Бібліографія видань ДНІМ за 165 років (1849-2014 рр.)

У даному виданні зроблена спроба упорядкування бібліографії видань про діяльність одного з найстаріших і провідних музеїв України — Дніпропетровського національного історичного музей імені Д.І. Яворницького, якому 31 березня 2014 р. виповнюється 165 років. У 1849 році влада, громадськість, працівники освіти Катеринославської губернії заснували перший в нашому краї музей. Він був громадським і висвітлював історію та природні особливості даного регіону, а також культуру давніх цивілізацій світу. За ці роки про музей писали багато, висвітлюючи його багатогранну діяльність на користь просвітництва місцевого населення, збереження різноманітних джерел з історії краю, формування й охорони історико-культурної спадщини Катеринославщини-Дніпропетровщини, виховання любові до малої Батьківщини, національної свідомості, гідності традиціям наших пращурів. Праця буде корисною для музейних працівників, краєзнавців, істориків, студентів, широкої громадськості.

Упорядник: Бекетова В.М., кандидат історичних наук.
Редакційна колегія: Капустіна Н.І. (голова ред.), Бекетова В.М., Мурадов Д.А.

РОЗДІЛ І.
Видання Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І.Яворницького за 165 років (у хронологічній послідовності, за роками видання)

1.1. Видання до 1917 року :
1. Каталог коллекции древностей А.Н. Поль в Екатеринославе /Сост. К. Мельник. Вып.І. – К.: Типография С.В. Кульженко, 1893. – 223 с. и 13 л. Илл.
2. Каталог выставки ХШ археологического съезда. – Екатеринослав: Типография губернского земства, 1905.
3. Каталог Екатеринославского областного музея им. А.Н. Поля / Сост.: А.Скриленко, В.Бабенко. – Екатеринослав: Типография губернского земства, 1905. – 296 с.
4. Екатеринославский областной музей имени А.Н. Поля: история создания и задачи учреждения. Речи, произнесенные в день освящения здания 14 августа 1905 г. М.В. Родзянко и В.В. Куриловым. – Екатеринослав: Типография губернского земства, 1905. – 20 с.
5. Устав Екатеринославского областного музея имени А.Н. Поля. – Екатеринослав: Типография губернского земства, 1905. – 11 с.
6. Эварницкий Д.И. Отчет Екатеринославского областного музея имени А.Н. Поля 1905-1906 г. – Екатеринослав: Типография губернского земства, 1907. – 192 с., илл.
7. Каталог Екатеринославского областного музея имени А.Н.Поля. – Екатеринослав: Типография губернского земства, 1910. – 444 с., илл.

1.2. Видання 1920-2000-х рр.:
Каталоги:
1. Кераміка. Каталог. Вип. І. Дніпропетровський історичний музей ім. академіка Д.І. Яворницького/ Упор.: Н.М. Трушенко, В.О. Черних. – Д.: Промінь, 1964. – 102 с.
2. Нумизматика. Каталог. Вып. ІІ Днепропетровский исторический музей им. академика Д.И.Яворницкого / Сост.: Г.Ф. Иосиков. – Д.: Промінь, 1965. – 66 с.
3. Оружие. Каталог. Вып. ІІІ Днепропетровский исторический музей им. Академика Д.И.Яворницкого / Сост.: О.В. Кузьмина. – Д: Промінь, 1967. – 82 с.
4. Крылова Л.П. Каменные бабы: Каталог. – Д.: Промінь, 1978 – 102 с.
5. Большевистские листовки в Днепропетровском историческом музее 1893-1923: Каталог / Сост.: С.В. Абросимова. – М., 1985. – 35 с.
6. Старопечатные кириллические издания в Днепропетровском историческом музее 1574-1800 гг.: Каталог / Сост. С.В.Абросимова. – Д., 1988. – 42 с.
7. Книги гражданской печати ХУШ века: Каталог музейной коллекции / Сост. С.В.Абросимова. – Д., 1989. – 46 с.
8. Епістолярна спадщина академіка Д.1.Яворнипького: Каталог музейної колекції. /Упоряд. С.В.Абросимова та інш. Вид.2-е доповнене. – Д., 1992. – 220 с.
9. Пам’ятки писемності в збірці Дніпропетровського історичного музею: Каталог музейної колекції актових джерел ХУШ-Х1Х ст. / Упоряд. : С.В. Абросимова та інш. – Д., 1993. – 48 с.
10. Єгипетські старожитності в колекції Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького. Каталог /Автори-упоряд.: І.А. Фоменко, Г.Ф. Шамрай. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2006. – 40 с.
11. Листи з фронту з фондів Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького. Каталог /Автор-упоряд. В,М.Сацута. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2007. – 68 с.
12. Скарби Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького. Альбом. /Автори тексту і упоряд.: Капустіна Н.І., Бекетова В.М. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2005. – 319 с.
13. Вотуми у зібранні Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І.Яворницького: Каталог/Автор-укладач Н.О.Степаненко; вступ Н.І.Капустіна. Д.: АРТ-ПРЕС, 2012. – 40 с.
14. Геральдика Дніпропетровщини. Офіційні символи територіальних та муніципальних утворень : [Історичні нариси] / Автори-упоряд.: Бекетова В.М., Потап О.Ю.; за заг. ред. Н.І.Капустіної. – Д. : Арт-Прес, 2012. – 192 с.

Наукові збірники, публікації джерел, біобібліографічні матеріали:
1. Дніпропетровський краєвий історико-археологічний музей: Збірник. Т.1 / За гол.ред. проф. Д.І Яворницького. – Д. : Друк. ім. 25-р. ВКП Поліграфтресту, 1929. – 273 с.
2. Наш край: Збірник праць з археології, історії та музеєзнав¬ства. Д.: Промінь. 1971. Вип.1. – 160 с.
3. Вчений-подвижник: Життєвий шлях та літературна спадщина відомого на Придніпров’ї археолога, історіографа, краєзнавця та етнографа Д.І.Яворницького. (Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю з дня народження вченого [26-27 жовтня 1990 р.] ). Д., 1991. – 78 с.
4. Скарбниця ріднокраю: Збірка матеріалів науково-практичної конференції з музейної справи і краєзнавства. Д., 1.993. – 130 с.
5. З минувшини Подніпров’я: Збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої Міжнародному дню музеїв, 17 травня 1994 р. Д.: ВПОП “Дніпро”, 1995. – 177 с.
6. Регіональне і загальне в історії: Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І.Яворницького та 90-літтю XIII Археологічного з’їзду (9 листопада 1995 р.). Д.: Дніпроп.книж.друк., 1995. – 328 с.
7. Епістолярна спадщина академіка Д.І.Яворнииького: Листи вчених до Д.І.Яворницького. Д.: Гамалія, 1997. Вип.1 – 888 с.
8. Музей і майбутнє: Доповіді та повідомлення наукової конфе¬ренції до Міжнародного дня музеїв, травень 1997 р. Д.: Дніпр.книж.друк, 1998. – 106 с.
9. Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи. (Збірник тез доп. та повід. міжнародної наук. конференції, присвяченої 150-літтю від дня заснування Дніпропетровського історичного музею ім.Д.І.Яворницького). – Д.: РВВ ОП “Дніпроп. книжкова друк.”, 1999. – 177 с.
10. Епістолярна спадщина академіка Д.І.Яворницького: Листи діячів культури до Д.І.Яворницького. Д.: ОП Дніпроп. книж.друк, 1999. Вип. 2. – 460 с.
11. Музей і місто: музеєзнавчі аспекти збереження і відтворення своєрідності міської культури. (Матеріали обласної наук. конф., присвяченої 225-річчю м.Дніпропетровська). – Д.: ОП Дніпроп. книж.друк., 2003. – 134 с.
12. Скарби музеїв: Матеріали обласної наукової конференції з проблем краєзнавства та музеєзнавства. Д.: Арт-прес, 2005. – 132 с.
13. Музей і відвідувач. Методичні розробки, сценарії, концепції /Упоряд.: Капустіна Н.І., Гайда Л.О. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2005. – 148.
14. Епістолярна спадщина академіка Д.І.Яворницького: Листи музейних діячів до Д.І.Яворницького. /Укладачі С.В.Абросимова, Н.Є.Василенко, А.І.Перкова та ін. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2005. Вип. 3. – 740 с.
15. Епістолярна спадщина академіка Д.І.Яворницького: Листи Д.І.Яворницького до діячів науки і культури /Укладачі С.В. Абросимова, Н.Є. Василенко, А.І. Перкова та ін. Д.: АРТ-ПРЕС, 2005. Вип. 4. – 500 с.
16. Яворницький Д.І. Запорожжя в залишках старовини і переказах народу /Підгот. тексту і наук.-довід. апарату С.В.Абросимової, Н.Є.Василенко; за заг. ред. Н.І.Капустіної . – 3-тє вид., випр. і доп. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2005 . – Ч. І – 312 с.; Ч. ІІ – 496 с.
17. Олесь Гончар і Придніпров’я. До 90-річчя з дня народження, 40-річчя видання роману “Собор” /Автор-упоряд. С.М. Мартинова. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2008. – 58.
18. Видатні постаті регіону: музейна персоналістика. (Матеріали обласної музейної наук. конф., присвяченої 75-літтю Дніпропетровської області). – Д.: АРТ-ПРЕС, 2008. Вип. 10. – 336 с.
19. Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан, проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. (Збірник матеріалів загальноукраїнської наук. конф. з проблем музеєзнавства, присвяченої 160-річчю заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького). – Випуск 11. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009. – 608 с.
20. Віхи музейної біографії: До 160-річчя заснування Дніпропетровського історичного музею імені Д.І.Яворницького / Автори-упорядники Н.І.Капустіна, В.М.Бекетова – Д.: Герда, 2009. – 72 с.
21. Епістолярна спадщина академіка Д.І.Яворницького: Листи рідних, друзів і знайомих до Д.І.Яворницького /Укладачі С.В.Абросимова, Н.Є.Василенко, А.І.Перкова та ін.; За заг.ред.Н.Капустіної. Д.: АРТ-ПРЕС, 2010. Вип. 5. – 952 с.
22. Епістолярна спадщина академіка Д.І.Яворницького: Листи друзів, приятелів і знайомих до Д.І.Яворницького /Укладачі С.Абросимова, В.Бекетова, Н.Василенко, В.Єкшов та ін.; За заг.ред.Н.Капустіної. . Д.: АРТ-ПРЕС, 2012. Вип. 6. – 848 с.
23. Маркова Д.М. Історія географії: адміністративно-територіальний устрій Дніпропетровщини на початку ХХ століття: Бібліографічне видання / Упоряд. бібліографії І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2011. – 68 с.
24. Спогади про Олеся Гончара. Дніпропетровський період // Вступ. ст., упорядкув. Текстів С.Мартинова; Упоряд. бібліограф. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2013. – 108 с.
25. Повік Герой в народі не вмира, який поліг на березі Дніпра… Фотоальбом: Науково-методичне видання / Автори-упоряд.: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Архіпова Т.А., Сацута В.М., Хоменко О.О. – Д.: ООО “Дніпрокнига”, 2013. – 344 с.

Науково-популярні видання:
1. Дніпропетровський державний історичний музей: Путівник ./Відпов. за випуск М.Я. Ханіас-Нібо. Д.:Промінь, 1960. -111 с.
2. Путівник по експозиції. Дніпропетровський історичний музей ім.Д.І.Яворницького./ Колектив авторів. Д: Промінь, 1966. – 97 с.
