Скарби музеїв (2005)

Упорядник: В.М. Бекетова

Редакційна колегія: Капустіна Н.І. (головний редактор), Бекетова В.М., Буланова Н.М.

Рецензенти: Зеленська Л.І., док.пед.наук; Черкашина Л.К., заслужений діяч культури України

Верстка та художнє оформлення: Ю.М. Малієнко

Скарби музеїв: Матеріали обласної наукової конференції до Міжнародного дня музеїв 2003 р. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2005. – 156 с.

У збірнику подані статті та повідомлення наукових співробітників музеїв Дніпропетровської області з проблем комплектування, наукового вивчення, класифікації та систематизації музейних зібрань в цілому та окремих музейних колекцій. Книга буде корисною фахівцям з музейної справи, історикам, краєзнавцям, вчителям, студентам і учням.

Вступне слово упорядників

За роки існування Дніпропетровського історичного музею було упорядковано й вийшло друком вісім збірників наукових праць співробітників музею. В них висвітлювались проблеми археології, краєзнавства, музеєзнавства та окремі питання з історії України. Одним з завдань музейних збірників було і залишається введення до наукового обігу невідомих та маловідомих історичних джерел. Адже тільки в музеях Дніпропетровської області налічується понад 700 тисяч цінних історико-культурних пам’яток, письмових, фотографічних, образотворчих, нумізматичних, археологічних, етнографічних та інших видів джерел з історії краю. Саме проблемам їх вивчення і збереження присвячений даний науковий збірник Дніпропетровського історичного музею. Подані в ньому статті та повідомлення наукових співробітників музеїв Дніпропетровської області є яскравою демонстрацією того, що музейні скарби дозволяють значно розширити й доповнити знання з історії і культури як місцевого краю, так і України й світу. Збірник буде корисним для фахівців з музейної справи, істориків, краєзнавців, вчителів, студентів, учнів, всіх тих, хто цікавиться місцевою історією і культурними традиціями.

Зміст