Регіональне і загальне в історії (1995)

Редактор – упорядник: В.М. Бекетова

Видання здійснено при дольовій участі Міжнародного фонду “Відродження”

Регіональне і загальне в історії: Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І.Яворницького та 90-літтю XIII Археологічного з’їзду (9 листопада 1995 р.). Дніпропетровськ, 1995. – 328 с.

Зміст

Секція І. Творчий та життєвий шлях Д.І.Яворницького

Секція ІІ. Проблеми археології Півдня України

Секція ІІІ. Історія запорізького козацтва: історіографія та джерела

Секція ІV. Етногорафічні дослідження на Придніпров’ї

Секція V. Музей напередодні XXI століття (музеєзнавство та музейна справа)

Секція VI. Проблеми регіональної історії та регіональної історіографії ХІІІ – ХХ ст.

Секція VII. Історія інозенмої колонізації Півдня України ХVIII – XX ст.

Секція VІІІ. Д.Яворницький у творчих пошуках від міфа до літератури (літературознавство, фольклористика, мовознавство)

ДОДАТОК І. Хронологія історії Дніпропетровського державного історичного музею ім. Д. Яворницького
ДОДАТОК II. Відомості про авторів тез — учасників конференції