3. Дніпропетровський історичний музей ім.Д.І.Яворницького: Путівник. /Колектив авторів. Дніпропетровськ, 1971. – 110 с.
4. Прокудо В.С. Диорама “Битва за Днепр”: Путеводитель. Д.: Промінь, 1977. Изд. 2-е.
5. Ватченко А.Ф., Крылова Л.П., Молчанова Ф.Н. и др. Днепропетровский исторический музей имени Д.И.Яворницкого: Путеводитель. Д.: Промінь, 1979.
6. Вежичанина О.С., Сандриков В.Е., Огрызкина О.М. Днепропетровский музей истории религии и атеизма: Краткий путеводитель. Д., 1980. – 29 с.
7. Сидоренко Т.Н. Днепропетровский исторический музей имени Д.И. Яворницкого: Фотоочерк. Д., 1981. – 16 с.
8. Ватченко А.Ф., Елинова Л.П., Перкова А.И. и др. Днепропетровский исторический музей имени Д.И.Яворницкого: Путеводитель. Д.: Промінь, 1984.
9. Шамрай Г.Ф. Днепропетровский исторический музей им.Д.И.Яворницкого: Фарфор. (Комплект открыток с текстами). К., 1984.
10. Перкова А.І. Меморіальний будинок-музей академіка Д.І.Явор¬ницького: Каталог. К., 1990. -16 с.
11. Запорізькі реліквії в колекції Дніпропетровського історич¬ного музею ім. Д.І.Яворницького./Автор тексту Н.В.Ченцова. Д., 1990. – 16 с.
12. Бекетова В.М., Маркова Л.М., Монастирна Г.С. Це не повинно повторитися: Буклет виставки про репресії 1930-1950-х рр. на Дніпропетровщині,. Д.: Вид-во ПО “Південмаш”, 1990.
13. Выставка «Днепропетровск – космосу» в Днепропетровском историческом музее. Буклет. /Автор текста А.И. Алексеев. – Д.: ПО «Южмаш», КБ «Южное».
14. Пам’яті О.М.Поля. /Упоряд. В.І.Лазебник. – Д.: ЗАТ Вид-во “Поліграфіст”, 1997. – 57 с.
15. Дніпропетровський історичний музей ім.Д.І.Яворницького. 150 років: Буклет. /Упор. Н.І. Капустіна. Д.: Арт-прес, 1999.
16. Дніпропетровський історичний музей імені Д.І.Яворницького: Проспект-альбом /Упорядники — Н.І. Капустіна, В.М. Бекетова. – К.: Новий друк, 1999. –24 с.
17. Талант спілкування. (До ювілею від дня народження Н.І.Капустіної – директора Дніпропетровського історичного музею [з бібліографією]). Буклет. /Упор. В.М. Бекетова – Дніпропетровськ: Арт-прес, 2004.
18. Як створювалась діорама. Спогади В.С.Прокуди. – Дн.: АРТ-ПРЕС, 2005. – 23 с.
19. Всеукраїнський музейний фестиваль «Музей третього тисячоліття». Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І.Яворницького. 7-12 листопада 2005 р. Путівник-довідник. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2005. – 75 с.
20. Рушники із зібрання Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького. Комплект листівок /Упоряд.: Зворикіна Т.І., Підосинова М.А. – Д.: Дніпрокнига, 2005.
21. Дніпропетровський історичний музей імені Д.І.Яворницького: Путівник /Автори- упоряд. – Н.І.Капустіна, В.М.Бекетова. – Д.: Вид-во “Проспект”, 2206. – 26 с.
22. Музеї Дніпропетровської області. Довідник-путівник /Автори: Капустіна Н.І., Бекетова В.М. – Дн.: АРТ-ПРЕС, 2006. – 56 с.
23. Пектораль — повернення. Виставка з фондів Музею історичних коштовностей України у Дніпропетровському історичному музеї ім. Д.І. Яворницького. До 75-річчя Дніпропетровської області. Буклет. – Д.: Арт-Прес, 2007.
24. Другий Всеукраїнський музейний фестиваль «Музеї у сучасному поліетнічному світі». Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І.Яворницького. 16-22 вересня 2008 р. Каталог учасників. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2008. – 102 с.
25. Дембінська О.І. Православна ікона з фондів Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького. Буклет. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2008.
26. Комплекс Дніпропетровський історичний музей імені Д.І.Яворницького. 1849-2009. Буклет. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009.
27. Дніпропетровський історичний музей імені Д.І.Яворницького. Буклет. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009.
28. Меморіальний будинок-музей Д.І.Яворницького. Відділ Дніпропетровського історичного музею імені Д.І.Яворницького. Буклет. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009.
29. Діорама “Битва за Дніпро”. Відділ Дніпропетровського історичного музею імені Д.І.Яворницького. Буклет. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009.
30. Музей “Літературне Придніпров’я”. Відділ Дніпропетровського історичного музею імені Д.І.Яворницького. Буклет. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009.
31. Музейний центр О.П.Блаватської та її родини. Відділ Дніпропетровського історичного музею імені Д.І.Яворницького. Буклет. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009.
32. Музей історії розвитку самоврядування Дніпропетровської області. Відділ Дніпропетровського історичного музею імені Д.І.Яворницького. Буклет. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009.
33. Скарби Дніпропетровського історичного музею імені Д.І.Яворницького. Комплекст листівок (16 шт.). – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009.
34. Китайгород козацький. Нові археологічні знахідки, памятки з історії козацтва. Царичанський район, Дніпропетровська область. Буклет виставки до 160-річного ювілею Дніпропетровського історичного музею імені Д.І.Яворницького /Автор тексту О.В.Старік – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009.
35. Духовні скарби Придніпров’я. Буклет виставки до 160-річного ювілею Дніпропетровського історичного музею імені Д.І.Яворницького /Відповід. за випуск В.М.Бекетова. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009.
36. Не лише гроші… Ювілейні та памятні монети з колекції музею. Буклет виставки до 160-річного ювілею Дніпропетровського історичного музею імені Д.І.Яворницького /Автор тексту Н.О.Степаненко. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009.
37. Музеї України у всесвітньому культурному просторі. Каталог учасників ІІІ-го Всеукраїнського музейного фестивалю, Дніпропетровськ 14-19 вересня 2011 р. /Упоряд: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Малієнко Ю.М. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2011. – 109 с.
38. Капустіна Н.І., Івлева С.В. Ми мандруємо музеєм: Путівник по національному історичному музею ім. Д.І.Яворницького для батьків та дітей. – Д.: Арт-прес, 2011. – 120 с., іл.
39. Ход за ходом: Из истории шахмат на Днепропетровщине. 1902-2012 гг.: Буклет к выставке в Днепропетровском национальном историческом музее /Текст: Чернов Е.А., Бекетова В.М. – Д.: АРТ-Прес, 2012. – 24 с.
40. Золота Скіфія. Буклет виставки золотих та срібних скіфських памяток. Д.: Арт-прес, 2013.
41. Национальный исторический музей имени Д.И. Яворницкого — туристическая жемчужина Днепропетровщины. Путеводитель / Авторы-сост.: Н.И.Капустина, В.М.Бекетова. – Д.: Арт-Пресс, 2013. – 44 с.

Біобібліографічні нариси про працівників музею (в абетковій послідовності)
1. Берегиня народних скарбів. До 90-річчя від дня народження Ватченко Г. Ф. (1923-2013): Біобібліографічний нарис та спогади. – Д.: ДОУНБ, 2013. – 36 с.
2. Власне слово Світлани Мартинової. Біобібліографічний нарис, присвячений ювілею С.М.Мартинової/ Ред.кол.: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Аліванцева О.В. – Д.: ДОУНБ, 2012. – 20 с.
3. Вона знає, вона вміє… Біобібліографія до ювілею Н.М.Шейміної, завідуючої відділом історії сучасності Дніпропетровського історичного музею. – Д., 2005. – 8 с.
4. Г.Ф. Ватченко: віхи біографії. Біобібліографія до 80-річчя від дня народження директора Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького з 1963 по 1983 рр. /Ред.кол: Капустіна Н.І., Бекетова В.М. та інш. – Д., 2003. – 10 с.
5. За професією – історик, за покликанням – учений. Біобібліографія до 50-річчя від дня народження Абросимової С.В., провідного наукового співробітника Дніпропетровського історичного музею, кандидата історичних наук. /Ред. колегія: Капустіна Н.І., Бекетова В.М. та інш. – Д.: Видавничий центр ДОУНБ, 2003. – 30 с.
6. Здійснення мрії. Біобібліографія до ювілею Бекетової В.М., заступник директора з наукової роботи Дніпропетровського історичного музею, кандидата історичних наук / Ред. колегія: Капустіна Н.І., Гайда Л.О. – Д., 2004. – 20 с.
7. Лідер. Біобібліографія до ювілею Зворикіної Т.І., головного зберігача Дніпропетровського історичного музею. /Ред. кол. Н.І.Капустіна, В.М.Бекетова, С.В.Абросимова та інш. – Д., 2005. – 13 с.
8. Літописець краю. Біобібліографія до ювілею Лазебник В.І., завідуючої відділом Дніпропетровського історичного музею /Автор-упорядник: Бекетова В.М. – Д.: Видавничий центр ДОУНБ, 2005. – 18 с.
9. Музей – це доля. Біобібліографія до ювілею старшого наукового співробітника Дніпропетровського історичного музею Т.М.Цимлякової /Упоряд. – В.М.Бекетова. – Д., 2006. – 10 с.
10. Зберігач. Дослідник. Фахівець. Біобібліографія до ювілею старшого наукового співробітника ДІМ Наталії Олексіївни Степаненко. – Д., 2006. – 12 с.
11. Зберігач старожитностей. Біобібліографія до ювілею М.Й.Сердюк, старшого наукового співробітника Дніпропетровського історичного музею. – Д., 2007. – 8 с.
12. Натхненна відданість справі. Біобібліографія з нагоди ювілею завідуючої відділом будинку-музею Д.І.Яворницького А.І. Перкової /Редактори: С.В. Абросимова, В.М.Бекетова, Ю.М.Малієнко. – Д., 2007. – 16 с.
13. Подорож по сторінках життєпису. Біобібліографія до ювілею Аліванцевої О.В. – завідуючої науковими відділами “Музей “Літературне Придніпров’я” та “Музейний центр О.П.Блаватської та її родини” Дніпропетровського історичного музею. /Редак. колегія: Капустіна Н.І., Бекетова В.М. та інш. – Д., 2007. – 24 с.
14. Покликання — історія Катеринослава. До життєвого та творчого ювілею Валентини Лазебник: Бібліографічне видання / Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2010. – 52 с. (Серія “Дослідники рідного краю”).
15. Промисловість області в надійних руках… Біобібліографія до ювілею Л.С.Кокіної, старшого наукового співробітника Дніпропетровського історичного музею / Упоряди.: Бекетова В.М. Ред. Колегія: Н.І.Капустіна, В.М. Бекетова та інш. – Д., 2006. – 8 с.
16. Сацута В.М. Прокудо Віталій Степанович – дослідник історії Великої Вітчизняної війни. Науковий консультант діорами “Битва за Дніпро”// Як створювалась діорама. До 60-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні та 30-річчя створення діорами “Битва за Дніпро”. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2005. – 23 с.
