-гике. – М., 2001. – 255 с.

Додаткові:

 1. Амонашвили, Ш.А. Личностио-гуманная основа педагогического процесса / Ш.А. Амонашвили. – Минск, 1990. – 214 с.
 2. Васичева Э.В., Иванова Л.М., Соколова Т.А. Музейная педагогика в образо-вательном пространстве школы / Методист. – №7. – 2007.- С. 53-59.
 3. Культурно-образовательная деятельность музеев / Под научной редакцией Е.К. Дмитриевой, И.М. Косовой. – М., 1997. – 215 с.
 4. Тригубенко В.В., Нестеренко Л.С. Освіта та педагогічна думка в Києві за тисячу років: Навчальний посібник. – К.: Кадри, 2002. – 369 с.
 5. Тригубенко B.B. Скарбниця реліквій, джерело досвіду вітчизняної освіти // Педагогіка толерантності. – 2000. — № 2. — С. 33-34.
 6. Тронько П.Т. Краєзнавство у відродженні історичної пам’яті багатовікових традицій українського народу // 3 любов’ю до України. – К., 1995. – 194 с.
 7. Юренева Т.Ю. Музееведение. – М.: Академический проект, 2003. – 605 с.

Пачковська О.Л., зав. туристично-екскурс, відділу Міщуренко О.П., зав. відділу Музею історії запорозького козацтва, Лисенко Т.М., заступник генерального директора з наукової роботи Розглянуто на засіданні науково-методичної ради Національного заповідника «Хортиця»

Джерело: Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан, проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. (Збірник матеріалів загальноукраїнської наукової конференції з проблем музеєзнавства, присвяченої 160-річчю заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького) Вин. 11. — Д.: АРТПРЕС. 2009. 608 с.