17. Служіння богині Кліо. Біобібліографія до 50-річчя від дня народження Чурилової Л.М., завідуючої археологічним відділом Дніпропетровського історичного музею /Упоряди.: Бекетова В.М., Сердюк М.Й. – Д., 2004. – 11 с.
18. Справа її життя. (До 75-річного ювілею Монастирної Галини Савеліївни, ветерана Дніпропетровського національного історичного музею): Науково-популярний бібліографічний нарис /Автор-упоряд. Л.М.Маркова. Ред.кол. Н.І.Капустіна, В.М.Бекетова, М.В.Рошко. -Д.: ДОУНБ, 2012. – 16 с.
19. Радість життя в моїм серці співає. Біобібліографія до ювілею Н.Є.Василенко, старшого наукового співробітника Дніпропетровського історичного музею / Ред. Колегія: Н.І.Капустіна, В.М. Бекетова та інш. – Д., 2006. – 24 с.
20. Райський куточок духовного спокою і натхнення… Біобібліографія, присвячена світлій пам’яті Г.А.Голубицької, старшого наукового співробітника Дніпропетровського історичного музею / Упорядники: Абросимова С.В., Бекетова В.М., Степаненко Н.О. Ред. Колегія: Н.І.Капустіна, В.М. Бекетова та інш. – Д., 2006. – 12 с.
21. Historia… lux veritas. Біобібліографія до 60-річчя Людмили Маркової, завідуючої відділом історії України 1917-1945 рр. Дніпропетровського історичного музею /Упоряд. А.С.Журба. – Д., 2004. – 12 с.
22. Як на передовій… Біобібліографія Сацути Валентини Максимівни, старшого наукового співробітника відділу історії України 1917-1945 рр. Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького /Упоряд. В.М.Бекетова. – Д., 2009. – 12 с.
Усього: 109 музейних видань

РОЗДІЛ ІІ.
Загальна література про діяльність Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького (у абетковій послідовності)

2.1. Література про музей з 1849 до 1940 р.
1. Археологический съезд в Екатеринославе // ИВ.- 1905. Т.100 № 9. С. 979.
2. Бабенко В. А. Из этнографических наблюдений в Екатеринославской губернии. Харьков. 1905.
3. Бабенко В. А. Этнографическое описание Екатериносл[авской] губернии]. Предисловие // вестник Екатеринославского земства, 1905, 23 июня, №25. – С.605- 610
4. Бабенко В.А. Этнографический очерк народного быта Екатеринославского края. Екатеринослав, 1905.
5. Білий В. З скарбів Катеринославського краєвого музею // Зоря. 1926. № 8.
6. Біляшівський М. Наші національні скарби. – Київ. 1918. – С 4.
7. Быков А. В. Задачи Екатеринославской архивной комиссии // Отчет о деятельности Екатеринославского научного общества, год ІІ–й, № 6. Екатеринослав, 1903. – С. 81.
8. Браунер А.А. Екатеринославский областной музей имени А.Н. Поля // Школьные экскурсии и школьный музей. – Книжка 4. 1915. (Отдельный оттиск).
9. В.Б. Рец. На кн.: Каталог коллекции древностей А.Н.Поль в Екатеринославе / сост. К.Мельник. К. 1843 // ИВ. 1893. Т. 54. № 12. – С. 930.
10. Вертоградов И.Ф. Памяти А.Н.Поля. По поводу 20-летия со дня его смерти. Екатеринослав 1910. – С. 16-19, 26. (Перевидання — Д., 1997).
11. [Грахов Я.Д.] Об устройстве общественного музеума в городе Екатеринославе // ЕГВ: Приб. – 1849. – 19 марта.
12. [Грахов Я.Д.] О найденных древностях // ЕГВ: Приб. – 1852. – 7 июня.
13. [Грахов Я.Д.] Описание Екатеринославского общественного музеума //ЕГВ: Приб. – 1852. – 21, 28 июня.
14. Грибанова С. Матеріали періодичних видань як джерело вивчення історії розвитку екскурсійної справи в Україні в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. // Краєзнавство. 2012. № 2. – С.103-111.
15. Горб А. Кубло націоналістичної контрреволюційної пропаганди (про роботу історико–археологічного музею) // Зоря. 1933, 27 серпня.
16. Данілов В. Катеринославський музей //Рада. – 1908. – 23 жовтня.
17. Данилов В.В. Екатеринославский областной музей имени А.Н.Поля // Исторический вестник, 1907. Т.CVII, № 3. – С.1921-1032.
18. Днепровская молва, 1902, февраль. (Про музей).
19. Доклад по вопросу о способе наилучшей организации областного музея имени А.Н. Поля // Вестник Екатеринославского земства, 1905, 24 февраля, № 8. – С. 167-168.
20. Доклад представителя Екатеринославского научного общества В.В.Курилова Екатеринославскому губернскому дворянскому собранию «Об организации Екатеринославского областного музея имени А.Н. Поля и Екатеринославского ботанического сада». – Екатеринослав, декабрь, 1904.
21. Доклад представителя Екатеринославской губернской земской управы М.В. Родзянко ХХХІХ очередной сессии Екатеринославского губернского земского собрания «О способе наилучшей организации областного музея имени А.Н.Поля». – Екатеринослав, 1904.
22. Дубровский В.В. Музеї на Україні. Харків, 1929.
23. [Екатеринославец]. По поводу Земского музея // Степь. – 1885. № 19. – 3 ноября. – С. 289-290; продолжение // Там же. – № 21. – 17 ноября. – С.323-325.
24. Екатеринославский юбилейный листок, 1887, 21 травня. (Про музей Поля).
25. Журнал заседания президиума Екатеринославского Губернского исполнительного комитета. 20 апреля 1917, 13 мая, № 55. С. 4. [Про музей ].
26. Журнал заседания Совета Екатеринославского областного музея им. А.Н.Поля// ЛЕУАК. 1911. Вип. 7.
23. Звезда. – 1924. – 01 февраля. [Повідомлення про стан музею за 1923 р.]
27. Исторический очерк Екатеринославского реального училища за двадцать пять лет его существования 1875 – 1900. Екатеринослав. 1901. С.63.
28. Исторический очерк возникновения Екатеринославского высшего горного училища. 1899-1904. Екатеринослав. 1904. С.114.
29. Козар П. Дніпропетровський краєвий історико – археологічний музей // Український музей. Збірник. – Харків, 1928.Т.1. – С. 262.
30. Козар П. Катеринославський краєвий музей // Зоря. 1926. № 8.
31. Козар П. З життя музею // Зоря. 1925. № 11.
32. Козар П.А. П.К. В нашім краєвім музеї// Зірка. Катеринослав. 1925. 20 жовтня.
33. Козар П.А. П.К. Цінні знахідки // Дніпропетровська газета. 1943, 6 квітня.
34. Краевые учреждения СССР: Справочник. Ленинград, 1927.
35. Курилов В.В. Об основании Научным обществом в г.Екатеринославе Ботанического сада с музеями естественно-историческим и археологическим // Труды Екатеринославского Научного общества (ЕНО). – Екатеринослав, 1901. – С.23-27.
36. Курилов В.В. Об организации Екатеринорславского областного музея имени А.Н. Поля и Екатеринославского ботанического сада. //Письмо Екатеринославскому губернскому дворянскому собранию от Екатеринославского научного общества. – Екатеринослав: Типография Екатер. губ земства. Отдельный оттиск. 1901. – 7 с.
37. Лист з Катеринослава [Про Катеринославський музей] // Рада. 1913. № 184.
38. Локоть Ф. Столетие Екатеринославской классической гимназии 1805-1905гг. Краткий исторический очерк. Екатеринослав, 1908. С. 175.
39. Матвієвський П. 25 річчя Дніпропетровського краєвого історико-археологічного музею // Дніпропетровський краєвий історико-археологічний музей: Збірник.- Д., 1929. – С.5-42.
40. Матвієвський П. З роботи Дніпропетровського краєвого музею// Комуніст, 1927, 20 травня.
41. Матвієвський П. Історико – археологічна експедиція на Дніпрельстан // Зоря, 1927, № 12.
42. Машуков В. Воспоминания о городе Екатеринославе. Екатеринослав, 1910. – С.70.
43. Музей г. Поля // Исторический вестник (ИВ). 1988, Т.33, №7. – С.210.
44. Музей им. А.Н. Поля // Археологическая летопись Южной России. 1903, № 6.
45. Набиркин Н.А. Сведения об историческом развитии г. Екатеринослава. – Екатеринослав. 1910.
46. Наши музеи //Календарь на 1917 год. – Петроград. – С.147-149.
47. Науково-дослідчі музеї //Наука на Україні. – 1927, № 2/4. – С.87.
48. Областной музей имени А.Н. Поля…; Археологические находки; Раскопки Д.И. Эварницкого (Сообщения) // Киевская старина. 1902. № 10. – С. 28-29.
49. Областной музей имени А.Н. Поля // ИВ, 1905, Т. 99, № 1. С.365-366.
50. Областной музей имени А.Н. Поля в Екатеринославе // Археологическая летопись Южной России. 1903. № 5. – С.336.
51. Об устройстве дендрологического садика при областном музее имени А.Н. Поль // Вестник Екатеринославского земства. – 1903. – № 6. – С.5-8.
52. Общественный музеум в Екатеринославе //Журнал Министерства народного образования. 1849, июль. – С.10-14.
53. О раскопках и приобретениях для областного музея в Екатеринославе, сделанных профессором Д.И. Эварницким //Киевская старина. 1904. №1.с. 19-20.
54. Освящение здания музея имени А.Н. Поля/ /Вестник Екатеринославского земства, 1905, № 37. с. 936-940.
55. Отчеты о поступлениях Екатеринославского областного музея имени А.Н. Поля с 1 апреля по 1 мая истекшего года и за май 1905 г. // Вестник Екатеринославского земства. 1905, 23 июня, № 25. С. 610-611.
56. Отчет о состоянии Екатеринославского коммерческого училища за 1905-1906 учебный год. Екатеринослав, 1907. № 12. – С. 40.
57. Письмо Екатеринославского научного общества в редакцию //Вестник Юга, 1901, 6 мая.
58. План губернского земского естестенно-исторического музея //Степь. – 1886. № 19. – 11 мая. – С. 281-283.
59. Поль А.Н. (некролог) //ИВ, 1890, Т. 42.№ 10. – С. 275.
60. Приднепровье. Календарь ежегодник за 1909. Екатеринослав, 1909. – С.216-217. [Про колекцію О.М. Поля].
61. Про колекцію О.М. Поля // Приднеднепровье. Календарь ежегодник за 1909. – Екатеринослав, 1909. – С. 216-217.
62. Р-ко,Т. Катеринославський краєвий музей // Зоря, 1926, № 4.
63. Русская правда. – 1914. 20 марта. [Повідомлення про будівництво нового приміщення для музею].
64. Русская правда. – 1914. 04 сентября. [Повідомлення про обстеження музею для розміщення лазарету].
65. Синявский А.С. А.Н. Поль. Екатеринослав, 1905.
66. Скрыленко А. Екатеринославский областной музей им. А.Н. Поля //Киевская старина, 1905, июль-август. – С. 52-57.
67. Скрыленко А. Областной музей им. А.Н. Поля в Екатеринославе //Археологическая летопись Южной России. 1903. № 3-4.
68. С.Л. Андрей Яковлевич Фабр //Приднепровский край. Иллюстрированный отдел. 1899. 25 ноября.
69. Собрание Екатеринославского научного общества 9 октября 1904 г., посвященное памяти члена Научного общества графа Ф.Э. Келлера. Екатеринослав, 1904. – С.3-4.
70. [Степаненко И.Д.] На взгорье будет стоять музей // Звезда. 1935. – 31 декабря (№ 301). – С.И.
71. Степаненко И.Д. Новый отдел исторического музея // Звезда. 1935. – 27 октября (№ 248). – С.И.
72. Строменко В. К XIII археологическому съезду. Церковные древности Екатеринославского и Александровского уездов //Вестник Екатеринославского земства. 1905. № 26.
73. Сумцов Н. Об этнографическом изучении Екатеринославской губернии //Сб. ст. Екатеринославского научного общества по изучению края. – Екатеринослав, 1905.
74. С.Ч. Совет солдатских депутатов о памятнике Екатерине ІІ //Екатеринославская земская газета. 1917. 30 апреля. № 41.
75. Терещенко А.В. Очерки Новороссийского края. – СПб.: В Типографии Императорской Академии Наук, 1954. – С. 9-10.
76. Топоровский Б. Еврейский «отдел» в Екатеринославском областном музее имени А.Н.Поля // Еврейская старина. 1912, № 3. – С.338-339.
77. Труды XIII Археологического съезда в Екатеринославе. 1905 г. М., 1907. Т. I-III.
78. Указ Президії Верховної Ради УРСР про присвоєння Дніпропетровському історичному музею імені Д.І. Яворницького //Коммунист. 1940, 12 октября, № 238/6414.
79. Украинская жизнь. – 1916. – № 9. – С.72; – № 10-11. – С.126 (Про екскурсії в музей О.М. Поля)
80. Шмаков И. Археологический музей А.Н. Поля //Екатеринославские губернские ведомости. – 1888. 6 февраля, № 10. – С.4.
81. Шмаков И. А.Н. Поль. Некролог //Екатеринославские губернские ведомости. 1890. – № 53.
82. Эварницкий Д. Екатеринославский краевой музей //Молодая кузница. 1924, № 9-10, декабрь.
83. Эварницкий Д.И. К истории нашего края // Вестник Екатеринославского земства, 1904.—2/3—с. 61-62.
84. Эварницкий Д.И. Забытая коллекция древностей // Екатеринославские губернские ведомости, 1897, № 267.
85. Эварницкий Д.И. Музей А.Н. Поля //Исторический вестник, 1890, №12. с.794-797.
86. Эварницкий Д.И. Каменные бабы //ИВ. 1890. Т.41, № 7. – С.184-194.
87. Эварницкий Д.И. Скифская жертвенная чаша // ИВ. 1889. Т.36, № 3. – С. 720-722.
88. Южно-русская областная сельскохозяйственная, промышленная и кустарная выставка в Екатеринославе. Екатеринослав, 1910. с. 206.
89. Яворницький Д.І. Народний музей у Катеринославі //Червоний шлях. 1923, № 3. – С. 154.
90. Я.Г Екатеринослав: Корр. «Одеск. Вестн.» (Про музей) // ОВ. 1879. – 6 мая.

2.2. Література про музей після 1941 до 2013 рр. (вибіркова)
1. Абрамова Т. Вперед до предків: [Про виставку в музеї, присвячену побуту і етнографії Придніпров’я] // Наше місто. 1993. 12 січня. (ВР).
2. Абрамова Т. Ой на хаті серп і молот, а у хаті смерть і голод. [Тема голодомору на виставці «Жнива розпачу», відкритій у музеї] // Наше місто. 1993. 2 березня. (ВР).
3. Абрамова Т. Страница истории єврейства [О выставке «Еврейство Днепропетровщины: страницы истории» в историческом музее Днепропетровска] // Наше місто. 1994. 3 червня. (ВР).
4. Андрєєва Лариса. Академік М.С.Самокиш та українські музеї (1929 — 1941 рр.) // Краєзнавство. – 2012, № 4. С. 126-132. (Згадується ДНІМ, Яворницький і Дніпроп. музей революції)
5. Анищенко–Молчанова Ф. Н. Гость музея – народный умелец [в музее состоялась встреча, посвященная творчеству А.С. Коваля]// Днепровская правда. 1978. 9 апреля. (НПР).
6. Асаев В. Заново рожденный [Репортаж о торжественном открытии обновленного исторического музея в городе Днепропетровска] // Днепровская правда. 1977. 8 мая. (ЕР).
7. Афанасьева М. Огонь воспоминаний веет. [В доме-музее Д. Яворницкого состоялся тематический вечер] // Днепр вечерний. 1990. 22 декабря. (НПР).
8. Ахматов С. Вторая молодость музея // Правда Украины. 1977. 14 мая. (ЕР).
9. Бабич Л. «Это не должно повториться» – взывает каждый экспонат выставки, открывшейся в Днепропетровске [Музей им. Яворницкого, выставка о сталинских репрессиях] // Днепровская правда. 1990. 28 ноября. (ВР).
10. Баско Л.И. Музейная гостиная [О вечерах в музее] // Днепровская панорама. 1994. 3 марта. (НПР).
11. Баско Л. Музей – школі // Джерело. 1994. 31 серпня. (НПР).
12. Баско Л. Как в Париже // ТВ «Веснушка». 1994. 2 вересня. (НПР).
13. Баско Л. «Якби горшки…» [Про свято «Чисті джерела»] // ТВ «Веснушка». 1994. 23 серпня; Днепровская панорама. 1994. 20 серпня; Наше місто. 1994. 2 вересня; Культура та життя. 1994. 21 листопада. (НПР).
14. Белич В.Я., Сумина З.Т. Днепропетровск. Путеводитель–справочник. Днепропетровск, 1985. – С. 187–189, 189–197. (ІДНІМ).
15. Белевщук М. Стали експонатами [Про експонати, що надійшли до музею] // Зоря. 1986. 30 серпня. (КФМ).
16. Бердовщикова І. Мудрість століть [Виставка книг – стародруків в музеї] // Прапор юності. 1986. 11 жовтня. (ВР).
17. Бондар М. М ., Мезенцева Г. Г., Славін Л. М. Нариси музейної справи. – К. 1959. (ІДНІМ, ІМС).
18. Быков А. В. Задачи Екатеринославской архивной комиссии // Отчет о деятельности Екатеринославского научного общества, год ІІ–й, № 6. Екатеринослав, 1903. – С.81. (ІДНІМ)
19. Бобкова О.М. А.Я.Фабр: Портрет администратора на фоне эпохи / Под ред. и вступ. Ст. А.А.Непомнящего. – Симферополь, 2007. – 312. (Про музей – С.191-196.). (П, ІДНІМ).
20. Боевые реликвии в Днепропетровском историческом музее им. Д. Яворницкого: К 50–летию разгрома японских захватчиков в районе озера Хасан // Днепр вечерний. 1988. 10 августа. (НПР)
21. Божко Л.К. Возрождение «каменных баб» [Музей проводит реставрацию «каменных баб»] // Днепр вечерний. 1987. 18 июля. (РМП)
22. Божко Л. К., Абросимова С. В. Друг наш – книга: [О выставке редких книжных изданий края, открытой в музее] // Днепр вечерний. 1984. 26 мая (ВР)
23. Бойко В.М. Дорога поміч у свій час. [Про підготовку до святкування юбілею Д. Яворницкого. Бесіда з зав. відділом культури міськвиконкому. Вела Т. Абрамова] // Наше місто. 1995. 7 липня. (П, НПР).
24. Бондаренко Л. Второе рождение музея [Новая экспозиция музея им. Д. Яворницкого] // Днепр вечерний. 1977. 8 мая. (ЕР).
25. Бондаренко М. З правом вирішального голосу [Рапорт із залу № 5 історичного музею ім. Д. І. Яворницького] //Прапор юності. 1985. 9 листопада. (НПР).
26. Буряк В.В. Новые свидетельства в поисках «медной бабушки» // Скарбниця ріднокраю. – С. 48-52 (НДР).
27. Буряк В.В. Книжки з аукціону // Зоря. 1989. 9 грудня. (КФМ).
28. Буряк В.В. «Книжки – це ріки…» [Про колекцію стародруків та книжок – реліквій з автографами видатних людей, що зберігаються в музеї] // Зоря. 1988. 31 липня. (ХМП).
29. Буряк В.В. Увлечению – 40 лет: [В музее им. Д. Яворницкого экспонируется выставка советской памятной медали «На встречу ХХVII съезду КПСС» из коллекции З. Д. Гурвича] // Днепровская правда. 1984. 19 августа. (ВР).
30. Буряк В.В., Абросимова С. В. «Аз, буки, веди…» [Про колекцію памяток писемності у музеї] // Зоря. 1991. 24 травня. (ХМП).
31. Буряк В.В. Яворницький і цариця [Про мідну статую Катерини ІІ] // Зоря. 1992. 13 серпня. (ІДНІМ).
32. Валигурская Т. «Веснянки» день: [В музее им. Д. Яворницкого состоялась выставка киноцентра «Веснянка»] // Днепровская панорама. 1992. 9 июня. (ВР).
33. Васильева Л. Ради духовного общения: [О выставке «Улицы старого города» в Преображенском соборе, организованной историческим музеем] // Днепр вечерний. 1990. 18 апреля. (ВР).
34. В.Б. Рец. На кн.: Каталог коллекции древностей А.Н. Поль в Екатеринославе /Сост. К.Мельник. – К. 1893 //ИВ. 1893. Т.54. № 12. – С. 930. (КФМ, ІДНІМ).
35. В Днепропетровском историческом музее им. Д. Яворницкого [Відкрився новий зал] // Днепровская правда. 1970. 16 апреля. (ВР).
36. Вічна пам’ять: Некролог Ватченко Г.Ф. (1923-2004) // Днепр вечерний. 2004. – 12 листопада. (ІМ)
37. Викторова А. Загляни в прошлое: [В отделе истории и религии музея появился новый раздел, посвященный культовому искусству православия и старообрядчества] // Днепр вечерний. 1990. 6 сентября. (ЕР).
38. Вакуленко К. Історія з історичним: [Про музей ім. Д. І. Яворницького] // Культура і життя. 1987. 21 червня. (ІДНІМ).
39. Воротников Ю. Строительный храм над музеем [Ведется реконструкция старого и строительство нового помещения Исторического музея им. Д. Яворницкого] // Днепровская правда. 1971. 11 сентября. (ЕР, ІДНІМ).
40. Ворошилов К.Е. Рассказы о жизни (Воспоминания). Кн.1. – М.: Политиздат, 1971. – С. 103-104 (О Потёмкинском дворце и музее в нем.) (ІДНІМ).
41. Гаврилко В. Новий зал історичного музею [У музеї ім. Д. І. Яворницького відкритий новий зал, присвячений розвиткові культури та науки на Катеринославщині в кінці ХІХ – на поч. ХХ ст.] // Зоря. 1970. 17 квітня (ЕР).
42. Гальпери Г. .. І верстат, де друкувались листівки [Про героїчну боротьбу катеринославських робітників проти самодержавства розповідають експонати ДІМу] // Прапор юності. 1985. 19 вересня. (НПР).
43. Гапусенко І.М. Дмитро Іванович Яворницький. – К., 1969. (П, ІДНІМ).
44. Герасименко С. Знахідки вчителя [Учитель з Комунарська вивчає історію Запоріжської Січі і передає експонати в музей ім. Д. І. Яворницького] // Радянська Україна. 1985. 21 вересня. (КФМ).
45. Герасименко С. Музейний комплекс [Про нове приміщення історико-краєзнавчого музею ім. Д. І. Яворницького в Дніпропетровську, про нові експонати музею] // Радянська Україна. 1971. 17 вересня. (ЕР, КФМ).
46. Герасименко С. По нових залах [Історичний музей ім. Д. І. Яворницького] // Радянська Україна. 1977. 27 травня. (ЕР).
47. Герловина Э. Днепропетровский исторический: новый образ музея// Декоративное искусство СССР. 1978. № 11. – С.8-11(ЕР).
48. Гнатко М. Лікують камяних баб // Прапор юності. 1987. 21 липня. (РМП).
49. Головко В. Російський військовий мундир: Виставка // Зоря. 1991. 6 березня. (ВР)
50. Головко В. Експонати розповідають [Про виставку історичного музею ім. Д.І.Яворницького, яка присвячена 40-річчю визволення Дніпропетровщини від німецько–фашистських загарбників] // Зоря. 1984. 31 січня (ВР).
51. Головко В. Експонати розповідають. Фоторепортаж з історичного музею ім. Д. І. Яворницького // Зоря. 1978. 22 жовтня. (ЕР).
52. Гольтер И. Пережившие века: репортаж с выставки «В мире редких книг» // Знамя Джержинки. 1990. 23 февраля. (ВР).
53. Гонтова Л.Н. Нова експозиція музею [відкрився новий зал музею] // Зоря. 1974. 5 червня. (ЕР).
54. Гонтова Л. Трудовая поступь. [Новый экспозиционный зал в музее им. Д.И.Яворницкого] // Днепр вечерний. 1974. 6 июня. (ЕР).
55. Гопенко И.В. Этот старый граммофон [О вечере в музее] // Днепр вечерний. 1991. 6 апреля. (НПР).
56. Гопенко И. Музейний сімейний абонемент [Про роботу музею із сім’ями] // Наше місто. 1994. 22 жовтня. (НПР).
57. Гопенко І.В. ХІІІ Археологічний з’їзд у Катеринославі // Регіональне та загальне в історії. – С.44-46 (ІДНІМ).
58. Гордість і святиня: На здобутті Державної премії УРСР ім. Т.Г.Шевченка [Про історичний музей ім. Д. І. Яворницького] // Радянська Україна. 1979. 3 лютого. (ІДНІМ).
59. Горин М. Идти и смотреть (В историческом музее им. Д.И.Яворницкого открылась фотовыставка, рассказывающая о землетрясении в Армении)// Днепр вечерний. 1989. 9 февраля. (ВР).
60. Грімстед-Кеннеді П., Боряк Г. Доля українських культурних цінностей під час другої світової війни: винищення архівів, бібліотек, музеїв. – Львів, 1992. – С.20, 21, 23, 43. (ІДНІМ).
61. Грабовский В. Вся душа Украины [Про фольклорно-етнографічне свято «Чисті джерела», організоване працівниками історичного музею] // Днепр печерний. 1993. 26 мая. (НПР).
62. Гребенник Т.А. Как в Екатеринославском Высшем Горном Училище хотели создать музей им. А.Н. Поля. // Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: „Історія і філософія науки і техніки”. – 1998. – Вип. 3. – С. 91 – 96. (ІДНІМ).
63. Гребенник Т.А. “Устройство” музея им. А.Н. Поля при Екатеринославском Высшем горном училище. (Документы и комментарии). // Гуманитарный журнал. – Днепропетровск, 2000. – Лето – осень. – С. 98 – 105. (ІДНІМ).
64. Гребінник Т.О. Природничо-історичні музеї Півдня України. // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. – Київ – Донецьк, 2001. – Вип. 17. – С. 27 – 30. (ІДНІМ).
65. Гребінник Т.О. До питання про діяльність природничо-історичного відділу Катеринославського музею ім. О.М. Поля. // Історія науки, освіти і культури в Україні: традиції і сучасність: Матеріали VI наукової конференції молодих вчених (18 – 19 квітня 1995 р.). – Київ – Миколаїв, 1996. – С. 24 – 25. (ІДНІМ).
66. Гребінник Т.О. Музеї Катеринославщини в пореформену добу. // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції: Заселення Півдня України: проблеми національного і культурного розвит-ку (21 – 24 травня 1997 р.). – Херсон, 1997. – С. 83 – 84. (ІДНІМ).
67. Гребенник Т.А., Савчук В.С. Музейная тема в жизни и деятельнос-ти А.А. Браунера. // Памяти профессора А.А. Браунера: Сборник восп. и научных трудов. – Одесса: Астропринт, 1997. – С. 70 – 74. (ІДНІМ, НПР).
68. Гребінник Т.О. Науково-просвітницька та популяризаторська робота земських природничо-історичних музеїв Півдня України з природознавчої та природоохоронної діяльності. // Матеріали I конференції молодих вчених та спеціалістів: Історія освіти, науки та техніки в Україні (30 травня 2002 р.). – Київ, 2002. – С. 43 – 49. (ІДНІМ, НПР).
69. Григор‘єва Т.Ф. З історії створення музеїв на Півдні України (перша пол. ХІХ ст.) //Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Зб. ст. – К., 2000. Вип.11. – С. 77-88. (ІДНІМ)
70. Громов М. Духовна культура древнего народа [О международной выставке «Иудаизм сегодня», открытой в музее] // Днепр вечерний. 1992. 8 мая. (ВР).
71. Давиденко В. Голими руками не битися з ворогами: запорізька зброя в фондах ДІМ ім. Д. І. Яворницького// Зоря. 1992. 26 вересня. (ХМП).
72. Давиденко В. Чим вони воювали: [Про колекцію козацької зброї] // Козацтво. 1993. №1. – С.31-35 (ХМП).
73. День минувший, день нынешний: [О выставке «Иудаизм сегодня»] // Наше місто. 1992. 21 квітня. (ВР).
74. Десятерик О.О. Оновлена скарбниця. Учора після добудови і реконструкції відкрито ДІМ ім. Д. І. Яворницького // Зоря. 1971. 8 травня. (ЕР).
75. Дешко Л.К. Беречь и приумножать [Об экспонатах музея] // Днепр вечерний. 1984. 18 мая. (ІДНІМ).
76. Дешко Л.К. Реліквії першої російської революції у музеї ім. Д.І. Яворницького// Прапор юності. 1985. 17 грудня. (ХМП).
77. Дмитрук Н. 45 років етнографічної діяльності В.Г.Кравченка // Народна творчість та етнографія. 1990. № 3. – С.65-66. (П, ІДНІМ)
78. Днепропетровску 200. Историко – публицистический очерк / Под общ. ред. В.Я. Борщевского. – Днепропетровск, 1976. – С.12. (ІДНІМ).
79. Дніпропетровський державний історичний музей // Дніпропетровськ. Довідник-путівник. – Д.: Книж. вид., 1959. – С. 212-215. (ІДНІМ)
80. Дніпропетровський історичний музей ім. академіка Д.І.Яворницького // УРЕС. – 2-е вид. – К., 1968. – Т. 1. – С. 531. (ІДНІМ)
81. Дніпропетровський (колишній Катеринославський) музей // Таранущенко С.А. Монументальна дерев’яна архітектура Лівобережної України. – К., 1976. – С.14 (ІДНІМ).
82. До чистих джерел. [Фоторепортаж з меморіального будинку – музею Д. Яворницького ] // Борисфен. 1996. № 7(61). – С.3 (НПР).
83. Драчук С. Бронзові дзеркала з колекції Дніпропетровського державного історичного музею // Археологія. Респуб. Міжвузов. Збірник. 1977. № 21. – С.84-91. (ХМП).
84. Дубинин Б. Время духовного воскресения [О фотовыставках, посвященных 145-летию музея] // Днепропетровская панорама. 1994. 18 мая. (ВР).
85. Дубровский В.В. Музеї на Україні. – Харків, 1929. (ІДНІМ)
86. Єлінов І.М. Археолог Людмила Петрівна Крилова (1930-1987) //Гуманітарний журнал. – 2002. – № 2 (14) – С. (П)
87. Ефременко Н. Единомышленники. [История Днепропетровска в документах музея] // Днепр вечерний. 1987. 7 ноября. (НДР).
88. Журба А.С. Д.І. Яворницкий – етнограф // Вчений – подвижник. – С.44-46. (П, ІДНІМ).
89. Закревський В. Книга рідкісної долі. [«Апостол» І.Федорова – експонат музею] // Сільські вісті. 1989. 20 вересня. (ХМП).
90. Закревський В. Як лікують скіфських баб. [Реставраційні роботи на подвір’ї музею] // Сільські вісті. 1988. 3 березня. (РМП).
91. Заруба В.М. З вірою в українську справу: Антін Степанович Синявський. – К., 1993. – С.55. (П, ІДНІМ).
92. Заруба В.М. Постаті. – Д., 1993. – 143. (Про Слабченка і Яворницького).
93. Зварник І. Від перекладача //Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. – Львів, 1990. Т.1. – С.5-10. (П, ІДНІМ)
94. Звернення працівників Дніпропетровського Історичного музею ім. Д. І. Яворницького до народних депутатів Дніпропетровської області, міської та Жовтневої Рад. [З приводу Преображенского собору] // Прапор юності. 1991. 11 квітня. (ІДНІМ)
95. Земляний В. Злодії в музеї. [Про стан приміщення і фондів музею] // Культура і життя. 1988. 30 жовтня. (ІДНІМ).
96. Зобенко О. Новосілля. [Музей після реконструкції] // Культура та життя. 1977. 19 травня. (ЕР).
97. Иванова Н. Кисть, холст. История: В областном историческом музее демонстрируется новая выставка «Запорожское козачество в творчестве днепропетровских художников» // Днепровская правда. 1990. 15 сентября. (ВР).
98. Иваницкий И.П. Сельскохозяйственные музеи капиталистической России (1861-1917) // Очерки истории музейного дела в СССР. – М., 1963. Вып. V. – С. 276-326. (ІМС).
99. Ігнатенко О. Імені Д. І. Яворницького [Урочисте засідання вченої ради музею, присвячене 125 річчю з дня народження Д. І. Яворницького] // Культура і життя. 1980. 16 листопада. (П, НДР).
100. Ильченко С. Клинки наших побед // Днепр вечерний. 1983. 16 декабря. (НПР).
101. Исайкина С. История в старинных переплетах [В музее открыта экспозиция старопечатных книг] // Днепр вечерний. 1986. 8 августа. (ВР).
102. История городов и сел Украинской ССР. Днепропетровская область. К., 1977. – С.142. (ІДНІМ).
103. Исторические и краеведческие музеи СССР: Каталог/ Отв.ред. Т.Г.Шумная. – Москва, 1988. – С. 286-289 (музеи Днепропетровской области). (ІМС).
104. Історія Дніпропетровського національного університету /Голова редкол. проф. М.В.Поляков. – Д.: Вид-во ДНУ, 2003. – 232 с. – С.9-10. (ІДНІМ).
105. Історична память Дніпропетровщини: колективна монографія. – Д.: Вид-во “Моноліт”, 2012. – 476 с.
106. Кавун М.Э. Сады и парки в истории Екатеринослава – Днепропетровска. Книга 1. Парк имени Т.Г. Шевченко. – Д.: Герда, 2009. – 144 с. (Про музей. – С.68-70, 90-91). (ІДНІМ).
107. Кальченко Ю. Наши гости – работники музеев страны // Днепр вечерний, 1978. 6 июня. (ІДНІМ).
108. Каган А., Буряк В. Фарфор от Гарднера. [Из коллекции музея] // Днепр вечерний. 1989. 11 января. (ВР).
109. Кальченко Ю. Как наши предки жили, чем занимались, что носили. [О выставке «Культура і побут Придніпровя» в музеї] // Днепр вечерний. 1993. 19 января. (ВР).
110. Кам’яні баби. [Книга – каталог про колекцію музею] // Культура та життя. 1976. 6 червня. (ХМП, НДР).
111. Кацман В. Блеск и нищета [О выставке «Блеск и романтика старины»] // Днепровская панорама. 1992. 6 февраля. (ВР).
112. Кацман В. Давайте дружити. [Дитяча фотовиставка в музеї]// Прапор юності. 1990. 26 (листопада). (ВР).
113. Кацман В. Одягалися ж вояки! [Про виставку російського мундира] // Прапор юності. 1991. 2 квітня. (ВР).
114. Квасневская С. «Обнародованные» старинные иконы и фарфор. [О выставке антиквариата в Днепропетровске] // Днепр вечерний. 1994. 27 декабря. (ВР).
115. Киричок А. Кам’яні «мамаї» [Про унікальну колекцію половецьких кам’яних статуй] // Прапор юності. 1983. 2 квітня. (ХМП).
116. Кіппа А. Для юних любителів історії. [Школа юного краєзнавця в музеї] // Днепр вечерний. 1972. 11 грудня. (НПР).
117. Клименко А. Безцінні рубежі невидимих атак. [Спогад про врятування експонатів музею під час Великої Вітчизняної війни] // Прапор юності. 1976. 8 січня. (ІДНІМ).
118. Коваленко Т. Впервые на Приднепровье. [«Мальовнича Україна Т.Шевченка» – виставка в музеї] // Днепровская панорама. 1994. 12 марта. (ВР).
119. Ковальський М.П. Д. И. Яворницький и город на Днепре // Д. І. Яворницький Д.И. История города Екатеринослава. – Д., 1989. – с.5-14. (П, ІДНІМ).
120. Ковальский Н.П., Абросимова С.В. Из истории Екатеринославской архивной комиссии (1903-1916) // Археологический ежедневник за 1988 год. – М., 1989. – С.52-57. (ІДНІМ).
121. Ковальский Н.П., Абросимова С.В. Археографическая деятельность академика Д.И.Яворницкого // Актуальные вопросы теории, методики и истории публикаций исторических документов. – М., 1991. – С 73-84. (П, ІДНІМ).
122. Коваленко В.Я. Сліди, залишені історією // Зоря. 1991. 6 квітня (НПР).
123. Ковальова І.Ф., Руденко Г.І. А.А. Скриленко (сторінки до біографії) // Історія і культура: невідомі та маловідомі сторінки. Науковий щорічник. Вип.3. – Д.: НГУ, 2006. – С.154-165. (П, ІДНІМ).
124. Ковальова І.Ф. Яворницький – організатор та керівник першої новобудовної археологічної експедиції // Вчений – подвижник (матеріали науково – практичної конференції, присвяченої 135 – річчю з дня народження вченого). 26 -27 жовтня 1990 р. – Д., 1991, с. 42-44. (П, ІДНІМ).
125. Когтянц К.А. Кому ж належить собор? [Про музей історії релігії] // Культура і життя. 1991. 21 вересня. (ІДНІМ).
126. Когтянц К.А. І вівці цілі…Культура і життя. 1991. 5 жовтня. (ІДНІМ).
127. Когтянц К.А. Музеем больше, музеем меньше… (О музее истории религии в Днепропетровске) // Шанс. 1991. 14 ноября. (ІМС).
128. Когтянц К.А. Не слишком ли много? (Об истории и современном состоянии здания музея) // Собор. 1992. 14 ноября. (ІДНІМ).
129. Козак Мамай: Альбом /Автор вступ. статті: Станіслав Бушак, Відпов. за випуск: Настя Голтвенко. – К.: Родовід, 2008. – 304 с.
130. Конарєва Л. Тіні забутих предків. [Нотатки після недавньої екскурсії по залах музею] // Прапор юності. 1989. 26 жовтня. (НПР).
131. Кондратьєва І.Ю. Єтнограф Сергеєв М.К. // Скарбниця ріднокраю. Збір. Тез наукової конференції ДІМ. – Дн., 1993. – C.39-44. (ІДНІМ).
132. Костюк М. Поруч з Яворницьким. Спогади писаря козацького батька. Документальне видання. – Дн.: ІМА-ПРЕС, 2008. – 192 с. (П).
133. Коротков В.И., Ривин В.Л. Из опыта художественного проектирования экспозиции // Музейное дело в СССР. – М. 1979. – С.75-86. (ЕР).
134. Крапка І. Хто ви, пане Круглов? [Про виставку «Блиск та романтика старовини»] // Собор. 1992. 29 лютого. (ВР).
135. Крилова Л.П. Керносовский ідол (стела)// Енеоліт і бронзове століття України. – К.,1976. – С.46. (ХМК).
136. «Летопись» Екатеринославской ученой архивной комиссии (1904-1915): Бібліографічний довідник. – К., 1991. – Вип.15. (ІДНІМ).
137. Листи Дмитра Дорошенка до Дмитра Яворницького/ Публ. підгот. В.М. Заруба// Архіви України. 1991. № 4. – С.45-50. (П, ІДНІМ).
138. Литвинова Т.Ф. Листи до Дмитра Яворницького (рецензія) // Київська старовина. 1999. № 3. – С.172-175. (П, ІДНІМ).
139. Маневич И. В те трагические годы. [В музее открывается зал, посвященный 1930-м годам] // Днепр вечерний. 1990. 4 октября. (ВР).
140. Маневич И. Дни и ночи: Армения. Декабрь [Фотовыставка в музее] // Днепр вечерний. 1989. 11 февраля. (ВР).
141. Маневич И. Драгоценный сплав [Общественный просмотр и обсуждение экспозиции музея после реконструкции, в связи с выдвижением на соискание Государственной премии УССР создателей экспозиции] // Днепр вечерний. 1978. 14 июля. (ЕР).
142. Маневич И. Живая связь времен. // Днепр вечерний. 1977. 12(17) декабря. (ІДНІМ).
143. Маневич И. Из глубины веков. [О выставке «Скарби давнього степу»] // Днепр вечерний. 1991. 18 апреля. (ВР).
144. Маневич И. «Замыслы и действительность». Так называется выставка, открытая в музее // Днепровская панорама. 1992. 11 февраля. (ВР).
145. Маневич И. Езда в незнакомое. [Выставка поступлений последних лет в музее] // Днепр вечерний. 1987. 10 сентября. (ВР).
146. Маневич И. От Днепра до Амура. [В музее открыта выставка «Днепропетровщина – в братской семье народов СССР»] // Днепр вечерний. 1982. 23 июля. (ВР).
147. Маневич И. Случайных встреч не было и нет. [О выставке «Еврейство на Днепропетровщине»] // Днепр вечерний. 1994. 7 июня. (ВР).
148. Маневич И. Сквозь тьму веков. [О выставке древних книг в музее] // Днепр вечерний. 1992. 11 января. (ВР).
149. Маневич И. Уверенной поступью. [О выставке в музее] // Днепр вечерний. 1986. 1 марта. (ВР).
150. Материк краєзнавства: Збірник, присвячений лауреатам Премії імені Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України / Упоряд.: Маньковська Р., Устименко В. та ін. – Донецьк: ТОВ “Промінь”, 2013. – 134 с., іл. (П, ІДНІМ)
151. Мельниченко Ю. Огонь нашей памяти. [Репортаж из ДИМ: экспонаты музея к 75–летию ІІ съезд РСДРП] // Днепр вечерний, 1978, 29 июля. (ХМП).
152. Михайлюк Л. Искусство музейной экспозиции // Искусство . 1979. №1. – С.23-26. (ЕР).
153. Магула У. Память об «Огненной посланнице». [Об открытии выставки о Е.П. Блаватской] // Днепр вечерний. 1991. 16 августа. (ВР).
154. Мезенцева Г.Г. Музеи Украны – К., 1959. (Про музей – С.13, 38-39, 112-114, 160). (ІДНІМ).
155. Мицик Ю.А., Абросимова С.В. «Найдорожче для мене залишилося там, коло Вас…»: листи В.Біднова до Д.Яворницького // Київська старовина 1993. № 2. (П, ІДНІМ).
156. Мицик Ю.А., Абросимова С.В. «Він більше працював, ніж жив…» [Листи Бориса Грінчинка до Дмитра Яворницького] // Слово і час. – 1993. № 12. – С.8-15. (П, ІДНІМ).
157. Мицик Ю.А. Яворницький під наглядом ВКП(б) та НКВД //Регіональне та загальне в історії. – ДН., 1995. – С.24-26. (П, ІДНІМ).
158. Мицик Ю.А. Документи Дніпропетровського історичного музею як джерело до вивчення історії Росії та України ХVІІ-ХVІІІст. //Архіви України. 1985. № 5. – С.58-61 (ХМП).
159. Мицик Ю. Козацькі бібліотеки. [Про зібрання рукописів і стародруків] // Зоря. 1990. 13 січня. (ХМП).
160. Мізін В.І., Трало І. Мовчазні свідки минулого. [Про колекцію кам’яних баб] // Прапор юності, 1973, 3 лютого. (ХМП).
161. Міллер М. Доля українських археологів під совєтами // Записка Наукового товариства імені Шевченка Т. СLXXIII. Париж – Чикаго, 1962, с.120-124. (П, ІДНІМ).
162. Монастырная Г. Потомкам в наследство. [Новые экспонаты из истории края] // Днепровская правда. 1982. 17 января. (КФМ).
163. Монастирна Г., Прокудо В. Триста експонатів, овіяних легендами. [Про нові експонати музею з Новокузнецька, Новосибірська, Магнітогорська, Челябінська] // Зоря. 1984. 25 січня. (КФМ).
164. Морозов В. Повняться фонди музею. [У музеї оформлюється експозиція, присвячена 70–річчю Великого Жовтня] // Друг читача. 1987. 11 червня. – С.1. (ЕР).
165. Музею – премия им. Д. Яворницкого [Музей – лауреат республиканской премии] // Днепр вечерний. 1991. 22 ноября. (ІДНІМ).
166. Науменко В. Не забувайте про годинник. [Про вечір в музеї “Годинники, час, людина”] // Прапор юності. 1990. 27 березня. (НПР).
167. Некрасовская Е. В гостях у хлеборобов (О неделе исторической науки, проведенной музеям в Софиевском районе) // Днепр вечерний. 1974. 3 июня. (НПР).
168. Некрасовская Е. Ленинским дням посвящается// Днепр вечерний. 1974. 22 апреля. (НПР).
169. Немченко Ю. Запорожцы смеются (О письме запорожцев турецкому султану, один из вариантов которого хранится в музее) //Днепровская правда. 1988. 20 марта. (ХМП).
170. Никульченко М. Народ и партия едины (Так называется выставка Центрального музея революции СССР, развернутая в музее) //Днепр вечерний. 1981. 4 июля. (ВР).
171. Никульченко М. Реликвии Великой Отечественной (О выставке плакатов из фондов музея)// Днепр вечерний. 1978. 8 мая. (ВР).
172. Никульченко М., Серегина А. Все краски стороны моей (О выставке «Таланты твои Приднепровье») //Днепровская правда. 1981. 31 декабря. (ВР).
173. Ніколаєв Б. Образ Богородиці в християнському мистецтві (про виставку в музеї) // Наше місто. 1995. 7 квітня. (ВР).
174. Овсянникова С.А. Частное коллекционирование в России в пореформенную эпоху (1861-1917 гг.) // Очерки истории музейного дела в России. – М., 1960. Вып.2. С.66-144. (С.73 – о Поле). (ІДНІМ).
175. Олтмас В. Тарасові шляхи [Про виставку малюнків Т.Г. Шевченка в приміщенні музею] //Наше місто. 1994. 15 березня. (ВР).
176. Омельченко Ю.А. Охорона пам’яток і музейне будівництво на Україні в перші роки радянської влади //Укр. іст. журн. 1972. – №1. – С.103. (ІМС).
177. Оріщечок Ф. Щоб далі до прекрасного іти. [Після реконструкції і добудови знову відкрив двері Дніпропетровський музей] //Прапор юності. 1977. 9 травня. (ЕР).
178. Орлова Л. Вдогонку за тысячелетней памятью [Об исследовательнице прошлого нашего края Л.П. Елиновой] //Днепровская правда. 1982. 1 января. (П, НДР).
179. Павлюкова О.В. Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І, Яворницького в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945)// Регіональне та загальне в історії. -С. 163-165. (ІДНІМ).
180. Панченко О.В. Етнографічні дослідження Дніпропетровського історичного музею на сучасному етапі: польові експедиції //Регіональне та загальне в історії. – С. 124-126. (НДР).
181. Переможець Всесоюзного огляду //Робітнича газета. 1970. 12 листопада. (ІДНІМ).
182. Пименов В.В. Для нового музея столицы [Днепропетровский музей направил экспонаты в Музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945] //Днепр вечерний. 1974. 8 октября. (ХМП).
183. Пименов В. Коллекция архитектора [О передаче коллекции А.Л. Красносельского в музей] //Днепр вечерний. 1973. 27 декабря. (КФМ).
184. Піменов В.В. Історія одного експонату [Подружжя Волошиних передали в музей сідло запорізького козака] //Дніпро вечірній. 1972. 6 січня. (КФМ).
185. Піше М. У спільці з прекрасним // Вітчизна. 1980. № 1. – С. 209-211. (ІДНІМ).
186. Піцик О.В. Архівні документи Д.І, Яворницького в експозиції меморіального будинку-музею академіка. //Скарбниця ріднокраю. – С. 34-39. (П, ХМП).
187. Пицик О.В. Книгу отзывов листая //Днепр вечерний. 1991. 11 июня. (НПР).
188. Платонов В. Всегда в поиске [О старшем научном сотруднике музея Л.П. Крыловой] //Днепровская правда. 1975. 14 января. (П, ІДНІМ).
189. Платонов В.П. Человек-легенда Александр Поль. – Д., 2002. (П).
190. Позняков К. и др. Живое дыхание времени /К. Позняков, А. Ткач, В. Демидова //Советская культура. 1978. 13 июня. (ЕР).
191. Пойда Д., Стручкова Н. Здесь хранится история //Днепровская правда. 1976. 21 мая. (ІДНІМ).
192. Полієнко А. Побут та культура Придніпров’я XVІІІ-ХІХ століття [Про виставку в музеї, інтерв’ю взяла Л. Попруга]// Собор. 1993. 18 червня. – С.4. (ВР).
193. Постанова ЦК Компартії України та Ради Міністрів УРСР про присудження Державної премії УРСР ім. Т.Г. Шевченка: Г.Ф. Ватченко, В.О. Зуєву, В.І. Короткову, В.Л. Рівну, М.О. Буту, М.О. Овечкіну, В.С. Прокуді// Радянська Україна. 1979. 10 березня. № 59. (ІДНІМ).
194. Пупченко В.В. Наш край. Збірник праць з археології, історії та музеєзнавства, вип.1, вид-во “Промінь”, Дніпропетровськ, 1971, 159 с. – Рецензія // Укр. істор. журнал. – 1972, № 1. – С. 147.
195. Равикович Д.А. Музей местного края второй половины XIX – нач. XX века (1861-1917гг) // Очерки истории музейного дела в СССР. М., 1960. Вып. ІІ. С. 145-223. (Про музей – С. 163, 178, 184, 186, 190, 198). (ІДНІМ, ІМС).
196. Разгон А.М. Исторические музеи в России (с начала XVIII века до 1861 г.) //Очерки истории музейного дела в СССР. – М, 1963 Вып. V. – С. 189-275 (Про музей – С. 246). (ІМС).
197. Ращенко Н. Есть у революции начало. [Об экспозиции музея] //Днепр вечерний. 1989. 21 января. (ЕР).
198. Решетников Ф. Сам музей – искусство [Об экспозиции музея] //Правда. 1978. 6 августа. (ЕР).
199. Ривін В.Л. Оживе давнина [Інтерв’ю з ленінградським художником, який працює над експозицією про запорізьке козацтво. Бесіду вів М.Чабан] //Зоря. 1991. 11 січня. (П, ВР).
200. Рыжков В. Энтузиаст в шароварах [О Д.И. Яворницком и музее] // Теленеделя. № 33 (19.08-25.08.1996). – С.З. (П, ІДНІМ).
201. Рябуха Ю.Є. ДІМ вікнами в минуле //Культура і життя. 1990. 28 січня. (ІДНІМ).
202. Савченко В. Зустріч у будинку-музеї Дмитра Івановича Яворницького //Борисфен. 1996. № 61. (П, НПР).
203. Савчук В.С., Гребінник Т.О. Заснування та інституціоналізація Катеринославського обласного музею ім. О.М. Поля – анатомія проблеми. // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. – К., 2001. Вип. 14. – С. 51 – 78. (ІДНІМ).
204. Савчук В.С. Д.І. Яворницький і Катеринославське наукове товариство// Регіональне і загальне в історії. – С. 6-8. (П., ІДНІМ).
205. Сандриков В. Від ікони – до супутника. [Новий відділ музею] //Прапор юності. 1977. 10 грудня. (ЕР).
206. Сапожников І. Війська Запорозького січова церква Покрови Пресвятої Богородиці. // Киевская старина. 2003, № 6. – С. 43-50. (Про надходження до музею різьбленого аналою та деталей іконостасу Покровської січової церкви). (КФМ).
207. Семенов И. Второе рождение музея. [Торжественный митинг, посвященный открытию музеяпосле реконструкции] // Днепр вечерний. 1977. 8 мая. (ЕР).
208. Семенов И. Это начиналось так… [Репортаж из зала революции и гражданской войны] //Днепр вечерний. 1983. 7 ноября. (НПР).
209. Серадский Ю. Реликвии революции [О коллекции музея] //Днепровская правда. 1970. 17 ноября. (ХМП).
210. Сергеєва Л. Жива історія: Сьогодні Міжнародний день музеїв [ІДНІМ] // Зоря. 1986. 18 травня. (ЗХМ).
211. Сергеева Л. Музею – 130 лет // Днепр вечерний. 1979. 26 мая. (ІДНІМ).
212. Сергеєва Л. Пам’ять народна [Про поповнення колекції музею] //Зоря. 1982. 18 травня. (КФМ).
213. Серегина А. Всё о космонавтике [О выставке в музее] // Днепр вечерний. 1983. 24 сентября. (ВР).
214. Серегина А. Находки исторического музея //Днепр вечерний. 1982. 10 июля. (КФМ).
215. Сидоренко Т.Н. Эксперимент в музее// З минувшини Подніпров’я. – С. 25-29. (ПСД).
216. Сидоренко Т.Н. Эстетическое воспитание детей средствами музея //Скарбниця ріднокраю. – С. 18-20. (ПСД).
217. Сижко В. Забули чи не знають? [Рецензія на кн. Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І. Яворницького. Путівник] //Зоря. 1991. 23 січня. (НДР).
218. Ситник А.А. Слово про „Запорозького характерника” (Д.І. Яворницький)// Репресоване краєзнавство (20-30-і роки). – К., 1991. – С. 154-161. (П, ІДНІМ).
219. Скрипник Г.А. Етнографічні музеї України. Становлення і розвиток. – К. 1989. (ІМС).
220. Смолій Ю. Писанки Катеринославщини початку ХХ століття //Матеріали науково-практичної конференції «Писанка-символ України» з міжнародного з’їзду писанкарів. 2-7 вересня 1992 року. – К., 1993. – С.85-87. (КФМ, ІДНІМ).
221. Снітко А. Навічно в пам’яті народній. [Ленінська експозиція в музеї] //Зоря. 1976. 20 квітня. (ЕР).
222. Соловйов В. Скульптурні шедеври степу. [Колекція музею] //Жовтень. 1977. № 2. – С. 132-136. (КФМ).
223. Сообщение о создании в музее выставки «Отечественная война советского народа»//Днепровская правда. 1945. 13 мая. № 146. (ВР).
224. Соціалістичні зобов’язання колективу ДІМ //Культура і життя. 1978. 22 січня. (ІДНІМ).
225. Спицкий К. Прыг-скок… обвалился потолок [Про подіїї в історичному музеї] //Собор. 1996. 19 січня. (ІДНІМ).
226. Стежар А.Н. Дніпропетровський історичний музей на етапі перебудови експозиції //З минувшини Подніпров’я. –С. 9-16. (ІДНІМ).
227. Стежар А.Н. Дніпропетровський історичний музей: минуле, сьогодення, перспективи. //Регіональне та загальне в історії. – С. 157-159. (ІДНІМ).
228. Стежар А.Н. Дніпропетровський історичний музей імені Д.І. Яворницького на сучасному етапі //Скарбниця ріднокраю. – С. 5-10. (ІДНІМ).
229. Степова Л. Живи, родник! [Об этнографичеком празднике «Чисті джерела» проведенном в музее] //Днепровская панорама. 1993. 26 мая. (НПР).
230. Танич А. Запрошує Мамай. [Про виставку до 500-річчя Запорізької Січі] // Зоря. 1990. 29 липня. (ВР).
231. Тверская Л. В ногу со временем. Размышления после посещения комплекса музея //Днепровская правда. 1977. 30 ноября. (ЕР).
232. Тимошенко І. Хлопець з легенди [Про зустріч матері В. Клюєва з відвідувачами музею] //Прапор юності. 1971. 7 листопада. (НПР).
233. Ткан А. Художній образ історії [Пронову експозицію музею] //Культура і життя. 1979. 22
234. Удовенко Л. Її мета. [Про директора музею, заслуженого працівника Г.Ф. Ватченко] //До серця кожного: Нариси про правофлангових культурно-освітньої роботи УРСР. – К., 1978. – С.4-25. (П, ІДНІМ).
235. Україна – козацька держава: Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / Керівник проекту, автор-упорядник, художник, фотограф і ілюстратор Володимир Недяк. – К.: Вид-во ЕММА, 2004. – 1216 с. (ХМП)
236. Ульяновський В.І., Абросимова С.В. Листи Я.П. Новицького до Д.І. Яворницького//Археографічний щорічник. – К., 1992. Вип.1. – С. 352-382. (П, ІДНІМ).
237. У музеї новина. [Про нові експонати, подаровані жителями області] //Зоря. 1971. 31 жовтня. (КФМ).
238. Фаримець А.М. Історія створення «Церковного відділу» Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького// Регіональне та загальне в історії. – Д., 1995. – С. 161-163. (ІДНІМ).
239. Фельдман Б. Люди, будьте бдительны! [О выставке «Еврейство на Днепропетровщине»] //Днепровская панорама. 1994. 16 июня. (ВР).
240. Фельдман Б. Кричащие страницы истории [Выставка об истории евреев Днепропетровщины] //Шабат Шалом. 1994. №4, июнь. (ВР).
241. Ферман В. Дорогі реліквії. [Виставка речей К.Є. Ворошилова в музеї] // Зоря. 1971. 7 лютого. (ВР).
242. Филоненко В. Из сокровищницы Яворницкого [Новая выставка в музее]// Днепр вечерний. 1988. 5 сентября. (ВР).
243. Філоненко В.М. Рушники в етнографічній колекції Дніпропетровського історичного музею//Регіональне та загальне а історії. – Д., 1995. – С. 126-128. (КМП).
244. Фініш естафети трудових звершень [Книга «Естафета трудових звершень на честь 50-річчя утворення Союзу РСР” буде передана в музей] // Зоря. 1973. 3 січня. (КФМ).
245. Фоменко А. Музей ім. Поля – музей ім. Яворницького //Наше місто. 1994. 22 лютого. (ІДНІМ).
246. Фоменко І.А., Шамрай Г.Ф. Пам’ятки мистецтва та матеріальної культури стародавнього Єгипту в зібранні Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького //Вчений-подвижник. – Д., 1991. – С. 66-69. (ІДНІМ, КФМ).
247. Фоменко І.А. Історія формування колекції пам’яток східних культур у зібранні Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького // Регіональне та загальне в історії. Зб. тез доп. наук. конф. – Д., 1995. – С. 168-171. (ІДНІМ, КФМ).
248. Хорникова Г.Е., Воротников Ю.В. Средь шумного бала [Про выставку «Блеск и романтика старины»] //Днепр вечерний. 1992. 20 марта. (ВР).
249. Цукур Л. Любящим правду и верность [О выставке русского военного мундира в музее] //Днепр вечерний. 1991. 18 мая. (ВР).
250. Чабан М. Близька древня культура [Про виставку «Іудаїзм сьогодні»]// Зоря. 1992. 25 квітня. (ВР).
251. Чабан М. «Годинник. Час. Людина» [Про музичний вечір]// Зоря. 1990. 1 квітня. (НПР).
252. Чабан М. Забуттю не підлягає [Про виставку, присвячену голодомору 1933 р.]// Червоний гірник. 1993. 13 березня. (ВР).
253. Чабан М. Історія як шлях до волі [В музеї відкрилася виставка «Історія України в живописі на книзі»] // Зоря. 1992. 25 листопада. (ВР).
254. Чабан М. «Космос Олеся Гончара» [Так називається виставка, відкрита в музеї]// Зоря. 1993. 6 квітня. (ВР).
255. Чабан М. Лікують кам’яних баб [Реставрація кам’яних баб] //Культура і життя. 1987. 13 вересня. – С. 8. (РМП).
256. Чабан М. Порівняно з 1913 роком [При виставку «Вулиці старого міста» в Преображенському соборі ]// Зоря. 1990. 21 квітня. (ВР).
257. Чабан М. Світло ікони [Виставка в Преображенському соборі]// Зоря. 1991. 29 лютого. (ВР).
258. Чабан М. У музеї лоцманів [Про народний музей у Лоцмансько-Кам’янці м. Дніпропетровська] //Січеславський край. 1995. -Липень (№13). (НМР).
259. Чабан М. Це не повинно повторитися [Про виставку у ДНІМ часів сталінщини] // Зоря. 1990. 27 листопада. (ВР).
260. Чабан М.П. На дорозі з минулого в майбутнє// Костюк М. Поруч з Яворницьким. Спогади писаря козацького батька. Документальне видання. Д.: ІМА-ПРЕС, 2008. – 192 с. (П).
261. Чайка С. В Дар музею [ДНИМ пополнился новыми материалами о литературной истории края] //Днепр вечерний. 1987. 13 мая. (КФМ).
262. Ченцов В. «Натхненник української національної контрреволюції»// Хроніка-2000. – К., 1996, Вип. 16. –с. -191-207. (П, ІДНІМ).
263. Ченцов В. «Ідеолог українського націоналізму» (про Д.І. Яворницького) // Відроджена пам’ять: Книга нарисів. – Д., 1999. – С. 106-126. (П, ІДНІМ).
264. Ченцов В., Куделя Д. «За відсутністю доказів» //Відроджена пам’ять. – С. 441-448. (П, ІДНІМ).
265. Чередниченко В. Стоять кам’яні баби [Про колекцію ДНІМ] //Молодь України. 1982. 14 жовтня. (КФМ).
266. Черкашина Л. Свідки історії [Про ДНІМ] //Зоря. 1973. 18 серпня. (ІДНІМ).
267. Шакирова И.М., Капустина Н.И. Вся душа и красота Украины [О празднике в музее] //Днепр вечерний. 1993. 26 мая. (НПР).
268. Шакирова И. Ждем вас, земляки! [О выставке в ДНИМ «Тії слави козацької повік не забудем…»] // Днепр вечерний. 1990. 3 августа. (ВР).
269. Шакирова И. Остановись мгновение [О выставке в ДНИМ «Екатеринославский портрет]// Днепр вечерний. 1990. 29 сентября. (ВР).
270. Шакирова И. Сегодня, завтра и ежедневно [О выставочной деятельности ДИМ]// Днепр вечерний. 1991. 15 марта. (ВР).
271. Шакирова И. Талантом создано для нас [О выставке в ДИМ «Народное искусство Гуцульщины»]//Днепр вечерний. 1990. 22 октября. (ВР).
272. Шамрай Г.Ф. Історія знайомить збагачує, виховує [Інтерв’ю] // Зоря. 1987. 23 серпня. (НПР).
273. Шаповал І.М. В пошуках скарбів. – К., 1963. (П, ІДНІМ).
274. Шаповал І. Моя совість незмовкна // Берегиня. 1996. № 1-2. – С. 156-158. (ІДНІМ)
275. Шаповал І.М. Гордість сили народної [Про портрет І.М. Піддубного, який зберігається в ДНІМ] //Прапор юності. 1970. 24 жовтня. (П, КФМ).
276. Шаповал І. Дарунки Яворницького Рєпіну // Дзержинець. 1980. 28 вересня. (П, ІДНІМ).
277. Шаповал І. Запорозький жупан [До історії збирання експонатів для ДНІМ] //Дніпровська зоря. 1990. 8 лютого. (КФМ).
278. Шаповал І. З краплини стикається [Про ДНІМ] // Зоря. 1984. 5 березня. (КФМ)
279. Шаповал І.М. Історичний музей ім. Д.І. Яворницького // Український історичний журнал. 1978. № 7. – С. 159-160. (ІДНІМ).
280. Шаповал И. Талантливый архитектор // Днепр вечерний. 1974. 31 мая (П, ІДНІМ).
281. Шаповал І. Музейне приміщення музею // Прапор юності. 1988. 30 квітня. (ІДНІМ).
282. Шаповал І. Срібне сідельце, золоте стремено… [Нові експонати ДНІМ] // Україна. 1984. № 20. – С. 9. (КФМ).
283. Шаповал О. Екскурсія в музеї // Дзержинець. 1970. 3 люте. (НПР).
284. Шевченківські виставки //Зоря. 1938. № 2231. 6 жовтня. (ВР).
285. Шевченко В. Какое небо рисует Ваш ребенок? [О студии «Азбука истории» в ДНИМ] // Наше місто. 1995. 22 люте. (НПР).
286. Шевченко Г. Живий подих історії [Про нові експонати ДНІМ] //Зоря. 1970. 26 вересня. (КФМ).
287. Шевченко Г.І. Майбутнє музею //Дніпро вечірній. 1972. 19 грудня. (ІДНІМ).
288. Шевченко Г. Нові експонати музею [Речі маршала Радянського Союзу С.М. Будьоного в ДНІМ] //Зоря. 1974. 23 березня. (КФМ).
289. Шевченко Г. Пам’ятки народного життя [Про нові експонати ДНІМ] //Зоря. 1971. 4 серпня. (КФМ).
290. Шевченко Е. Щедрые дары музею [Об экспонатах, которые передал в ДНИМ И.М. Шаповал] //Днепр вечерний. 1984. 1 декабря. (П, КФМ).
291. Шелихова Н. Охраняется государством [О плачевном состоянии здания ДНИМ] //Днепр вечерний, 1987, 3 марта. (ІДНІМ).
292. Шубравська М.М. Д.І. Яворницький. Життя, фольклорно-етнографічна діяльність. – К., 1972. (П; ІДНІМ).
293. Шульга Н. Три релігії – три культури [Про виставку «Світові релігії – відродження та культ» в] //Дзержинець. 1994. 14 грудня. (ВР).
294. Шутов Н. Здесь живут история и память [Музею – 130 лет] //Днепровская правда. 1979. 23 мая. (ІДНІМ).
295. Щербаков Л. «Затерянный мир» обретает известность [О выставке фарфора в музеї] // Прапор юності. 1994. 30 липня-3 червня. (ВР).
296. Юргель Р. «Королевские» снимки графа [О выставке «Оптические сны графа Летарта Бернадота»] //Собор, 1991, 23 февраля. (ВР).
297. Яворницкий Д.И. История города Екатеринослава. Днепропетровск. 1989. (Про музей – С. 181-184). (ІДНІМ).
298. Явтушенко І.Г. Громадські музеї України. К., 1979 (ІМС, НМР).
299. Berlev, Oleg: Catalogue of the monuments of ancient Egypt: from the museums of Russian Federation, Ukraine, Bielorussia,Caucasus, Middle Asia and the Baltic Stattes = Katalog egipetskich pamjatnikov /Oleg Berlev; Svetlana Hodjach – Fribaurg, Switzerland: Univ. Press; Gottingen: Vanden hoeck und Puprecht, 1998. (ХМП)
300. Dei di pietta/ Dieux de pierre. La grande statuaria antropomorfa nell’Europa del III millennio a.C. – Milano, by Skira editore, 1998. – 222 p. (ХМП)

Скорочення:
ДНІМ (укр.), ДНИМ (рос.) – Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І. Яворницького (Днепропетровский национальный исторический музей имени Д.И. Яворницкого).
ІМС – історія музейної справи в області.
НДР – науково-дослідна робота.
НМР – науково-методична робота.
П – персоналії з історії музею та музейної справи
НПР – науково-просвітницька робота.
ПСД – психолого-соціологічні дослідження.
ВР – виставочна робота.
ЕР – експозиційна робота.
ІДНІМ – історія Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького.
КФМ – комплектування фондів музею.
ХМП – характеристика музейних предметів.
РМП – реставрація музейних предметів.

Примітка: бібліографія музею не обмежується даними статями і працями. Кожного року наукові співробітники музею у своїх публікаціях висвітлюють різноманітні факти життя музею і напрямки музейної діяльності. У кожному з біобібліографічних видань про працівників ДНІМ, наведених в даному збірнику, міститься перелік праць про діяльність музею – від 20 до 250 позицій (в залежності від активності працівника). Їх було виключено з даного довідника. Про музей пишуть також інші автори у сотнях різноманітних енциклопедій, довідників, путівників, періодичних видань, у книгах і збірниках праць. Відстежити всі публікації неможливо. Тому у даному бібліографічному збірнику наведено лише решта з них, які є найбільш репрезентативними.